Citation
Tropic death

Material Information

Title:
Tropic death
Creator:
Walrond, Eric 1898-1966
Publisher:
New York, Boni & Liveright
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
282 p. ; 20 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Barbados
Panama

Notes

Abstract:
Drought -- Panama gold -- The yellow one -- The wharf rat -- The palm porch -- Subjection -- The beach pin -- The white snake -- The vampire bat -- Tropic death.

Record Information

Source Institution:
Florida International University
Holding Location:
Special Collections and University Archives
Rights Management:
Please contact the owning institution for licensing and permissions. It is the users responsibility to ensure use does not violate any third party rights.
Embargo Date:
1/1/2022
Resource Identifier:
02468697 ( OCLC )
PS3545.A5826 T7 1926 ( LOC )

dpSobek Membership

Aggregations:
FIU Special Collections

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 2

W

PAGE 3

f f U f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f W f f f f f

PAGE 4

f f f f ? f nOn523,& 9($7+ f f f f

PAGE 5

f f f f f f f f f f f O f f f f HZ
PAGE 6

257 %< /,9(5,*+7 ,1& ,1 7+( 81,7(' 67$7(6 f f f ? f f f f f WR &$63(5 +2/67(,1 f f f f f f f

PAGE 7

f f f f U f 217(176 f 3$*( '528*+7 f f f f f f f ,, 3$1$0$ *2/' f f f n f f f 7+( <(//2: 21( y n n n f 7+( :+$5) 5$76 y f n f f f 7+( 3$/0 325&+ f f f 68%-(&7,21 7+( %/$&. 3,1 f n n f f f f f f f 7+( f +,7( 61$.( f f f 7+( 9$03,5( %$7 f n f f 7523,& '($7+ f H n n f f f

PAGE 8

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 9528*+7 f f f f f ? f f f f f

PAGE 9

f O ,n f f f f f f f f f f f 9528 f +( ZKLVWOH EOHZ IRU HOHYHQ RnFORFN 7KURDWV SDUFKHG JULP VXQFUD]HG EODFNV FXWWLQJ VWRQH RQ WKH ZKLWH EXUQLQJ KLOO VLGH GURSSHG ZLWK D FODQJ WKH KRW GXVWo SRZGHUHG GULOOV DQG IOHZ XS RYHU WKH UXJJHG HGJHV RI WKH KRUL]RQ WR GHVFHQW LQWR D GU\ ZDWHUOHVV JXW +XQJHU SULFNV DW VWRPDFKV LQXUHG WR EUDFNLVK FRIIHH DQG FDVVDYD SRQHo SUHVVHG RQ IRON MR\IXO DV UDEELWV LQ D JUDVV\ UDYLQH ZUHQFKLQJ WKHPVHOYHV IUHH RI WKH OXUH RI WKH ZKLWH HDUWK +HOWHUVNHOWHU GDUN EULOo OLDQW EODFN IDFHV RI HVW ,QGLDQ SHDVDQWV PRYHG DORQJ LQ SDLQ WKH VWLII WDLOV RI EOXH GHQLP FRDWV WKH KREEOH RI FKLJJHUFUDFNHG KHHOV WKH UK\WKP RI D VWULGH GLVVLSDWLQJ r ZLVK WR WKDQN WKH HGLWRU RI 7KH 1HZ $JH IRU SHUPLVo VLRQ WR UHSULQW 'URXJKW f ,, f f n f

PAGE 10

f 7523,& 9($7+ WKH LQFOLQH f EODFN DQLPDWH GRW XSRQ ,W f n'528*+7 f RQ WKH VWRQH VWHS SLFNLQJ WKH JXLWDU SLFNLQJ LW ZLWK DOO KLV KDQG 3URPSWO\ &RJJLQV DQVZHUHG &RPH GRZQ DQG GDQFH GH IDQJR en &RJJLQV 5XP DQG KH DUH SOD\ IRU \RX n B %DMDQ JDO GRQnW ZDVK nDU VNLQ 7LOO GH UDLQ FRPH GRZQ f f f YLFWXDOV 7KH EXFNUDnV JLUO ,W ZDVQnW 6HSLD *HRUJLD KXW D EDFNZRRGV YLOODJH LQ %DUEDGRHV 'LGQnW \RX EULQJ PH QR PRODVVHV WR SRXU LQ WKH UDLQZDWHUM n WKH KXFNUD DVNHG DQG WKH JLUO VXFNLQJ LQ KHU PRXWK EURXJKW DQ XQJRYHUQo DEOH H\H EDFN WR KLP 8SRQ ZKLFK &RJJLQV VZDOORZLQJ D KLQW NHSW RQ KLV MRXUQH\ QRRQGD\ SLOJULPDJH F WKURXJK WKH KRW FUHHSLQJ PDUO 6FRUFKLQJ \HW &RJJLQV JD\O\ VDQJ 2 \RX FRPH ZLWK \Rn FDNHV :LWn \Rn FDNHV DQn \Rn GULQNV (Yn\ FROOHFWLRQ ER\ RYDK GHDK f f BB n&W!, f f f f

PAGE 11

9528*+7 7523,& n'($7+ $Qn ZH JR WR ZDKn :H VKDOO FDUU\ GH QDPH %DMDQ ER\V IRU HYDK JD On f 'UXQN ZLWK WKH IXU\ RI WKH VXQ &RJJLQV KLP PRUH RI WKH ER\V IURP WKH TXDUU\ VXQEXUQW IRON WXUQHG RII WKH EURDG URDG LQWR WKH JDS f ,, f f f L f f f

PAGE 12

n7523,& n'($7+ f f PS KH WRH V y Q GH JDS JRW EHWWHU \HW QHHGHU ER\ DQG EULQJ GH ORWLRQ f FLVVRUV DQn WHN \Rn ILQJHUV RXW f f y WR \RX %LJ ER\ OLN \Rn f f f f f f R RUHG VOLS RI VNLQ IOXWWHUHG K *ULQDK WKH KDOIGHDG GRJ R KLV JODVV\ EOXH H\HV RQ WR PRYHG LQDQLPDWHO\ WRZDUGV VKDJJ\ ERQ\ D N \O" &RJJLQV DVNHG VLWWLQJ f f f f f f f f ZDWHU RYHU WKH FULPVRQLQJ f f f \ n RXWVLGH" f -528*+7 $QVZHU PH JLUO U FH f PDUO 6LVVLH" 6KH $GD" F6KRn JDO HDWLQn PDUO DOO GH KDIWDK n QRRQ 3HW VXJDU QR PRUH WHUPV RI HQGHDUPHQW $GD SDVW 5XIXV WR WKH UHDU RI nWKH FDELQ ,, f f D URDVWLQJ FDVKHZV JDVSHG DW WKH FRQVHTXHQFHV RI WKH VXQnV f W f f f f f

PAGE 13

n,523,& 9($7+ RYHU ZLWK WKHLU GDUN ULFK IROLDJH LQWR WKH GXVWo ODGHQ URDG WKH YLOODJH GRJV KXQWLQJ IRU HJJV WR VXFN IRZOV WR NLOO SDXVHG DPLGVW WKH \HOORZ VWDONV RI FRUNGU\ FDQHV WR SDQW RU GURS H[ KDXVWHG VXQVPLWWHQ 7KH VXQ KDG UREEHG WKH ODQG RI LWV MXLFH VTXHH]HG LW GU\ 6WDU DSSOHV VXJDU DSSOHV KXVNV WUDQVSDUHQW RQ WKH GU\ VOHHS\ WUHHV 6DYDJHO\ SURZOLQJ WKURXJK WKH RUFKDUGV EODFNo ELUGV VWRSSHG DW QRWKLQJ 7XUWOH GRYHV ULIOHG WKH SRGV RI JUHHQ SHDV DQG SXUSOH EHDQV DQG HYHQ WKH LQGLJHVWLEOH %UD]LOLDQ ERQDXLV 3R WDWR YLQHV \HOORZ DV WKH OHDYHV RI DXWXPQ VHYHUHG IURP WKHLU URRWVn E\ WKH SUHVVXUH RI WKH VXQ VWRRG RQ WKH JURXQG WKH ZLQGnV HDJHU SUH\ 8Q GXJ nVWHPOHVV SHDQXWV FDUURWV f VHHNLQJ EDOP UHOLHI WKH FDUHVV RI D SDVVLQJ ZLQG VKRW GHDG XQOXVWHUHG H\HV XS WKURXJK VXQHWFKHG FWDFNV LQ WKH KDUG EULWWOH VRLO 7KH f VXJDU FRUQ ZHQW WR WKH ELUGV 5LSHQLQJ SUH PDWXUHO\ EUHDGIUXLWV IHOO VZLIWO\ RQ WKH KDUG f QDNHG HDUWK KDOI ULSH JRRG RQO\ IRU IULWWHUV f nn )HOO LQ VSDWWHUV DULG WKH KXQJU\ GRJV HOERZLQJ WKH FKLOGUHQ ODSSHG XS WKH \HOORZPHOORZ IUXLW n f f 9528*+7 +LV VLJKW LPSDLUHG E\ WKH OLYLG VXQ &RJJLQV WXUQHG KXQJU\ H\HV WR WKH VRLO (PSW\ FRUQ VWDONV EODFNELUGV DW ZRUN f R RQJ WKH ZDWHU FRXUVH EXVK\ SDOPV VKDGLQJ LW IURJV JDVSHG IRU DLU WKHLU ZKLWH EUHDVWV OLNH IRZOV VRIW DQG SDOSLWDWLQJ 7KH ZDWHU LQ WKH GUDLQV VRSSHG XS WKH\ VSUDQJ DW IOLHV PRVTXLo WRHV ZUDQJOHG RYHU D PLWH f ,W ZDV D GL]]\ VSHFWDFOH DQG WKH EODFN SHRQV ZHUH SUD\LQJ WR *RG WR VHQG UDLQ JJLQV GUHZ EDFN $VNLQJ *RG WR VHQG UDLQ ZK\" KHUH ZDV WKH UDLQ" %DUUHOHG XS WKHUH LQ WKH FORXGV" 2GG ,QYDULDEO\ ZKHQ WKH SRQGV DQG GUDLQV DQG ULYHUV GULHG XS WKH\ VDQN RQ WKHLU NQHHV DVNLQJ *RG WR SRXU WKH ZDWHU RXW RI WKH VN\ 2GG ZDWHUn LQ WKH VN\ f f 7KH VXQ ,W ZUXQJ WROO RI WKH HDUWK ,W KDG LWV HIIHFW RQ &RJJLQV ,W PDGH WKH EODFN VWRQH FXWWHUnV IDFH EODFNHU 6WURQJ WURSLF VXQV PDNH EODFN VNLQV EODFNHU $W WKH TXDUU\ LW EHFDPH ZKLWHU DQG WKH FRORU RI GDUN WKLQJV JHQHUDOO\ JUHZ GDUNHU 6LPL ,DUO\ ZLWK ZKLWH RQHV LW JDYH WKHP D ZKLWHU n f f f f f

PAGE 14

f 7523,& 9($7+ U DQG FKLOGUHQ ZKR ZDVQnW EODFN DV VLQ 6WUDQJH f \ HOORZ %HU\O ,W KDSSHQV WKDW ZD\ VRPHWLPHV f f ,W KDSSHQV WKDW ZD\ VRPHWLPHV KHU EDFN f f f f 9528*+7 f f &RJJLQV WXUQHG LQWR WKH JDS IRU KRPH GUDJ JLQJ KHU E\ WKH KDQG +H ZDV WRR DQJU\ WR VSHDN WRR DJLWDWHG n $YRLGLQJ WKH MDJJHG URFNV LQ WKH JDS %HU\O KHUn OLWWOH ERG\ ORVW LQ WKH FURFXV EDJ IURFN MXWo WLQJ KHU VNLQQ\ VKRXOGHUV EHJDQ WR FU\ $ JXOSLQJ VHQVDWLRQ FDPH WR &RJJLQV ZKHQ KH VDZ %HU\On FU\LQJ :KHQ %HU\O FULHG KH IHOW OLNH FU\LQJ WRR f %XW KH VWHUQO\ KHDSHG LQYHFWLYH XSRQ KHU n 0DUOnOO PDNH \Rn VLFN WLH XS \Rn JXWV WRR 7LH XS \Rn JXWV OLNH JUHHQ JXDYDV 'RQnW HDW LW \Rn KHDU GRQnW HDW QR UQDn nPDUO 1R VRRQHU KDG WKH\ UHDFKHG KRPH WKDQ 6LVVLH EHJDQn (DWLQn PDUO DJDLQ OLNH \Rn LV VWDUYHG RXW VKH ODQGHG D FORXWn RQ %HU\OnV XQFRPEHG KHDG *R XQGHU GH EHG DQn OD\ GRZQ EHIRn FUDFN \Rn FRFRDQXW 5XQQLQJ D KRXVH RQ D GU\URW KHUULQJ ERQH D SLQW RI VWDOH \HOORZOHVV FRUQ PHDO D IHZ VSXGV \HW SURXG WKXPSLQJ WKH FKLOGUHQ DURXQG IRU HDWLQJ VFUDSV IRU HDWLQJ IRRG FRRNHG E\ KDQGV RWKHU WKDQ KHUV 6LVVLH 'RQnW WDON WR GH FKLOG OLNH GDW 6LVVLH 2K JR nORQJ \RX DOZD\V WU\LQn WR SUHYHQW f f f f f f

PAGE 15

7523,& 9($7+ PH IURP EHDWLQn WKHP KHQ VKH JHW VLFN ZKR LQH WHQG VKH" 0H RU \RX" 0DQ JR nERXW \Rn EXVLQHVV $GD f f f 9528*+7 f f %LJ +HDG 5XIXV f f ZKLWH OHJV LQ WKH FRUQHU $Q\ VDOW ILVK" H KDn $K LV WR JHW LW IURP" +HUULQn" f f f f \RX H[SHFW PDK WR JHW LW IURP ZLWn EXWWHU DQn /RRN DW WKH SDUVOH\ YLQHV f f

PAGE 16

, f 7523,& f($7+ 9528*+7 8QGHU GH EHG PnP %HU\O
PAGE 17

f f f f f f 7523,& 9($7+ 9528*+7 f WU\LQJ WR IOLQJ IURP WKH VSRRQ WKH VWLII RYHU FRRNHG FRUQ PHDO ZKLFK KDG VWXFN WR LW 6FUDSo LQJ WKH SDQ RI LWV YHU\ ERWWRP $GD DQG 5XIXV RXJKW OLNH WZR PDG GRJV F
PAGE 18

f f 9528*+7 7523,& 9($7UIO f ORRNLQJ RQ DW 6LVVLH SU\LQJ XS %HU\OnV H\HOLGV 2SHQ \Rn H\HV f RSHQ \Rn H\HV EHWFKD WKH OLWWOH YDJDERQn LV SOD\LQn VLFN ,QGROHQWO\ &RJJLQV VWLUUHG $ ILVW VKRW XS WKHQ GRZQ 0RYH 6LVVLH EHIRn $K yKLW \Rn 7KH ZRPDQ GRGJHG $OZD\V ZDQWLQn IRn KLW PH IRn QXWWLQn OLNH LV DQ\ SLFNQHH nF nDQ\ERG\ KHDU WKLV ZRPDQ ZRXOG KL N W ,Q fff 6KH VWXIIHG WKH UHG IODQQHO LQWR &RJJLQVn KDQG 7U\ GDW VKH VDLG DQG VWHSSHG EDFN %URZ ZULQNOHG LQ FRJLWDWLRQ &RJJLQVo VSDFH FOHDUHG IRU DFWLRQ GHQXGHG WKH FKLOG +RZ LW DK ULVH +RZ nHU EHOO\ D JR XS LQ GH \HDU %ULJKW ZRRG EULJKW PDKRJDQ\ ZRRG H[o SHUWO\ VKHOODFNHG DQG ODLG RXW LQ WKH VXQ WR GU\ QRW XQOLNH LW %HU\OnV VWRPDFK D OLJKW n Bnn EURZQ WLQW JUHZ ELW E\ ELW VKLQ\ ,W URVH URXQG DQG EULJKW KLJKHU DQG KLJKHU 7KH\ KDG QHYHU VHHQ RQH VR QRQH RI WKHP WKRXJKW RI ZLQG ILOOLQJ EDOORRQV %HU\OnV VWRPDFK UHVHPo EOHG D ZLQGILOOLQJ EDOORRQ 7KHQ 6KH WRR KDUG HDUV 6LVVLH nGHFODUHG mVKH ZRQnW OLVVHQ WR VKH SDSS\ VKH WRR KDUG HDUV LW \HV DLQnW f DLQnW JZLQH VWDQG IRU J:OQH 6KXW XS \Rn ROG KDUGKHDUWHG ZUHWFK 6KXW XS EHIRn WXPS \Rn GRZQ 6ZHSW DVLGH RQH DUP LQ D SDUU\LQJ DWWLWXGH y EDFNLQJ EDFNLQJ WRZDUG WKH ODUGHU RYHU WKH ODPS SHQ $VVDIHWLGD ELWV RI UHG FORWK y y y KLV QHFN f f f f f f f f f 'XVN FDPH &RXQWU\ IRON WLUHG VRJJ\ E\ WKH PDUNHW TXRWDWLRQV RQ %DQWDP FRFNVo KROORZHG KRZG\GR WR &RJJLQV RQ WKH VWRQH f f f VWHS ZDLWLQJ 5XIXV DQG $GD VWUDQJHO\ IRUJRW WR JR GRZQ f f f f

PAGE 19

7523,& 9($7+ f D SDVVLRQ ZLWK &RJJLQV 1DVW\ IHHW EUHHG GLVHDVH KH KDG VDLG \RX 0LVWDK 5XIXV ZDVK \Rn IRRWV EHIRn \Rn JR WR VOHHS $Qn \Rn WRR 0LVV $GD ,nP VSHDNLQJ WR \Rn JDO \Rn KHDU PH" 7DNn \Rn PRXWn RII Rn JR nKHDG EHIRn $K E y II R[ ,W R ,QZDUGO\ JODG RI WKH HVFDSH $GD DQG 5XIXV VDW QRW E\ &RJJLQV RXW RQ WKH VWRQH VWHS EXW GRZQ EHORZ WKH FDELQ RQ WKH HGJH RI D VWRQH RYHUORRNLQJ DQ HPSW\ SRQG SLWFKLQJ URFNV DW GXVN 7KH IUHFNOHGIDFH ROG KXFNUD SK\VLFLDQ f WR ,W 0DUO PDUO GXVW y 1RLVH FRPHV LQ VZLUOV 3RXQGLQJ SRXQGLQJ f f f f f 9528*+7 DSSHDU LQWR WKH QLJKW PDUO f WRR OHDYH FOHP VWRQHV DORQH f f f

PAGE 20

f f f f 3$1$0$ f f B n/B B O2 B f 2/'

PAGE 21

, f W f f f f f f B f 2/9 f f +( VXQ ZDV VORZO\ G\LQJ (OOD D VZLWFK LQ KHU KDQG URXQGHG XS KHU FKLFNV &RFNV FDPH SURXGO\ LQ SXIIHG E\ SRLVH DQG FRQTXHVW KHQV DJLWDWHG MHDORXV RI WKHLU \RXQJ FOXFNHG LQ IXULRXV DW WKH GLVDSSHDUDQFH RI D RQHH\HG RQH FDXJKW E\ WKH OHJ DQG GUDJJHG GRZQ WKH KROH RI D PRQJRRVH
PAGE 22

f f f 7523,& n'($7+ 3$1$ n2/' f f QHWV E\ WKH WZLOLJKW YLVLRQV PLUURUHG LQ WKH VN\ RI WKH ORUH UROOLQJ GUXQN RQ WKH VHDnV ERWo WRP 7KH\ ZHUH GDUN VHD UDWV VWUHDPLQJ RXW DW WZLOLJKW WR HPEDUN RQ VRPH LQWUHSLG TXHVW 6KH ZRXOG EH DORQH DW GXVN FRRNLQJ PL[LQJ IORXU nRU WDVWLQJ EURWK :K\ WDVWH LW ZK\" ,W QR IDn PH DORQH"
PAGE 23

2/' f n,523,& 9($7+ 'LGQnW WHOO \Rn QRW WR EH UXGH VKXW XS \HV 3$1$ &RPH LQ DQn VLW GRZQ (OOD DQn UHVn \Rno VHOI 'RQnW SXW \RnVHOI RXW Rn GH ZD\ /L]]LH RQ DFFRXQW Rn PH ZXV MXVn JZLQH DVN \Rn WR OHQn PH D SLQFK Rn VDOW ZKHQ GDW JDO FKLOH Rn \RXUV nVNLQ XS VKH EHKLQn DW PH $ ERG\ nFDQnW HYHQ WDON WR FKLOUXQ QRZDGD\V 7HOO \Rn GH WURRW (OOD /L]]LH DQVZHUHG MXVn XVH GH ODVn GURS PHVHOI WR VZHHWHQ &KULVWLDQnV FRIIHH ,W PDNH KH FRIIHH WDVWH JRRG $Qn KRZnV &KULVWLDQ VRXOHHM 2K VR VR FKLOH +H VWLOO DW GH TXDUU\"
PAGE 24

, f 7523,& 9($7+ f f f f f OHDYH PH SRW ERLOLQn HDW PH IUHVK IRRG f f f JRW WR JR EDFN DQn c,, $IWHUPDWK JUHHQ DIWHUPDWK ,Q EDO 6SODVKHV RI UDLQ D VZLIW WUDQVIXVLRQ 7KH HDUWK PXUPXUHG XQGHU LW OD\ WHQVH JURDQLQJ VZROOHQ OLNH D ZRPDQ LQ WRLO ZLWK WKH EXUGHQ WR WUXPSHW WKH EXUVWLQJ RI WKH GDZQ 'DZQ FDVW D JUHHQLVK JROG RYHU WKH JDS 2YHU WKH MDJJHG VWRQHV GRQNH\ FDUWV VOLSSHG ZKHHOV VWXFN LQ PXG 0HQ JRW GRZQ WR FRD[ WKHLU nEHDVWV RXW RI WKH PXGG\ JXWWHU *RQH WKH GXVW 5HG PXG IORZHG RYHU WKH ODQG 5HG PXG JRRG IRU EHDQV DQG SRWDWRHV FUDZOHG XS WKH OHJV RI GXVN\ HVW ,QGLDQ SHDVDQW ZRPHQ XS WKH KRRIV RI WRZQERXQG FDWWOH 2QFH PRUH WKH SHHZLWV VDQJ 6WUDQJH WKH f f f I

PAGE 25

f n7523,& n'($7+ PDUO GXVW PDGH D KDUG UHVLOLHQW URDG 7KH ZLQG WRVVHG WKH ODQN\ JXDYD WUHH JURZQ RQ WKH VZDPS\ VHDVLGH RI %DUEDGRHVHo VKHHS EHZLOGHUHGO\ RQ WKH URDG WR PDUNHW ZDUGV DQG EDFNZDUGV WKH ZLQG WRVVHG WKH ODSHDUHG GRJV (OOD KDG FRPH IURP /RZnUG WKH /RZHU f WLQJ RXW WR VHD RQ WKH HDVWHUQPRVW WLS RI %DU f QDWXUH JDYH IODYRU WR (OOD ZURXJKW D PDJLF FRORU LQ (OODnV OLIH *UHHQ ZDY\ PRVV UKXo EDUE PRVV DW WKH ERWWRP RI WKH IURJKDUERU f f DORQJ LWV ULEV EURXJKW FRORU WR WKH ZDWHU JDYH ERG\ IODYRU WR LW *DYH WKH ZDWHU D WDQJ DQG FKU\VDQWKHPXP DORQJ WKH ZDON f f f ? f f

PAGE 26

f f f 7523,& 9($7+ f DURXQG (OODnV GRPDLQ ,WnG WDNH ILYH \HDUV WR f PDWXUH EXW VKH KDG SODQWHG D FRFRDQXW WUHH RQ WKH QRUWKHUQPRVW ZLQJ RI WKH FDELQ +DOI DQ DFUH RI ODQG EXW LW ZDV QR WULIOLQJ VWDNH ,QFK E\ LQFK JUHHQ RYHUVSUHDG LW &RUQ RNUDV JXQJD (OOD PRYHG $V LI VKH ZHUH RQ DQ LPPHPRULDO ODUN (OOD H[SHULPHQWHG ZLWK WKH JUHHQ IURWK RI WKH HDUWK 2QH GD\ VKH ZDV JUDIWLQJ D SLQH DQG EUHDG IUXLW 6WDQGLQJ MRRNLQJ D IRUHLJQ VWDON LQo WDPDULQG VWDU DSSOH DOPRQG DQG nVWUDSSLQJ LW LQWR WKH JXPP\ JDVK GXJ LQWR WKH WUHHnV VLGH GRYHV 3LJHRQV DW VXQULVH RQ D VRDS ER[ FRRS VHW RQ WRS WKH ODWULQH FRRLQJ f $ URRND WD FRR $ URRND WD FRR 0\ ZLIH LV MXVW DV J *RRG DV \RX *RRG DV \RX DV \RX f WR VKHUEHWZLQJHG GRYHV RQ WKH FDELQ URRI LQ VSLWH RI (OODnV VFLVVRUV $QG UDEELWV UHGH\HG RQHV ZKLWH DQG VK\ (OODnG VHW LQ WKH WKLFN f 3$1$ 2/' f JUHVVOYH PHWKRGV f DSSURDFK WULHG WR VWLFN WKHLU VQRXWV EHWZHHQ ILOOHG VNLOOHW DIWHU VNLOOHW f )Rn GH JDOV QH[n GRn ZLOO ODXJK DW PH %UHDN PH KDQn EXW OHW PH VWDQn %UHDN PH KDQn EXW OHW PH VWDQn fff n f f f f f f f f f f

PAGE 27

, f 7523,& 9($7+ $OO DURXQG LW ZDV GDUN *UDYHO DVVDLOHG KHU IHHW $ PRRQ ZRUNHG LWV ZD\ WKURXJK D ZHOWHU RI WKLFN EODFNy FORXGV WR VRDU XQWUDPPHOHG LQ (OODnV XQVKRG IHHW 8QGHU WKH HYHUJUHHQ ELJ EDUQDFOHG URRWV ^ f FRXQWU\ URDG DW QLJKW EHJDQ WR VLQJ 'R 0LVWDK %HH GRQnW FKDVH PH nZD\ 7KH EURDG URDG OHG WR WKH ZRUOG %H\RQG f f WKH *XLDQD PRXQG FDUWV VSHG WR EDUWHU VHD HJJV 6HD HJJ VHD HJJ 7LWWHH $QQ WDQ WDQ ,Q KHU DOHUW FRQVFLRXVQHVV 9RLFHV f f GXVN XSRQ (OODnV IDFH 6KH EUXVKHG WKHP DZD\ DQG LQWR KHU XQWXWRUHG PLQG FDPH D OHJo HQG 6K FDUULQ FURZ VKH FULHG PH QR GHDG \HW 7KH HYHUJUHHQ OHDYHV FDUHVVLQJ KHU IDFH EURXJKW LW YLYLGO\ WR KHU ffff 6K FDU GH\" f U f

PAGE 28

f f c f 3$1$ 2/' EODPH GDW GH HQJLQH ZX] LQH VORZ DQn GDW f 7523,& 9($7+ 3D\ PHU f GHP $W D PRPHQWnV QRWLFH PH DQn GH FRXQFLO ZK\ GLGQnW NHWFK KROW Rn GH FRZNDWFKHU DQn KDn PDQ GDK WnLQJ NQRFN PH RQFRQVFLHQFH GLGQnW HYHQ NQRZ ZX] KLW 'HUH ZX] RLOLQn GH VZLWFK f ?II KDFFR VPRWH (OOD *UHHQ WREDFFR OHDYHV EXUQo LQJ LQ URWWLQJ FRUQFRE SLSHV UXP NHURVHQH ZHUH WKH LQJUHGLHQWV RI RQH JUDQG V\PSKRQLF VPHOO *LYn PH D EDJ Rn VDOW DQn DSDFNDJH Rn VHQQD $UH GDW \Rn 0LVV (OOD"
PAGE 29

n,n523,& 9($7+ f +RZG\ GR D WUHDW \Rn" 2K VR VR JDO PDNH D FDNH /RRN RXW JZLQH EULQJ KHDG WRR ,nV D PDQ PDQ f f WUDLQ KRRSHU RQ GH ,VWKPXV f GRZQ W VD PRQ WLQ SRQ \R f f 3$1$ 2/' n&RXQW XS GH ELOO TXLFN (OOD KDVWHQHG SXWWLQJ D VL[SHQFH RQ WKH FRXQWHU ,W D JHW GDUN )ULJKWHQ IRn GXSSLHV" 3R\HU VDLG D VXJo JHVWLRQ RI WHDVLQJ DQG PRFNHU\ LQ KLV YRLFH ,VODQG EXJDERR :KR PH" (OODnV H\HV EOD]HG DLQnW IULJKWHQ yIRn GH OLYLQn PXFK PR GH GHDG 7nLQN LV DQ\ FU\FU\ RRUQDQ WnLQN LV DQ\ FU\FU\ RRPDQ \Rn OLH 2Q WKH ZD\ EDFN XS WKH JDS (OOD IHOW XQo IRUJLYLQJO\ ZDUP LQ WKH WHPSOHV DW WKH YHU\ LGHD RI 3R\HUnV WKLQNLQJ VKH ZDV DIUDLG RI JKRVWV /LNH LV DQ\ PDPE\SDPE\ RRUQDQ OLNH DLQnW XVWD WR WDNLQn FDUH Rn PHVHOI f 6L[ GD\V SDVVHG (OOD VWXFN D SLJ DQG FRUQHD WKH PHDW 7KH VDSRGLOODV ULSHQHG 6KDGGRFNV WURSLFDO JUDSHIUXLWV ILOOHG GRQNH\ FDUW DIWHU GRQNH\ FDUW JRLQJ WKURXJK WKH JDS WR (DJOH +DOO &RUQHU 2IWHQ DV WKH VXQ URVH VKRZHUV IHOO $QG WKHQ D YLVLWRU FDPH ZLWK D SHJo VWHS f ,W ZDV GDUN ZKHQ KH FDPH +H ZDV SHUo VSLULQJ IXULRXVO\ +H ZDV RQH RI WKRVH EODFN PHQ ZKRVH IDFHV SUHVHQW DQ RQLRQOLNH VKHHQ 6, f f

PAGE 30

f 7523,& 9($7+ f OLWWOH JOnLWWHU VWDUYLQn ORRN OLNH LVn VWDUYHG RXW" /RRN FRPH DORQJ ER WDXJKW e EXVL RQH FXVWRPDK 'DW DUH D XQQ\ XVLQHVV f f ZRRGHQ IRRW PDQ *DKGn f KDn 7HN SLW\ f QHDU PH /RRVH PH EHIRn JR JHW GH FXWODVV DQn FKRS RII \Rn XGGHU IRRW
PAGE 31

7523,& 9($7+
PAGE 32

f DQG (OOD VZHSW GRZQ ZLWK DPD]LQJ JUDFH DQG HDVH +HU WRHV ZHUH EURDG WKH\ HQFRXQWHUHG QR REVWDFOHV +HU IHHW GLG QRW VOLS 7KH ZDWHU GLG QRW VSODVK ,W ZDV VDIH ILUP VHUHQH RQ WRS RI KHU KHDG (OOD JRW LQ WKH EURDG URDG HDVLHU $ VLJK f 7523,& 9($7+ f /DKG nDn PDVVLH O f RQH RU WZR SHRSOH FRPLQJ XS IURP WRZQo 5XQ GDKWDK WKH VKRS D EXnQ 4XLFN GHP D QHHG LW ,W ZDV GU\ D OLWWOH PDUO GXVW 8S WKH VWRQ\ UHVLOLHQW LQFOLQH VKH ZHQW WKHQ VZLIWO\ GRZQ E\ WKH HYHUJUHHQ WUHH B *DKG KH LV EXUQW RXW FOHDQ $OO DURXQG WKH HYHUJUHHQ WUHH WKHUH XVHG WR EH VKDGRZV 7KH ILUH VHQW JOHDPV RI ILUHOLJKW SHOWLQJ WKURXJK WKH GDUN 7KH VKDGRZV IOHZ
PAGE 33

, c f 7523,& 9($7+ ,W ZDV HDV\ IRU (OOD WR VWUDLQ WKURXJK WKH WLQ\ FURZG RI IRON XS WKH HPEDQNPHQW )LUH VLQJHG (OOD 6PRNH GD]HG KHU FKRNHG DQG UHSHOOHG KHU f *R EDFN GHUH JR EDFN
PAGE 34

W f f f f f f f f 7+H
PAGE 35

DQG KDWFK nSDQHOV KH GHSRVLWHG WKH WUXQN *D]LQJ DW KLV KDUG\ KXON WZR HPRWLRQV WHOOLQJ KLP WKDW $OIUHG ZDV GRZQ nWKH GRFN FKDQJLQJ WKH PRQH\ %XW W KH ZDUPHG WR KHU UHVFXH 2K WKDWnV WLOO WKH\ FORVH WKH KDWFK WKHQ LI DP QRW DURXQG VRPHERG\ ZLOO KHOS \RX SXW LW ZKHUH \RX ZDQW LW FULHV VWLU DQG FODPRU DQG VFUHDPV URVH IURP f n,523,& 9($7+ 7+( <(//2: 2 ( nFDUHIXO ,nYH JRW WKH EDE\ ERWWOH LQ WKHUH DQG WZHHQ WKHP VOLQJ GURRSLQJ WLSVLO\ RQ WR WKH ZKDUI :KHUH DUH WKH SDVVHQJHUV IRU .LQJVWRQ VWDWLRQ" VKH DVNHG f f H[FDEOH GLYHUV DQG WKXJV RI WKH FRDVW EDUHo IRRWHG EURZQIDFHG UDJJHGO\ ULIWLQJ IURP HYHU\ FDYH DQG FUHHN RI WKH 6SDQLVK 0DLQ 7KH\ ZLWKGUHZ VKRFNHG XQFHUWDLQ RI WKHLU HDUV VWDULQJ DW KHU DW KHU ZKRP WKH SHRQV RI WKH ODJRRQ LGHDOL]HG DV OD PDGXULWDy WKH \HOORZ RQH 6HQVLQJ WKH KRVWLOLW\ EXW XQDEOH WR IDWKRP LW VKH IHOW JXLOW\ RI VRPH XQWRZDUG DFW DQG JXDUGHGO\ ORZHUHG KHU H\HV )OXVKHG DQG KRW VKH VHL]HG WKH FDQLVWHU E\ WKH KDQGOH DQG VWDUWHG UHVXPLQJ WKH MRXUQH\ ,W ZDV KHD RUH HQHUJ\ ZDV UHTXLUHG WR PRYH LW WKDQ VKH KDG EDUJDLQHG RQ ,Q WKH GLOHPPD UHVFXLQJ IRRWVWHSV ZHUH KHDUG FRPLQJ GRZQ WKH JDQJSODQN 6KH ZDV FRQIURQWHG E\ RQH RI WKH FUHZ +H ZDV WDOO f VRPH VL[ IHHW DQG RYHU DQG D PHVWL]R OLNH KHU VHOI /DWLQ EORRG EXEEOHG LQ KLV YHLQV DQG LW VHUYHG DW RQFH WR HVWDEOLVK D UHDG\ PHDQV RI FRPPXQLFDWLRQ EHWZHHQ WKHP ,nOO WDNH LW KH VDLG TXLHWO\ \RX JR DERDUG f f f f f 2K PDQ\ VDLG DQG GR EH WKDQNV VKH f f f f

PAGE 36

f f f 7523,& 9($7+ HYHU\ FRUQHU RI WKH VKLS 0HQ VZHUYHG DERXW RII WKH SLHU DQG VSLQQLQJ LW LQWR WKH \DZQLQJ KDWFK KDn DK ORW Rn GHPn VKH REVHUYHG DQn GHP VR EODFN DQG XJO\ 5 U +HU ZRUGV KDG WKH DQWLQDWLYH TXDOLW\ RI KHU DPDLFD VSRXVHnV $OIUHG 6W ;DYLHU 0HQGH] 7KH KDWFK VZHOOHG WKH ERVnQ FORVHG LW DQG WKH VLHJH FRPPHQFHG ,I GLG JRW DQ\ VHQVH ZRXOG $K ZDLW WLOO GHP FOHDQ ZD\ GH URSH EHIRn PH PHN GH VDLORU ER\ SXW GRZQ GH WUXQN PH JRW ILn GR LV SXW PH WUXVn LQ +LP WLOO +DOIUHG FRPH LWK VWDUWOLQJ DODFULW\ KHU SUD\HUV ZHUH DQVZHUHG IRU WKHUH VXGGHQO\ DSSHDUHG D WKLQ PRRQIDFHG GHFNHU D FRDOEODFN IHOORZ ZLWK D UHG JUHDV\ VFDUI DURXQG KLV QHFN KLV WHHWK JLGG\ ZKLFK ZDV GHVWLQHG QHYHU WR OHDYH KLP +H VHL]HG WKH WUXQN E\ RQH HQG DQG KHOSHG KHU KRLVW LW RQ WKH KDWFK KHQ KH KDG ILQLVKHG KH GLGQnW ZDLW IRU KHU WUHSLG ZRUGV RI WKDQNV 6KH JUHZ UHVWLYH On KDn GDW +DOIUHG GH\ HK VKH FULHG nZKDn D PDQ FDQ SDFLI\ WLPH GRXJK HK" 7KH VWUHDP RI DPDVVLQJ GHFNHUV RYHUUDQ WKH 8UXEDPEDnV GHFNV 7KH GLQ RI SDUWV EHLQJ VOXJJHG WR ULJKWV EX]]HG $Q RLO\ VWULS RI FDQYDV VFUHHQHG WKH KDWFK 'HFNHUV FODPRUo RXVO\ FUHSW XQGHUQHDWK LW 7KH VHD OD\ WRUSL VL]]OLQJ %OXH UXVW IODNHG RII WKH VKLSnV VLGHV VKRQH XSRQ LW ,W GD]]OHG \RX ,W ZDV GLIILFXOW WR GLYLQH LWV WUXH FRORU 6RPHWLPHV LW ZDV VR EOXH LW EOLQGHG \RX $Qo RWKHU WLPH LW ZRXOG WXUQ ZLWK WKH FDQQRQ URDU RI WKH VXQ UHG 1RU ZDV LW WKH UHG RI ILUH RU RI \RXWK RI URVHV RU RI UHG WXOLSV %XW D VXOOHQ JUL]]OHG UHG 7KH UHG RI D 1RUWK 6HD URYHUnV LFLFOHG EHDUG WKH UHG RI D UHGKHDGHG ZRPDQnV KDLU WKH UHG RI D UHGKRW RYHQ ,W JDYH WR WKH ZDWHU HQJXOILQJ WKH VKLS D GDUN FRSSHUFRORUHG KXH ,W OHIW RQ LW MHZHOHG FUXVWV $ ERZOHJJHG ROG 0DURRQ ZLWK D WUXQN RQ KLV KHDG H[SORUHG WKH GHFN VPRNLQJ D JDZN\ FOD\ SLSH RI VRPH ILHU\ DPDLFD EXVK DQG ZDLOo LQJ 6FRXW EZD\ VFRXW EZD\ ZKDn \Rn GH\" f f ? f f

PAGE 37

7523,& 9($7+ ROG PDQ DK ORRN IDn \Rn 7KH WUXQN ZDV n EHDUG\ DQG IX]]\ ZLWK WKH ODVKHV RI PXFKXVHG f URSH ,W ZDV UDSLGO\ GXVNLQJ DQG D ZRPDQ DQG DQ DPD]LQJ EURRG RI FKLOGUHQ FDPH RQ 2QH SXOOHG VFUHDPLQJ DW KHU VNLUW RQH ZDV DVWULGH D nKLS DQRWKHU DQ XQFORWKHG RQH WXJJHG HQWKXVLDVWLFDOO\ DW D IXOO ULSHQHG EUHDVW $ KRDU\ ROG EODFN PDQ LQ D ORQJ EODFN FRDW ZKR KDG WDNHQ WKH RUG QR GRXEW WR WKH \HOORZ KHDWKHQ RI WKH IHYHUKRW ODJRRQ VKRHOHVV KLV KDUG ZKLWH FUDVK SDQWV UROOHG XS DERYH KLV KDLU\ YHLQ\ FDOYHV ZLWK D ORQH \HOORZ SLQHo DSSOH DV KLV VROH HDUWKO\ UHZDUG $ WDUEODFN DPDLFD VLVWHU LQ D JRZQ RI VRPH QRLV\ HVW ,QGLDQ VLON KHU IDFH HQWLUHO\ UH KHU VNLUW LQ RQH KDQG DIWHU WKH PDQQHU RI WKH PDFDZ VKH ZDV WZLWWHULQJ +DZILVVDK KDZ QDWLYH JLUO D IORZHU D EURZQ IORZHU ZDV DORQH f f UHMHFW,QJ WKH RSXOHQW RIIHU RI D EXQN TXLHWO\ n YRZLQJ WR SDVV WZR QLJKWV RI VOHHSIXO FRQFHUQn R XQWLO VKH JRW WR 6DQWLDJR $QG WZR &RVWD 5LFD PDLGHQV ZKLWH GDLQW\ UHVHQWIXO DQG XQFRP f f f PXUXFDWUYH +H FDPH VZDJJHULQJ DW ODVW /D 0DGXULWD VDLG n:KDn \Rn EHHQ +DOIUHG DOO GLV ODQJ WLPH QR" &KR LW ZX] GH PDQ GHP GRZQ GH\ KH UHSOLHG GHP NHHS PH ED N +H JDYH KHU f WKH VOHHSLQJ FKLOG DQG VOLSSHG GRZQ WR GR]H RQ WKH QDUURZ KDWFK ,Q D PRRG RI VHOIOHVV EOXVWHU KH ZDV UHWXUQLQJ WR .LQJVWRQ +H DGRUHG DPDLFD +H ZRXOG JR RQ VSUHHV RI ZRUN DQG GDULQJ WR WKH MXQJOHV RI &KDQJXLQROD RU WKH &XW DW &XOHEUD EXW VXFK IOLJKWV ZKHWKHU IRU D GXUDWLRQ RI RQH RU WHQ GHSULYDWLRQV RI +LQGX FRROLHV RU 3ROLVK LPPL JUDQWV VXQOHVV MR\OHVV 6LPLODUO\ XS LQ &Do EHOOR ZRUN VOHHS ZRUN GD\ LQ DQG GD\ RXW IRU VL[n IRUHVWKHZLQJ \HDUV $QG RQ 6DEEDWKV D .HQWXFN\ HYDQJHOLVW D UHGKHDGHG K\SR IURP WKH EHDW RI WKH WURSLF VXQ WHDUIXOO\ XUJHG WKH EODFNV WR HPEUDFH WKH WHDFKLQJV RI WKH /RUG HVXV &KULVW EHIRUH WKH ZUDWK RI 6DWDQ HQJXOIHG f f f f R n f f

PAGE 38

7523,& 9($7+ WKHP 7KHQ RQH GD\ RQ D WUDPS WR 6DODo PDQFD D IDQF\ VWUXFN KLP ,W VWXQJ ZDV XQo H[SHFWHG +H ZDV XQXVHG WR WKH VHQVDWLRQV LW f VHW JRLQJ ,W UHODWHG WR D YLVLRQ VRPHWKLQJ KH KDG VXUUHSWLWLRXVO\ HQFRXQWHUHG %HKLQG D ZDONLQJ DORQJ WKH VWUHHW VKDGHG E\ D URZ RI WKH VN\ 6KH ZDV ORYHO\ WR EHKROG +HU VNLQ ZDV WKH ULSH UHG JROG RI WKH +RQGXUDV KDOI +H SDXVHG DQG ZLSHG WKH VZHDW IURP KLV IDFH VHYHQILIW\
PAGE 39

523,& n'($7+ n*R QR +DOIUHG FULHG WKH ZRPDQ WKH *R QR" +H UROOHG RYHU OD]LO\ KLV ORJJLVK \HOORZ EXON VROLG GLVSLULWHG &KRn GH PDQ GHP QR KDn QR KRW ZDWHU JLYn VKH D OHPRQ QR VKH QDnK FU\ +H WRVVHG EDFN DJDLQ KLV FKLQ RQ KLV DUPV JD]LQJ DW WKH JORULRXV SURFHVVLRQ RI WKH VXQ n(YHQ GH PDQ GHUQ RYDK \RQGDK VKH FULHG JHVWLFXODWLQJ D KROG D NDQJIDUDQFH ILn JHW VRPH KRW ZDWHU K\ \Rn GRQnW JHW XS DQn JR QR PDQ" 0H FDQnW KDQGDVWDQn \Rn VDK WKH GHFNHUV +RZ GH EOHHG\ KHOO FOHP KHFNVSHFN D PDQ ILn WUDEEOH WUHH FOD\V DQn WUHH ZKROH D QLJKWV EHo RXW JLYn KLP DQ\ KRW ZDWDK LLn PHN HYHQ D FDQ Rn WHD LV VRUQHWnLQJ GH KDJHQW DW .LQJVWRQ JZLQH KDYn ILn SLQW RXW WR PH ZnHQ GH ERDW GH\ ,DQn +H\ PLVWDK KDZILVVDK \Rn JRW DQ\ KRW ZDWDK" +RW ZDWDK PLVWDK" r f f f *UHHQ WDPDULQn PHN PH WXPPDFN VLFN 6DKIW EDQDQD PHN PH IDLQW\ )LVK VZHHWLH JLYn PH GH G\VHQWHU\ VFXOOLRQV KLG LQUHIXVH FDQV RU LQ JUXE IDW WKH &KLQNV KRW ZDWHU ZKLFK WKH\ SHGGOHG WR WKH PLVHUDEOH GHFNHUV 2I ODWH KH GLGQnW DQVZHU KHU DQ\ PRUH $QG WXUQHG GRZQ D WULIOH DW WKH HQGV OLNH $OIUHGnV f KDG IRUWLILHG KHUVHOIn ZLWK D EXFNHW RI LW RU f

PAGE 40

f 7523,& 9($7+ f RU D URRW RI JLQJHU 6R PDQ\ WURSLFDO WKLQJV RQH FRXOG GR ZLWK D FXS RI KRW ZDWHU 7KH FKLOG WRRN RQ WKH FRORU RI LWV VZHOWHULQJ HQYLURQV ,W UHIXVHG WR EH SDFLILHG E\ VXJDUHG ZRUGV ,W ZDV KXQJU\ DQG LW ZLVKHG WR HDW WR IHHO FRXUVLQJ GRZQ LWV WKURDW VRPHWKLQJ ZDUP DQG GHOLFLRXV ,W NLFNHG RXW RI LWV PRWKHUnV KDQG WKH WR\ HQJLQH VKH ORFRPRWLRQHG EHIRUH LW ,W FULHG LW ULSSHG ZLWK LWV QDNHG WRHV D KROH LQ KHU EORXVH ,W NHSW XS DQ LUUHSUHVVLEOH UDFNHW 7KH FKLOGnV DJRQ\ GURYH KHU WR UHFNOHVV FRUULGRU DORQJ LW ,W ZDVQnW FOHDU WR KHU ZKLWKHU VKH f f f GHEULV RI DQ H[RWLF NLQG ,W VKRW KHU LQWR GDUN WZLQLQJ FLUFOHV RI PHQ WDONLQJ 7KH\ HLWKHU SDXVHG RU JUHZ OHFKHURXV DW KHU DSSURDFK 6RPH RI WKH GRRUV WR WKH FUHZnV TXDUWHUV ZHUH RSHQ DQG DV VKHn SDVVHG ZKLWH PHQnG VWLFN RXW f WKHLU KHDGV DQG FDOO SXOO WXJ DW KHU *ULP\ DVK VWDLQHG IDFHV OHSURXV IOHVK FUD]HG KDQGV 2QZDUG VKH IOHG LQWR WKH URDULQJ IXPLQJ JDOOH\ +HDW +HDUWKV DJORZ 6WRYHV DJORZ 'LVKHV FODWWHULQJ (QJLQHV GRQNH\HQJLQHV ZKHH]LQJ %ULJKWIDFHG DQG IODPHKDLUHG 6ZHGHV DQG %ULVWRO FRFNQH\V FXUVLQJ +DOIo QXGH ILJXUHV ne EURQ]H DQG FULPVRQ VKRXWLQJ VSHDULQJ PHQGLQJ WKH UORLV\ ILUH 7KH ZHW FOHDQ EULFNFRORUHG GHFN GDQFHG WR WKH UK\WKP RI WKH VKLS 'DUN\ ZDLWHUV ZKLWH VKLUW ERVo RPV EODFN ERZ WLHV EODFN EUDLGHG XQLIRUPV VSDW HQWLUHn PHQXV DW WKH EORQG FRRNV F6ODS LW RQ GH\ 'XWFK GRQnW VWDUYH GH PDQ n&+H\ +XELJRQ WLJKWHQLQn XS RQ DQ\ UQDn KRVV IOHVK WRGD\" n&&RPH RQ IHOODKV OHWnV JR n 7KHUHnV P\ ER\ 3RUWR 5LFR DJDLQ +XELJRQ f ? f

PAGE 41

7523,& 9($7+ QHFN VKRQH ZLWK WKH JUHDVH DQG VZHDW +LV IDFH ZDV EXWWHUHG ZLWK LW KRW \DOODK PDPD f %H FDUHIXO KH FDXWLRQHG KDQGLQJ LW EDFN WR KHU 6KH WRRN LW DQG WKHLU H\HV PHHWLQJ IHOO 6KH VWDUWHG WR JR EXW D EXUQLQJ WRXFK RI KLV KDQG SRVVHVVHG KHU DLW KH VDLG DOPRVW IRUJRW VRPHo WKLQJ )URP EHQHDWK WKH PDFKLQH KH H[o KXPHG DQ ROG PRLVW JROG GXVW ER[ ,QVLGH LW DQG HQGV HFKRHV RI WKH EUHDNIDVW WDEOH +H yKROH ZDQO\ f f SXWWHULQJ ZDWHU VWXII DW K RWWLQJ VWXII I Rn GHFNV" %RWK RI WKHP WXUQHG DQG WKH &XEDQ SDOHG y DVN \RX ZKHUH \RX JRW LW MXVW VD\ RWD RVH PHQD JDYH LW WR \RX f f FRQWUDVW WR KLV PHFKDQLFDO VXUURXQGLQJV f f P\ EDE\" +DWH VKRQH RQ WKH EODFN ER\nV IDFH
PAGE 42

f f f f f f f f f f f f f f f 021* WKH PRWOH\n FUHZ UHFUXLWHG WR GLJ WKH 3DQDPD &DQDO ZHUH DUWLVDQV IURP WKH IRXU HQGV RI WKH HDUWK 'RZQ LQ WKH &XW GULIWHG KRUGHV RI ,WDOLDQV *UHHNVn &KLQHVH 1HJURHV D KDUG\ VXQGHI\LQJ VHW RI ZKLWH EODFN DQG \HOORZ PHQ n %XW WKH EXON RI WKH DFWXDO EUDZQ IRU WKH ZRUN ZDV VXSSOLHG E\ WKH GXVN\ SHRQV RI WKRVH FRUDO LVOHV LQ WKH &DULE EHDQ UXOHG E\ %ULWDLQn )UDQFH DQG +ROODQG $W WKH $WODQWLF HQG RI WKH &DQDO WKH EODFNV ZHUH KHUGHG LQ ER[ FDU KXWV EXULHG LQ WKHn MXQ n JOHV RI 6LOYHU &LW\ LQ WKH PXU WHQHPHQWV SHULORXVO\ SRLVHG RQ WKH QDUURZ EDQNV RI )DXONHnV 5LYHU LQ WKH ORZ VPHOWLQJ FDELQV RI &RFR 7 7KH 6LOYHU 4XDUWHUV KDUERUHG WKH LQN\ RQHV WKHLU ZLYHV DQG SLFNDQLQQLHV $V LW JUHZ GDUN WKH KHZHUV DW WKH 'LWFK H[KDXVWHG KDOIDVOHHSn QDNHG EXW IRU ZRUP\ n f f

PAGE 43

f n,5( :+5) 576 f n,523,& f($7+ SRWEHOOLHG 6W /XFLDQ EODFN DV WKH FRDO KLOOV KH WKH FRRPELm ,W ZDV D EUXMHULDO FKDQW IRU f f D KRVW RI WKH QDWLYH 6W /XFLDQ HPLJUDQWV HDQ %DSWLVWH IRUJRW ZKHUH WKH )UHQFK LQ KLP HQGHG DQG WKH (QJOLVK EHJDQ +LV VSHHFK ZDV WKH SHWXODQW SDWRLV RI WKH XQOHWWHUHG )UHQFK EODFN 6WLOO ZKHQHYHU KH ODSVHG LQWR +LV 0DMHVW\nV (QJOLVK LW ZDV ZLWK D WKLFN %DUEDGLDQ ELDV $ FRDO SDVVHU DW WKH 'U\ 'RFN HDQ %DSWLVWH ZDV D PDQ RI LQWHQVH SLHW\ $IWHU ZRUN E\ WKH JORZ RI D UHG VHWWLQJ VXQ KH ZRXOG GLVFDUG KLV FUXVWHG RYHUDOOV JHW LQ VWDUFKHG FURFXV KDJ DSLQJ WKH
PAGE 44

nU523,& 9$7+ %XW &-n+( FXUHDQ SDODWH ERQG VRQ RI KLV FRXOG HDW IURP KLV WDEOH RU VLW DW KLV IHHW XQOHVV KH ZHQW WR PHHWLQJ ,Q VHD 6SDQLVK FLW\ RI &RORQ f VKDGRZ\ REGXUDWH $QG 0DIIL ZDV VXFK D KDUGZRUNLQJ SDWRLV f VKLUNHG $QG WRZDUGV VXQGRZQ ZKHQ WKH f f f f

PAGE 45

7+( :+&I5) XVUV 7523,& 9($7+ f f ? f f f f

PAGE 46

7523,& 9($7+ U+( :+&^5) 5G76 f +H FUHSW XS WR KHU JHQWO\ KROGLQJ KHU E\ WKH VKRXOGHUVy /Hn PH JR VDFUH 6KH VKRRN RII KLV KDQGV ELWWHUO\ /Hn PH JR \Rn JR WR \Rn 0DXUD $QG VKH IOHG WR KHU URRP ORFNLQJ WKH GRRU EHKLQG KHU 3KLOLS VLJKHG +H ZDV D JHQHURXV JRRG QDWXUHG VRUW %XW LW ZDV VLOO\ WR WU\ WR HQOLJKWHQ 0DIIL ,W ZDVQnW DQ\ XVH +H FRXOG DV ZHOO KDYH VSRNHQ WR WKH WDWWHUHG WRUVRV WKH OD]\ ZDYHV SXIIHG XS RQ WKH VKRUHV RI &RFR 7 f NQLIH DQG SXVKHG RII 7KH OLQHU VWLOO KDG WZR KRXUV ,, RXW LQWR WKH FKXUQLQJ RFHDQ WKHP 3KLOLS WRRN WKH RDUV ZKLOH (UQHVW VWULSSHG GRZQ WR ORLQ FORWK 3KLOLS FRPH RQ D VKLS LV LQ OHWnV JR (UQHVW WKH ZKDUI UDW VHL]HG KLP E\ WKH DUP &RPH KH VDLG OHWnV JR EHIRUH LWnV WRR ODWH ZDQW WR JHW VRPH PRQH\ \HV 'DVKLQJ RXW RI WKH KRXVH WKH WZR ER\V PDGH IRU WKH ZKDUI ,W ZDV GXVN $OUHDG\ WKH +LQGXV LQ WKH EDFKHORU TXDUWHUV ZHUH PL[LQJ RI SRUW 7KH VKLS ZRXOG VRRQ GRFN ZHUH VPRNLQJ DQG FRROLQJ RII 1LJKW ZDV LQ D ERDW DPLG VWUHDP n PLVWDK +H VSUDQJn DW WKH n LOGHU DV LW WZLVWHG DQG LWV ODVW IDLQW UDGLDQFH f f f

PAGE 47

nOn523,* 9($7+ f n+( +^5) 576 WRHV D VKHUEHWOLNH IRDP DQG XS KH FDPH ZLWK WKH FRLQ EHWZHHQ KLV WHHWK OLN y K IDU DV \Rn H PLVWD y ORZ JOHDP 2YDK \DK VDK $QG y )RU f nD VSDZQLQJ SODFH nIRU VKDUNV IRU EDUDFRXGDV %XW 3KLOLS URVH D EULHI JXUJOLQJ VSXWWHU D ULSSOH RQ WKH VHD DQG WKH 1HJURnV FULQNOHG KHDG ZDV DERYH WKH ZDWHU +H\ VKRXWHG (UQHVW WKHUH 3KLOLS f 'RZQ $QG GRZQ 3KLOLS SOXQJHG 2QH WZR PLQXWHV *RG KRZ ORQJ WKH\ VHHPHG $QG (UQHVW DQ[LRXVO\ ZDLWHG %XW WKH EXEEOH RQ WKH ZDWHU ERLOHG NHSW RQ ERLOLQJ D VLJQ WKDW OLIH VWLOO ODVWHG ,W FRPIRUWHG (UQHVW 6XGGHQO\ 3KLOLS nSDQWLQJ VSLWWLQJ SDZLQJ GDVKHG WKURXJK WKH ZDWHU OLNH nD VWUHDN RI OLJKW f f Q,QJ 6KDUN FULHG D YRLFH DERDUG VKLS 6KDUNn 7KHUH KH LV D JUHDW ELJ RQH 5XQ ER\ 5XQ IRU \RXU OLIH )URP WKH HGJH RI WKH ERDW 3KLOLS VDZ WKH PRQVWHU DV WZLFH\WKULFH LW FLUFOHG WKH ERDW 6HYo HUDO WLPHV WKH VKDUN PDGH D GDVK IRU LW HQ GHDYRULQJ WR VWULNH LW ZLWK LWV PXUGHURXV WDLO 7KH ER\V TXLHWO\ PDGH RII %XW WKH VKDUN VWLOO IROORZHG WKH ERDW ,W ZDV D SDOH JUHHQ PRQVWHU ,Q WKH JOLWWHULQJ GXVN LW VHHPHG EODFN WR 3KLOLS )DWWHQHG RQ WKH VZLOO RI WKH DEDWWRLU f f f f

PAGE 48

f n,523,& 9($7+ QHDUE\ DQG WKH EHHI WRVVHG IURP WKH GHFNV RI FRXQWOHVV VKLSV LQ SRUW LW KDG EHFRPH XVHG WR WKH WDVWH RI IOHVK DQG WKH VPHOO RI EORRG
PAGE 49

f 7523,& 9($+ UWWW :+XI5) 5H$76 n$G LW PHO f $K EXW 3KLOLS ZLVKHG WR FKHULVK 0DXUD WR VKLHOG KHU EH NLQG WR KHU $QG VR KH nOLHG WR KHU +H GLG QRW WHOO KHU KH KDG ILUVW PHW 6DQ 7LH EHKLQG WKH FRXQWHU RI KLV IDWKHUnV VDORRQ LQ WKH &RORQ WHQGHUORLQ IRU KH ZRXOG KDYH KDG f WR WHOO EHVLGHV ZK\ KH 3KLOLS KDG JRQH WKHUH $QG WKDW ZRXOGn KDYH OHG KLP D \RXWK RI PHDJHU JXLOH WRn &HOHVWLQ %DSWLVWHnV PXOLVK UHo JDUG IRU DQLVHWWH ZKLFK KH SURFXUHG KHU + f GDUHG QRW WHOO KHU ZHOOPHDQLQJ IHOORZ WKDW KH ZDV ZKDW 6DQ 7LH D ILHU\ FRPHW LQ WKH QLJKW OLIH RI WKH GLVWULFW KDG VDLG WR KLP WKH GD\n EHIRUH 6KH VLFN LQ GH KHDG \HV KH KDG VDLG f $K PH QR GDW VDKW Rn PDQ GRQnW VKH NQRZ QR EHWWDK HJK 3KLOLS" %XW 3KLOLS GHVLUHG WR EH NLQGO\ DQG KLG LW IURP 0DXUD :KDW LV WRGD\" VKH FRJLWDWHG DORXG 7XHVGD\
PAGE 50

7523,& 9($7+ 7+( +$5) 576 $K JR VWRS HH RXL VKH PXWWHUHG GLDEROLF KH GHFLGHG WR FRPH WR KHU $QG WKHUH ZDV QR EUXVKLQJ WKH GDUWLQJ LPSV DZD\ KDn \Rn JZLQH 0DIIL" DVNHG &HOHVWLQ %DSWLVWH IHDULQJ WR ZDNH WKH ROG PDQ n2YDK WR GH DKQ &KLQDPDQ VKRS PXPn DQVZHUHG 0DIIL XQKHHGLQJ m)Ln ZKDW" f n)Ln EX\ VRPH ZDVK EOXH PXP +LQGX NLRVN WR WKH 1HJUR PHVV KRXVH f WR KHU WKH f ,9 2K 3KLOLS FULHG 0DXUD DP VR XQo KDSS\ n'LGQnW KH DVN DERXW PH DW DOO" 'LGQnW DQ\ PHVVDJH IRnPH 3KLOLS" 7KH ER\ WR\HG ZLWK D EODGH RI JUDVV +LV H\HV ZHUH GRZQFDVW 6LJKLQJ KHDYLO\ KH DW ODVW f f f f f f f ,

PAGE 51

, f n n>n523,& 9($7+ f IHU OLNH WKLV" K\ ZDV HYHU ERUQ" :KDW VXFK PLVHU\ nDV WKLV "n n f f 7+( :+ 5) 5Hƒ76 0DXUD FRPH EDFN n f *UHDW VKHDYHV RI FORXGV EXULHG WKH PRRQ 0DXUD 0DXUD R f GRZQ \RQGDK" ORVW KLV PLQG" f

PAGE 52

7+( 7523,& 9($7+ 7RZDUGV WKH HQG RI WKH WUDFN KH IRXQG DXUD KHDUWUHQGLQJO\ ZHHSLQJ DXUD UDIWHUV EHORZ VDW VRRWKLQJO\ XQLQWHUUXSWLQJO\ EHVLGH KHU Y $W GD\EUHDN WKH QH[W PRUQLQJ (UQHVW URVH DQG ZRNH 3KLOLS f RI WKH KRXVH 2I ODWH HDQ %DSWLVWH KDG SXW KLV IRRW GRZQ RQ KLV VRQVn FRSSHUGLYLQJ SUR XVH RQy 3KLOLS KLPVHOI LI WKH RFFDVLRQ ZDU UDQWHG &RPH RQ 3KLOLS OHWnV JR SHDQ FRDWVn WKH SDVVHQJHUV YLHZHG IURP WKHLU WKH GHZ 2Q WKH UDLOURDG WUDFNV WKH VL[ RnFORFN ODERU WUDLQV ZHUH FRXSOLQJ f f

PAGE 53

f f f f f f H 7523,& 9($7+ 0DQ\ D %OXHWRZQ GDQG\ JRW KLV VSLQH FUDFNHG LQ D JDPH RI FRUN LWK D SDVVLYH LQWHUHVW WKH SDVVHQJHUV YLHZHG WKH SURFHHGLQJV ,Q D JDPH RI FRUN WKH FRUN DIWHU D VXFFHVVLRQ RI FUDPPLQJV LV OLNHO\ f WR GULIW PDQ\ IHHW DZD\ ZKHQFH LW ZDV ILUVW WR VS\ DQG SURPSWO\ VHL]H LW DV LW SRSSHG XS RQ WKH UROOLQJ ZDYHV 2QFH (UQHVW JRW LW DQG HQGHDYRUHG WR PDNH PXFK RI WKH SRVVHVVLRQ %XW 3KLOLS EHVLGHV EHLQJ WZR IHHW WDOOHU WKDQ KH ZDV VOLSSHU\ DV DQ HHO DQG (UQHVW GHVSLWH DOO WKH DUWIXO LQJHQXLW\ DW KLV FRPPDQG ZDV DEOH WR GR QR PRUH WKDQ LQHIIHFWLYHO\ EHDW WKH f ZDWHU DERXW KLP $JDLQ DQG DJDLQ KH WULHG EXW WR QR SXUSRVH %HFRPLQJ UHFNOHVV KH OHW WKH FRUN GULIW WRR IDU DZD\ IURP KLP DQG 3KLOLS VHL]HG LW +H WZLUOHG LW LQ WKH DLU OLNH D FUDS VKRRWHU DQG GXJ GHHS GRZQ LQ WKH ZDWHU ZLWK LW ORVW LW WKHQ OHDSHG EDFN EULVNO\ ZDLWLQJ IRU LW WR 7+( :+FY5) 5XI76 f DQG WKH IRON DERDUG GHDOW D ODYLVK KDQG f f QVH $ERXW WKHP WKH ZDWHU GXH WR WKH UDPPLQJ DQG EHDWLQJ JUHZ UHVWLYH %LOORZV VSUDQJ XS VRDULQJ VZHOOLQJ ZDYHV VHQW WKH VNLII QHDUHU WKH f ,,, f f f f f

PAGE 54

7523,& n9($7+ f 7+( :+,7( VVUV IRU WKH FRUN WR PDNH LWV DVFHQW ,W ZDV DOO D ELW YDJXH WR WKH ZKLWHV RQ WKH WKH ER\V $QG VWLOO WKH FRUN IDLOHG WR FRPH XS f f f f WKH ULVLQJ WURSLF VXQ VWUHQJWK HEEHG D VKDUN ZDV DW KLV KHHOV n IURP WKH VKLS n n f VWHHO IDFHG KLP 'LG D UDPPHG FRUN HYHU JR WKDW GHHS" KH VXPPRQHG LQWR SOD\ +H VKRW RXW UHFNo IORDWHG IRU D VWUHWFK $QRWKHU WLPH KH VZDP RQ IRU ZKROH OHQJWKV %XW WKH VKDUN D EORDW\ VWRQHFRORUHG PDQ f KDQGV VWXFN LQ PXG ,URQ VWDYHV EUXLVHG KLV f f f

PAGE 55

7523,& 9($7+ NLOOHU WRRN D VKRUWHU FXW &LUFXPQDYLJDWLQJ WKH VZLPPHU LW ERUH GRZQ XSRQ KLP ZLWK WKH VSHHG RI D KXUULFDQH :LWKLQ DGHTXDWH UHDFK LW WXUQHG VKRZHG LWV JOHDPLQJ EHOO\ VHL]LQJ LWV SUH\ $ ILHQGLVK JDUJOH WKH JQDVKLQJ RI ERQHVo DV WKH VHD RQFH PRUH FORVHG LWV MDZV RQ 3KLOLS 6RPH RQH DERDUG VKLS VFUHDPHG :RPHQ IDLQWHG 7KHUH ZDV WDON RI D JXQ (UQHVW DQ RDU XSUDLVHG FDSVL]HG WKH ERDW DV KH WULHG WR LQIOLFW D EORZ RQ WKH FRXUVLQJ FKRSOLFNLQJ PDQo HDWHU $QG DJDLQ WKH ILVK WXUQHG ,W VFUDSHG WKH ZDWHUV ZLWK LWV GHDGO\ ILQV f f f f f f f PHORG\ f 7ULQLGDG LV D GDPQ ILQH SODFH %XW REHDE GRZQ GH\ y f f 3HDFH KDG FRPH WR KHU DW ODVW f f f f f f f f f f f f f f f

PAGE 56

f 325&+ f 7+f 3,n f (/2 D URFN HQJLQH ZDV FUXVKLQJ VWRQH VKRRWLQJ XS ULYHUV RI VWHDP DQG VLJQDOLQJ WKH IURQWLHUnV UHELUWK 2SSRVLWH WKHUH ZDV SURRI D QRLV\ VZDJJHULQJ VRUW RI SURRI RI WKH JUDGXDO GHDWK DQG GHVWUXFWLRQ RI WKH IURQWLHU SRVW %ODFN PHQ EHKLQG ZKHHOEDUURZV VORZO\ DVFHQGHG D ULVLQJ PDGH RI VSOLFHG ERDUGV DQG HPSWLHG WKH VDQG URFN LQWR WKH PDZ RI D PL[o LQJ PDFKLQH 0RUH EODFN PHQ D SHJ GRZQ EHKLQG ZKHHOEDUURZV IRUPHG D OLQH ZKLFK FDXJKW WKH PRUWDU SRXULQJ LQWR WKH UHDU RUJDQ RI WKH RPQLYRURXV PRQVWHU $OO DOO JRQH FULHG 0LVV %XFNQHU DQG WKH JLUOV DW KHU VLGH VKXGGHUHG $OO TXLHWO\ IHOW WKH VWHULOH PHQDFH RI LW 7KHUH IDFLQJ LWV PLVo HU\ WHDUV FDPH WR 0LVV %XFNQHUnV H\HV DQG D MHZHOHG KDOIZKLWH KDQG OLIWHG JHQWO\ WR JLYH D SDOWU\ YLVLRQ RI WKH LPPHQVLW\ RI LW B f

PAGE 57

7523,& 9($7+ n,5( 3 $/0 325&+ ZKLWHV GHVHUWHG WKH =RQH DQG EURXJKW VDZV WR WKH URRWV RI SDOPHWWR VSHDUV WR WKH EXVK FDWV DQG MDJXDUV O\VRO WR WKH PRVTXLWRHV DQG IOLHV DQG WDU WR WKH EXUQLQJ WLPEHUVZDPS $ ZLOG UDFLQJ WR PHHW WKH &KDJUHV DQG H[SORUH WKH KLJK UHDFKHV RI WKH 3DQDPD MXQJOH $IWHU WKH WRUFK DVKHV DQG JKRVWV EDUH EODFN VWDONV SHJOHVV VWXPSV IODNHV RI FKDUUHG OHDYHV DQG KDOIEXUQW WUHH WUXQNV 'RZQ E\ D VWUHDP ZDWHULQJ D YLOODJH RI EODFN )UHQFK FRORQLDOV GUHGJHV EHJDQ WR ZRUN 0RUH RI WKH =RQH SHVWV UXEEHUo ERRWHG RQHV WXJJHG RXW KXJH LURQ SLSHV DQG VDIHO\ ODLG WKHP RQ WKH JXWW\ ERVRP RI WKH f VZDPS &RQJHULHV RI WKHP 7KHQ RQH ZLQG\ QLJKW WKH GUHGJHV EHJDQ D PRDQLQJ QRLVH ,W ZDV WKH VHD JURDQLQJ DQG YRPLWLQJ 7KURXJK WKH WKURDW RI WKH SLSHV LW UDWWOHG DQG VSDW VWRQHV JROG DQG HPHUDOG DQG DPHWK\VW $OO VRUWV RI MXLFH WKH VHD XSKHDYHG ,W GXJ GHHS GRZQ WRR IDU LQWR WKH UHFHVVHV RI LWV VSUDZOLQJ FRVPRV %DFN WR D SUHJHRORJLF DJH LW GHOYHG DQG EURXJKW XS WKLQJV 'RZQ E\ WKH PRXWK RI D FUHROH VWUHDP WKH GUHGJHV ZRUNHGn %ODFN LQ WKH JROGHQ PLVW EODFN RQ WKH ODJRRQ ,, f FHQW y f f f f f f f f ,

PAGE 58

f 7523,& n'($7+ 7+( 3$/0 325&+ LWK WKH DIWHUPDWK WKHUH FDPH D GD]]OLQJ ZKLWHQHG LW 6DQGZKLWH %URZQ *ROGHQ 'URVV VXUJHG XS JXDYD VWXPSV SLQH VWXPSV HDUWKEXUQHG VSUDWV ULYHU VWDNHV %XW WKH FUDE VKHOO VHD FUDEV SLQN DQG FULPVRQ WKH EULJKWO\ n PDQWOH RI KD]\ EOXH ,, \DZQHG +\DFLQWK ILQJHULQJ WKH SDJHVn RI D ERXGRLU WH[WERRN OHIW KHU RQH HYHQLQJ E\ DQ ,WDOLDQ VHD FDSWDLQ PH WRR WLDG VDK H PH FDQnW VHH KRZ GH KHOO PH JZLQH PHN XS WR DUW\ PDQ LI PH JRW ILn IOLQJ LQ KLP IDFH D ROG EOXH VKLIn PH GLG JRW ODVn ZHHN nHQ LV 6FLSLR JZLQH EULQJ PH GDW VKDZO KLP SUDPLVH ILn JLYn PH" 0H QR IRQG KDWDOORn DQ\ n3DQ LVK PDQ FULHG $QHVWD DQn PH GRQnW VHH KRZ PH FDQ f 0LVV %XFNQHU VZXQJ DURXQG VWUXFN
PAGE 59

c L f n,523,& 9($7+ f PDUH JR WKDQ \RX WKLQN VHH WKDW QRZ KRXVH %XW LW ZDV D KRXVH RI ODYLVK VHOIFDQ D VW\OH RI DUFKLWHFWXUH ZKLFK ZDV WKH IODLU RI RXW RQ WKH SRUFK (DFK KDG WRR DQ DUPRU WURSLFDO M XQJOH 7KHUH FOXQJ WR 0LVV %XFNQHU DQ LGHD RI VDEHU f f f f f f f D WLPH ZKHQ LW ZDV XQVHDVRQDEOH WR GR VR DQG \HW UHWDLQ D VHPEODQFH RI UHVSHFW DPRQJ WKH 9LFWRULDUL GDPHV RI WKH 6SDQLVK WURSLFV 8UJHG RQ E\ WKH UXWKOHVV VSLULW ZKLFK ZDV D YHU\ ILUP SDUW RI KHU 0LVV %XFNQHU ZDV QRW DOWRJHWKHUn XQDZDUH RI WKH FDSHUV VKH ZDV FXWo WLQJ DPLG WKH IHZ EHLQJV VKH DFWXDOO\ WRXFKHG f ORZV RQ WKH ,VWKPXV WKHUH ZRXOG EH WDON EXW KRZ ZDV LW WR GULIW EDFN WR KHU" 9LD=XOLQH" 6KDPH H KR PH" n0H WDON JURVVLS ZLWn DQ\ VDKYDQW J\U, LI \Rn WnLQN VR \Rn OLH %XW WKH ODFN RI DQ HOILQ ILJXUH DQG WKHn SRVVHVVLRQ RI D IUL]]O\ KHDG RI KDLU ZDV PRUH WKDQ PDGH XS f IRU E\ 0LVV %XFNQHUnV JLIW RI PDQQHUV f *DKG ZKDn VKH GLG JRW LW KH" IRON DVNHG EXW QHLWKHU /RQGRQ QRU 3DULV QRU 9LHQQD DQo VZHUHG ,QGHHG 0LVV %XFNQHU D ODG\ RI VL[W\ f ZRXOG KDYH EHHQ ZRUGOHVV DW WKH LGHD RI KDYLQJ WR JR EH\RQG WKH GLFNW\ ULP RI DPDLFD LQ TXHVW RI PDQQHUV ,W ZDV DEVXUG WR WKLQN VR 7KLV f f f f ? ?

PAGE 60

I+( 3$/0 325&+ 7523,& 9($7+ GURS WR WKH ,VWKPXV ZDV 0LVV %XFNQHUnV ILUVW JDOORS DFURVV WKH VHD $QG VR OLNH VDS WR D UXEEHU WUHH 0LVV %XFNQHUnV PDQQHU FOXQJ WR KHU 8SRQ WKRVH RI KHU VH[ VKH KDG VOLJKW FDXVH WR SO\ LW IRU DW WKH 3DOP 3RUFK IHZ RI WKHP ZHUH DOORZHG 7UDGLWLRQDOO\ LW ZDV D PDQnV KRXVH :KHQ 0LVV %XFNQHU EHQHDWK D EULOOLDQW ORUJQHWWH ZDV JUDFLRXV HQRXJK WR ORRN DW D PDQ VKH ORRNHG VWHUQO\ XQVPLOLQJO\ GRZQ DW KLP :KHQ RI D 6DEEDWK KHU KDLU LQ RLO\ IULOOV ZHDUo LQJ D VLONHQ VKDZO RI FUHDP DQG UHG D GDE RI YHUPLOLRQ RQ KHU PRXWK VKH VZHSW UHJDOO\ GRZQ %ROLYDU 6WUHHW RQ WKH ZD\ WR WKH PDUNHW PDLGHG E\ WKH LQGROHQW =XOLQH VKH KDG KDOI RI WKH FLW\ JDSLQJ DW WKH DQLPDO ZRQGHU RI KHU %ULHIZRUGHG FRROKHDGHG E\ D VWDEELQJ WKUXVW RU D SHWXODQW JHVWXUH VKHnG FRQIRXQG DQ\ ILVK VHOOHU DQ\ GHDOHU LQ \DPSL RU /XF\ \DP FRFRDQXW PLON RU UHG SHDVDQG SDVV TXLHWO\ RQ XQWRXFKHG E\ WKH EULQ\ EDEHO ,Q IDFW IURP &RORQ WR &RFRD *URYH WKH SDOHo IDFHG IRON ZKR GUDQN VXPSWXRXVO\ LQ WKH nERZO RI OLIH FKXUQHG E\ KHU FRQVLGHUHG 0LVV %XFNQHU D ZRPDQ WR WLS RQHnV KDW WRUHJDO ULWHD > ZRPDQ RI WDVWH DQG FXOWXUH 0DFKLQLVWV DW %DOERD HQJLQHHUV DW 0LUDIORUHV VXQEXUQHG VHD IRON JODGO\ WHVWLILHG WR WKDW IDFW $OO KDG ZRUGV RI EHDXW\ IRU WKH DUGRU RI 0LVV %XFNQHUnV VDORQ 2I FRXUVH RQH JDWKHUHG IURP WKH ZRUGV ZKLFK FDPH OLNH EOD]LQJ PHWHRUV RXW RI KHU PRXWK WKDW 0LVV %XFNQHU ZRXOG KDYH OLNHG WR EH ZKLWH EXW DODV VKH ZDV RQO\ D PXODWWR 1R RQH KDG HYHU KHDUG RI KHU EHIRUH VKH DQG KHU ILYH GDXJKWHUV PRYHG LQWR WKH 3DOP 3RUFK ,W ZDV WR EH H[SHFWHG WKH ZRUOG EHLQJ ZKDW LW LV WKDW ZRUGV RI PXUPXUHG WUHDVRQ ZRXOG GULIW DEURDG $ ZLQH PHUFKDQW 5D\PRQG GH OD &URL[ DQG D -DPDLFD KRUVH EUHHGHU :DOWHU GH 3D] YRZHG WKH\ KDG VHHQ KHU DW DQ ROG VHDo PDQnV EDU RQ 0DWFKHV /DQH VHUYLQJ DOH DQG RIWWLPHV PRUH SRHWLF WKLQJV WKDQ DOH WR \RXQJ EORQGKHDGHG %ULWRQV ZKR ZRXOG HVSHFLDOO\ JR WKHUH %XW 'H 3D] DQG 'H OD &URL[ ZHUH PHQ RI IUXVWUDWHG LGHDOLVP DQG WKHLU ZRUGV WR 0LVV %XFNQHU DW OHDVW EUXW DW WKRXJK WKH\ ZHUH ZHUH VZHSW DVLGH DV H[SUHVVLRQV RI XVHOHVV FKDWWHU :KHWKHU VKH ZDV WKH UHVXOW RI D XQLRQ RI ZKLWH DQG EODFN )UHQFKn DQG 6SDQLVK (QJOLVK DQG > @

PAGE 61

7523,& 9($7+ f DURRQ QR RQH NQHZ 2I DQ HTXDOO\ P\Vo WLFDO KHULWDJH ZHUH KHU GDXJKWHUV FUHDWXUHV RI D ULFK DQG VKLQLQJ EHDXW\ 2I WKHLU IDWKHU WKH OHVV VDLG WKH EHWWHU $QG LQ WKH DEVHQFH RI GDWD WRQJXHV EHJDQ WR ZDJ 1RUZHJLDQ ERVnQ DPDLFD ORYHU ,VODQG WULXPSK &UD]\ .LQJVo WRQ QLJKWV 7R WKH ORYHO\ \RXQJ ODGLHV LQ TXHVWLRQ LW ZDV D VXEMHFW WR EH UHOLJLRXVO\ KLJKo KDWWHG DQG WDERRHG 7KH SUXGHQW 0LVV %XFNo QHU ZKR KDG D EXUQLQJ FRQWHPSW IRU VWDWLVWLFV ZDV D WULIOH KD]\ DERXW WKH ZKROH WKLQJ 2QH RI WKH JLUOV ZKLWH DV D ZKLWH ZRPDQ H\HV EOXH DV D 9LNLQJ PDLGnV KDG HORSHG DW VL[WHHQ WR 0LVV %XFNQHUnV HWHUQDO GLVJXVW ZLWK D VKLQ\DUPHG EODFN ZKR KDG DW RQH WLPH EHHQ VHQW WR WKH ,VODQG MDLO IRU WKH SUROHWDULDQ FULPH RI SUVHGLDO ODUFHQ\ 7KH QHLJKERUV VZRUH LW f PDGGHQHG 0LVVn %XFNQHU ,W D GDP SLW\ KDQGNHUFKLHI WR KHU QRVH LW D GDP SLW\ VKDPH $QRWKHU JLUO WKH HOGHVW RI WKH ORW 0LVV %XFNQHU KDG KDG VHYHQ LQ DOO KDG 2 DJHV ER\ ZKHQ VKH ZDV EXW VHYHQWHHQ DQG DJDLQ f nBB n f f f f f f f GROODUV D PRQWK ZDJHV RI DQ DFFXUVHG VLOYHU f f IRU WKHP +H ZDV QRW DODV ZKLWH KLFK f

PAGE 62

I523,& 9($7+ RI VOHHSOHVV GHVSDLU :UHWFK 7R WnLQN D KDQGVDP JDO OLNH GDW ZRXOGDK WHN XS ZLn D GDP EODFN QH\JDK PDQ OLNH KLP KH ZnHQ VKH FRXOG D VWD\ ZLWn PH nQ GR EHWWDK %XW IHZ NQHZ WKH VHFUHW RI 0LVV n%XFNQHUnV VRUURZ IHZ VHQVHGn WKH GHHS WUDJHG\ RI KHU $QG VR WR GDP WKH IORRG RI WHDUV 0LVV %XFN QHU DQG WKH UHPDLQLQJ RQHV RI KHU IODPLQJR EURRG KDG GUDZQ XS DW WKH 3DOP 3RUFK $OO GD\ WKH VXQ EXUQLQJ D IODPH WKURXJK WKH WRUUG KHDYHQV WKH\ ZRXOG EH SRVWXUHG RQ WKH SRUFK 9LUJLQ WR WKH VXQnV JHQWOH FDUHVVHV ZLWK WKH SODQWV DQG IORZHUV NHHSLQJ WKH KHDW DW ED\ WKH\nG EH WKHUH 6OLSSHUV GDQJOHG RQ WKH WLSV RI UHVWLYH WRHV 3XUSOHOLQHG NLPRQRV IDOOLQJ DZD\ JDYH DFFHVV WR EOXVKLQJ GLPSOHGn ERGLHV *UHDW ILQH WUHVVHV RI KDLU WKH FRORU RI QLJKW JDYH VKDGRZV WR WKH UHYHODWLRQV JDYH VWUXFWXUH ,,, &RPH =XOLQHKXUU\LWnV JHWWLQJ ODWH 7KH SRUFK ZDV YDFDQW GXVN KDG IDOOHQ DQG 0LVV %XFNQHU ZRUH DQ HYHQLQJ JRZQ RI ZKLWH WDIIHWD IDVKLRQHG LQ WKH 9LFWRULDQ HSRFK ,W ZDV WLJKW DQG VWLII DQG FUHDWHG D UXVWOH DQG > @ n,+( 3$/0 325&+ WKHUH ZDV D EODFN EDQGHDX SDVWHG RQ VNXOO 6XOOHQO\ WKH JLUO FDPH DQG JDWKHUHG XS WKH GHEULV 6ZHHS XS GLV DVK DQ FD\K GLV VOLS LQ *ROG\nV URRP GH FDUHOHVV WnLQJ VDLG 0LVV %XFNQHU 6KH ZHQW WR RQH RI WKH GXVNIORRGHG URRPV DQG VHL]HG D VWXGGHG GDJJHU ZKLFK VKH VWXFN DPRQJ WKH ZDWFKHVn DQG EURRFKHV ZKLFK VKRQH RQ KHU ERVRP 6KH SDWWHG LW PDGH VXUH LW ZDV VDIHO\ D SDUW RI WKH JOLWWHULQJ SDWWHUQ DQG RUo GHUHG WKH QLJKW RQ *HW XS JLUOV VKH VKRXWHG LQYDGLQJ URRP DIWHU URRP LW LV ODWH JHW XS +HOOR 6DLORU 0DFN +LW DQ\ KRPH UXQV WRGD\" $Qn \RX \RX .HQWXFN\ PLOOLRQDLUHKRZ PDQ\ VKLSV FDPH WKURXJK WKH ORFNV WRGD\" %XOORFNVGLG \RX VD\" )LH 2K 0LVWDK &RXQFLO VKH VDLG KRZ GR \RX GR" -

PAGE 63

7523,& 9($7)O ORZ H ZDV JDOODQW DQG KDOIGUXQN nVKH LV WKH VZHHWHVW ZRPDQ EODFN RU ZKLWH RQ WKH ZKROH JRGGDPHG 6K EH TXLHW VRQ FRPH DQG 0LVV %XFNQHU OHG KLP WR D FKDLU DPRQJ D JURXS RI PHQ &RQVWDQWO\ 0LVV %XFNQHUnV KDQG NHSW IOXWo WHULQJ WR WKH GLDPRQGKHDGHG SLQ VWXFN LQ KHU ERVRP f n f f f f f &KDRV SUHYDLOHG EXW 0LVV %XFNQHU ZDV TXLWH VREHU $OO DERXW WKHUH ZHUH EURNHQ YDVHV RYHUWXUQHG IORZHUSRWV IORZHUV ZRPHQnV VKRHV $OO WKH PHQ ZHUH SURVWUDWH WKH ZRPHQ H[XOWDQW GHQO\ UDQJ $QG 0LVV %XFNQHU URVH FDXWLRQLQJ VHUHQLW\ $OO ULJKW ER\V OHWnV KDYH OHVV QRLVH WKH FDSWDLQnV FRPLQn ,Q $QHVWDnV ODS WKHUH ZDV DQ HUXSWLRQ D RII UHDG\ WR IDFH WKH FRPLQJ RI WKH YLVLWRU KHUH WR PH R 6NLSSHU HK" f f 7+( 3$/0 325&+ f WXE LV KH RQ" +H ZDV WDOO DQG KLV ERG\ URFNHG PHQDFLQJO\ 3XW WKDW JRGGDP OLPH MXLFHU WR EHG VRPH ERG\ ZLOO \D"
PAGE 64

7523,& 9($7+ QRZQHG IULHQG LW LV VR VSOHQGLG RI \RX WR FRPH H KDYH EHHQ ORRNLQJ IRUZDUG WR VHHLQJ \RX HYHU\ PLQXWH UHDOO\ DV QRW $QHVWD GHDU" 6KH WXUQHG EXW WKH JLUO ZDV QRZKHUH LQ VLJKW $QHVWD" $QHVWD P\ GHDU" n KHUH DUH \RX" ,W ZDV D ULVN\ MRE ZDGLQJ WKURXJK WKH ODQHV RI ZLQHIDW PHQ $V VKH DQG WKH &DSWDLQ VSHG DORQJ VKH ZDV FDUHIXO WR OHW KLP VHH WKDW VKH DGPLUHG KLV JROGHQ HSDXOHWV DQG WKH ORIW\ FRQo WHPSWLEOH ZD\ KHnG VWHS RYHU WKH GUXQNHQ %ULWRQV EXW VKH LQ KHU RZQ XQREWUXVLYH ZD\ ZDV KXUOLQJ WR RQH VLGH HYHU\RQH WKDW FDPH LQ FRQWDFW ZLWK KHU &KULVW ZDV \RXU FRORUn &KULVW ZDV ROLYHo HVXV &KULVW ZDV D PDQ RI ROLYH RQnW \RX ZDLW D PRPHQW &DSWDLQ ,nOO JR DQG JHW $QHVWD $QG VKH OHIW KLP $ERXW KLP WRVVHG WKH OLPHMXLFHUV WKH FUDFNHUV ZLQHFUD]HG ZRPDQFUD]HG +H WXUQHG LQ GLVJXVW DQG GUHZ RXW DQ RSHQZRUNHG KDQGNHUFKLHI EORZLQJ KLV QRVH FRQWHPSWXRXVO\ +H ZDV D KDQGVRPH PDQ +H ZDV GXV VXQo EURZQHG YDLQ +H JORULHG LQ D UD]RU VODVK KH KDG FDXJKW RQ KLV ULJKW FKHHN LQ D EUDZO RYHU D RI WKH 3DOP 3RUFK n Ny n LVVHG WKH MHZHOHG KDQG f f f

PAGE 65

f 7523,& 9($7+ 7+( 3$/ 325&5 *HUPDQ VOXW LQ D 'LVWULFW FDQWHHQ ,W VHUYHG WR LQWHQVLI\ WKH JORZ ZRPHQ IDQFLHG LQ KLP KHQ KH ODXJKHG LW ZRXOG WXUQ SDOH VWDUN SDOH ZKHQ KH ZDV DQJU\ LW RR]HG UHG EORRGo UHG n$QHVWD ZKHUH DUH \RX P\ GHDU" +HUHnV WKH &DSWDLQ ZDLWLQJ W f WKH WXPXOW RI FRORU UHGGHQLQJ KHU H[FLWHG WKH EORZLQJ DQG DSSO\LQJ D DSDQHVH IDQ WR KHU ERVRP f c EXW LW ZDV QRWKLQJ IRU KHU WR EH VHOIFRQVFLRXV DERXW n n f O 7KH QDWLYHV WLOWHG WKHLU FKLQV XQFRQFHUQHGO\ DW LW f y y \RX ZRQnW XQGHUVWDQG f WKH %LEOH &RPH f f ? f QRRQ f f f f f f

PAGE 66

f f f f f f f f 68-(&7,21 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

PAGE 67

f f f f 68n%-(&7,21 ) D VXGGHQ WKH VXQ JDYH %DOOHW DQ H[FXVH WR XQEHQG DQG VWUDLJKWHQ KLPVHOI XS KLV \RXQJ SHUVSLULQJ EDFN FULFNLQJ LQ WKH XSZDUG VZLQJ +H KXUOHG WKH SLFN IXULRXVO\ DFURVV WKH GXVW\ VWHHO UDLO WXJJHG D IURZV\ VZHDWPRLVW UDJ RXW RI KLV RYHUDOO SRFNHW DQG SXVKHG EDFN KLV FDS UHYHDOLQJ D ORZ EODFN EURZ HPEURLGHUHG E\ VFUDSV RI FULVS VWUDJJO\ KDLU +H IDVWHQHG VRPHZKDW REOLTXHO\ ZKLWH VXOOHQ H\HV RQ WKH 0DULQH ,UUHIXWDEO\ E\ LWV XJO\ OLIW %DOOHWnV PRXWK ZDV LQ RQ WKH ULVLQJ UHEHOOLRQ ZKLFK WKUXVW D IODPH RI VPRNH LQWR WKH \RXQJ 1HJURnV H\HV /RRN DW KH GRXJK KH VDLG WDNLQn H[YDQ 7RUR 3RLQW UHVRXQGHG WR WKH QRLV\ UK\WKP RI EDNHG URFN VWRQHV IOHZ WR GXVW WR SRZGHU ,Q M f U ? f f

PAGE 68

f f OQJ 7KH EORZV UDLQHG 7KH PHQ VDQJ EODFNV ,VODQG EODFNV 7XUNV ,VODQG 6W 9LQFHQW WKH f f f f f 7523,& 9($7+ 68U%-(&7,21 WDVN RI SODQLQJ D PRXQG RI URF HDUWK GUHGJHG XS RQ WKH EDUUHQ VHDVKRUH 6RQJV VHDVRQHG WKH UK\WKP $QG WKH PHQ VDQJ RQ DQG VZXQJ SLFNV EODFN WDFLWXUQ )UHQFK FRORQLDOV DQG LJQRUHG %DOOHW ORDILQJ EHHI 8QQD LV D SDFN Rn PHQ QLn FULHG %DOOHW RXWUDJHG XQQD VHH GH SRn ER\ JHW NQRFNn GRZQ DQn QRW D EOLQG RQH Rn ZXQQD ZRXOG D OHQn KH D KDQn 8QQD LV GH PDVn %XW RQH PDQ D %DMDQ FUHROH GLG ZKLS XS WKH FRXUDJH RI YRLFH *RRG *RG JLYn KH D FKDQFH QLn 'RQn NLFN KH LQ GH KHDG QRZ KH LV nSRQ GH JURXQn DQG ILH TXLFNO\ DW D QXGJH DQG D KXVKHG +H\ ZKDn GR \RX" K\ \Rn GRQnW f WHN \Rn KDQG RXW Rn \Rn PDWH\n VDXFHSDQ" IURP WKH RQO\ RWKHU FUHROH ,DSVHG LQWR UXWKOHVV LP f f f f SDVVLYLW\ f +H\ \RX VKRXWHG %DOOHW DW ODVW ORXG HQRXJK IRU WKH 0DULQH WR KHDU ZK\ ZKDn \RX GRLQn"
PAGE 69

f \RX EODFN EDVWDUG f 7523,& -($7+ 68--(&7,21 f f \RnVHOI \Rn EHVV PLQn \Rn RZQ EXVLQHVV \Rn KHDU ZKDn PH WHOO \Rn \DK KDn \Rn JRW ILn GR ZLWn LW" 'H ER\ DLQnW JRW QR EXVLQHVV WDONLQn EDFN WR GH PDULQDK PDQ 1 RZ KH PHN XS KH EHG OHW nLP OLH GRZQ LQ yW f 6KRFNHG DW VLJKW RI WKH PXG WKH PDULQHnV GOLQJ RI DQ HUURUOHVV VRUW %DOOHW PXVWHUHG WKH FRXUDJH RI DFWLRQ 6RPH ORXVH DQ\ JXWV 7KH PDULQH FRQWLQXHG WR VWDUH DW KLP ,nOO JHULQJ XS WR WKH PDULQH
PAGE 70

f f f f f ff f VSDLU ZHUH FKDQWHG WR KLP 7523,& 9($7+ 68-(&7,21 f WULYHG WR VOHHS 6KH VKRRN KLP DJDLQ *HW XS \Rn KHDU GH NRUFKHH EORZLQn IRn KDOI SDVn VL[ 7LPH WR JR WR ZXN ER\ %DOOHW VORZO\ URVH WKH ORZHU SRUWLRQV RI KLP DUFKLQJ XSZDUGVn 7KH GRPH RI WKH HTXDWRU VZLUOHG KLJK DERYH &RORQ ZDUPWK VWLFN\ VZHDW KHDW PDODULD IOLHV KHUH RQH VOHSW FRYHUOHVV 0HFKDQLFDOO\ XWWHULQJ ZRUGV RI SUD\HU GULOOHG LQWR KLP E\ LUULH KH UDLVHG KLPVHOI XS RQ WKH VWDLQo EORWFKHG FRW VDODDPHG ZKLOH 0LUULH SLRXVO\ WXUQHG KHU IDFH WR WKH VXQ KHQ KH KDG ILQLVKHG %DOOHW VWLOO KDOI ILn JR WR ZXN QL n8JK f ERG\ XVHV QLJKW VRG WKURWWOHG WKH DLU RQ WKH f ZDNHIXOQHVV ,Q WKH VRIW IOXVK RI GDZQ EXUVW f f f f f f Ky IDFH f PRPHQWV VRXUFH f f

PAGE 71

n7523,& 9($7+ PRUQLQn K\ ERM 2K $K GXQQRn +H VDW GRZQ WR WHD
PAGE 72

, U 7523,& 9($7+ 68%-(&7,21 HQJDJHG LQ WKH ODQJXLG WDVN RI WXUQLQJ ZLWK D ORQJ IODW SLHFH RI ERDUG D WDFKH RI EXEEOLQJo VWDUFK ,Q D GLVRUGHUO\ IOLJKW WR WKH SLD]]D RQH IRRW ODQGHG RQ WKH VHHG RI D SDUWVNLQQHG DOOLJDWRU SHDU +H GHIWO\ HVFDSHG D IDOO 4XLFNO\ ULJKWLQJ KLPVHOI KH PDGH IRU WKH PLVW\ VWH LQFORVXUH GDVKLQJ XQGHU FORWKHV OLQHV RYHUo WXUQLQJ D EXFNHW RI ZDVK EOXH QHDUO\ EXUVWLQJ D KROH LQ VRPH RQHnV VXQQLQJ JOHDPLQJ VKHHW 'DUN NLWFKHQ VOLSSHU\ DQG VPRN\ XQVHHQ YHUPLQ DQG VWUDQJH XSJURZWK RI JUHHQ VQD URRWV VZDUPHG DORQJ WKH VLGHV RI ZDVKWXEV WXUSHQWLQH FDQV WDFKHV VWDEOH LURQZDUH 1RZ GDW \Rn FKDUDFWHU JRQHn 'LFN\ MXPS 'LFN\ MXPS $K ZDQn ILn OLH GRZQ KHU GH\" n n WKH WKLFNHQLQJ VWDUFK n 6R LW GH\ UHVSRQGHG %ODQFKH VRPHWLPH LW KDYn REWXVLRQV GH QHGGDK WLPH GH URDG DUH FOHDU 'DW D IDFn WKH ER\ FRQFXUUHG VRUURZIXOO\ LW IDWLI\ GH FR]D VR GDW D PDQ FDQ KDnGO\ VLW GRZQ DQn VD\ nZHOO PH JZLQH GR GLV GLV PLQXWH DQn PH JZLQH GR GLV GDW IRn GH GHYLO LV MHVn DV VPDKW DV GH XGGDK PDQ XSWRSn FXUYLQJ EXWWRFNV n *UD]LQJ WKH ULEV RI WKH WDFKH ZLWK WKH U24 :KDn GH XVH \Rn JZLQH VKDZO XS f f

PAGE 73

7523,& 9($7+ 68%-(&7,21 UDVFDO VD\ nLP VD\ EXW PH QR IRn \Rn KXVEDQn WRRn" +HU KDLU ZDV KDUG EXW WKH PDUEOH IORRU RI WKH NLWFKHQ XQGRXEWHGO\ KHOSHG WR VWLIIHQ LWV 8S FRVH VDLG %ODQFKH LQ KHU PRVW UHILQHG PDQQHU $K WLn PH QRWLRQ LV WRn WHN GH PLON IRP GH &2?9 ZKHQ KLP DUH nZLOOLQn WLn JLYn LW ZKHGGDK LW DUH LQ GH PDZQLQn WLPH RU ,Q GH HYHQn WLPHy KDn \Rn DUHn GRLQn %DOOHW ZDLW OHW PH SXW GRZQ GH VWLFN ZDLW $K VD\ \Rn LQ D KXUU\" F KDn 6ZHHWEUHDG GH\" +LP JRQH Wn ZXN RUUHDG\@
PAGE 74

f f f f f f 7523,& n'($7+ 68-(&7,21 f 2YHU D EDU RI GUHGJHG LQ HDUWKn %DOOHW VSHG SLSHV KD]LO\ FRQFHUQHG *URJ VKRSV FKLQN VWRUHV DQG EURWKHOV ZHUH FORVHG 7KH WDOO EDUH SDQHOHG GRRUV ZHUH IDV f IRU WKH FRQYHUJLQJ VHDFRDVW GDZQ KHHO DQn ZDON OLNn \Rn JRW OLIH LQ \Rn ERG\ n
PAGE 75

n,523,& n'($7 f f f f 68n%-(&7,21 FRZDUG OHn KH FRPH $ UXIILDQ 4 0 SDFHG XS DQG GRZQ WKH ZDWHU WREDFFR VSLW WR ULJKW DQG OHIW VWURGH XS 'RQnW f f VWDQG WKHUH ER\V JHWWD PRYH RQ XUQS ,Q WKLV ERDW DQRWKHU RQHnV FRPLQJ QR WLPH WR ZDVWH MXPS LQ WKHUH $ PDULQH OLHXWHQDQW SLVWRO LQ KDQG VXSHULQ WHQGHG WKH HPEDUNPHQW $ VTXDG RI NKDNLHG JULS RQ KLV VKRXOGHU EODFN IDFH HDUV $K KRPH K\ ER\" VFUDPEOH WR HPEDUN WKH ZDWHU ER\ JRW ORVW QXWWRQ f WKH WLGH PRXQWHG *OXPO\ WKH PHQ VDW XWWHU KLV EURZ WKH RWKHU VLGH RI WKH ULYHU DQG MXPSLQJ SUH f f f ,66 f f f

PAGE 76

f 7523,& 9($7+ 7KHUH ZDV D WRROVKHG VHW D OLWWOH ZD\V nLQ ,QWR LW %DOOHW EXUVW %XW D KXW LW \HW KDG DQ ZLOGO\ f ZKHHOZULJKW nWR EH PHQGHG %DOOHW EUHDWKLQJ KDUG KHDUG WKH PDULQH HQWHU 'RZQVWDLUV $ SDXVH $ VHDUFK 7KH WRS RI D EDUUHO EODPPHG VKXW ,PDJLQH D ER\ LQ D EDUUHO RI WDU /XGLFURXV ODXJKWHU VQXIIHG RXW HD f 68n%-(&7,21 %DOOHW IOHZ +H VFDOHG KXUGOHV +H EXPSHG LQWR PHQ 8JO\ )UHQFK FRORQLDO ZRUGV HSLo WKHWV GHVHUYLQJ RI DGRJ ZHUH KXUOHG DW KLP ,PSDWLHQW FRQWHPSWXRXV DPDLFDQ FRORUHG E\ D KLJKO\ %ULWLVK DFFHQW FDXJKW DW KLP OLNH VKUHGV WKHLU FXWODVVHV VDQJ SLRQHHU VHD VRQJV SLRQHHU JROG VRQJV n WKH KHDWKHQ XQH[SORUHG MXQJOH ,Q WKH FURZG RI PHQ %DOOHW VDZ D IDFH OHHUo LQJ DW KLP ,W ZDV D ZKLWH IDFH WKH IDFH RI D VFRZOLQJ PDULQH f VWDUWHG UXQQLQJ f PDQ RU D ZDWHU ER\ WR GR D KLGH DQG VHHN ZLWK D WL y ,SV\ PUOQH 6WRS WKDWPDQ &RPLQn $K WHOO \Rn 2QH PRn PDZLQn EXR\ f f f f

PAGE 77

, 7523,& 9($7+ FH KHUH WKH KHOO DUH \HU \HU ORXV\ EDVWDUGo \HU FRPH VWLFNLQJ LQ \HU PRXWK ZKHUH \HU KDGQnW DQ\ JRGGDP EXVLQHVV" 0LQGLQJ VRPHo ERG\ HOVHnV EXVLQHVV ,nOO WHDFK \RX QLJJHUV GRZQ KHUH KRZ WR WDON EDFN WR D ZKLWH PDQ &RPH RXW Rn WKHUH \RX EODFN EDVWDUG %HKLQG WKH ZKHHO EDUV GLYLGLQJ WKH WZR %DOOHW VDZ WKH GUHDG NKDNL WKH GLUWFDNHG OHJJLQJV +LV YLVLRQ DEUXSWO\ GDUNHQHG 9DS YDS YDS 7KUHH VXUH GHDG VKRWV ,Q WKH &DQDO 5HFRUG WKH 4 0 DW 7DUR 3RLQW WRRN RFFDVLRQ WR H[WRO WKH YLUWXHV RI WKH 'HSDUWPHQW ZKLFK NHSW WKH QXPEHU RI FDVXDOo WLHV LQ WKH UHFHQW QDWLYH ODERU XSULVLQJ GRZQ WR RQH f f f f f f f n,5( O/$&. 3,1 O I f f f f f f f

PAGE 78

f f 2L WHOO \Rn GH ER\ JRW VRPHWnLQJn 0LUULH VDLG \Rn LV VXFK D RZQZD\ VRPHERG\ \Rn FDQnW HYHQ KHDU \Rn HDUV ULQJLQn +H\ LW PXVV EH D FRFNURDFK 2U D IRUW\OHJ f f f f n+f /&. 3, +$n GDK $OILH JRW LQ nH KDQn" ,W HQW QXWWRQn VSRNH XS 'LQn \Rn LV DK nODUPHU GDK LV ZKDn \Rn LV 2UULJKW GHQ UHSOLHG 0LUULH FRL PXVV EH EOLQn /LNH GDK LV DQ\WKLQJ GH ZRUOn GRQn NQRZ RUUHDG\ KDn \Rn JRW GH\ ER\" PXUPXUHG $SULO EHQW RYHU WKH ZDVKWXE VRDS VXGV IURVWLQJ RQ KHU YHLQ\ EURZQ DUPV 6KH FDXJKW XS WKH EXON RI KHU VWDUFKFUXVWHG SDWFKZRUN IURFN DQG GULHG KHU KDQGV LQ LW f f f f f f f f f

PAGE 79

I f f 7523,& 9($7+ f 7+( n%/$&. 3,1 f ,W HQW /RRN RXW GHDK ER\ \Rn JZLQH VWXPS \Rn WRH %DP WHOO \Rn VR &R KHOS nH XS 0LUULHn ZRQnW VWD\ ZKHn \Rn EHORQJ QL" :K\ \Rn JRW WR EH UXQQLQn nERXW GH JDS OLNH \Rn HQW JRW QRERG\" /LNH \Rn LV VRPH VKHHS ZKRn HQW JRW QR PXGGDK RU QR IDGGDK &RPH \DK ZKDn \Rn JRW LQ \Rn KDQn" /HPPDK VHH LW D\ ZD\ LW QHDUO\ MRFN PDK ILQJDKU 8 P LV D EODFN SLQ H[FODLPHG 0LUULH LQ WHUURU KDn \Rn JHW GLV SLQ IURP ER\" DVNHG f VHL]LQJ LW 2EHDK +HDYHQ KHOS PDK KD JLYn \Rn GLV SLQ ER\" $SULO LQVLVWHG +HU EURZV ZHUH ZULQNOHG VKH H[SRVHG WKH SLQ WR WKH VXQ 2SHQ \Rn PRXWn ER\ VKH VDLG ZKHn \Rn JHW GLV SLQ" 0LVV 'LJJV JLYn LW WR PH PXP PXUPXUHG $OILH VORZO\ DIUDLGO\ =LQN 'LJJV" f \ DVVXP KHOS *LYn \Rn GLV SLQ" KDn IDn" KDn VKH JLYn \Rn D SLQ IRn" +H\ ER\ WHN XUQ EDFN WR VKH 6HQn KH EDFN ZLWn XUQ m KDn VKH PHDQ \HV"
PAGE 80

f f 7523,& n'($7+ 7+( /$&. 3,1 f EHVV JHW UHDG\ IR WHWFK PH 2L WHOO XQQD GDK 3XP QRZ n&2L NQRZ 2L HQW JZLQH JRW QXWWRQ IRn GR ZLWn LW 1 RU PH 1RU PH QHHGDK WKH GDUN FULVS GLUW XQGHU KHU IHHW
PAGE 81

7523,& 9($7+ n,+( /$&. 3,1 f n RQ D EDUTXH RZQHG E\ D HVW ,QGLDQ FVSHFNDKODWDK GHDOHU LQ VZHHW DQG ,ULVK VSXGV DERDUG VKLS DVKRUH DQXDU\ WR 'HFHPo EHU ZHDULQJ WKLFN %ULWLVK WZHHG EDJJ\ KDLU\ VFUDWFK\ DQG KRW 2Q WKH ]LJDERRnV ERDW $SULO KDG WDNHQ IOLJKW 6RIW QLJKWV QLJKWV RI HERQ\ ULFKQHVV RI JRGOHVV VSOHQGRU 2Q WKH VKLQLQJ ZDWHUV EOXH IURVW\ UHVWIXO D YLVLRQ RI HVXV ZDONHG VOHSW VXFNHG RQ VRXU SOXPV f 2QH PRUH VXQVHW DQG WKH QRLV\ GXVW\ PXVLF RI %ULGJHWRZQ $OO IRU WKH UHPRWH M R\V RI D JDS LQ *RGo GDUGnV 9LOODJH DQG RI D URVLHU RQH VHQGLQJ WKH FKLOGUHQ WR VFKRRO DQG WR 6W 6WHSKHQnV &KDSHO $FFRPSOLVKLQJ LW KDG EHHQ D WHDUGUHQFKLQJ RUGHDO f f 8S DERYH WKH EUDFH RI VWRQH XS DERYH DWHUIRUGnV EH\RQG 7KH 7XUQLQJ XS D GD]o ]OLQJ ZKLWH GXVW\ URDG nVXJDU FDQHV RQ HLWKHU VLGH RI LW DQ ROG R[ FDUW GULYHU DW /RFXVW +DOO KDG KDG DQ HPSW\ VKDFN FUXPEOLQJ VORZO\ RQ WKH VLGH RI WKH VODQWLQJ JUDVV KLOO 8QGHU WKH ULJLG KDPPHULQJ RI WKH VXQ ZLWK D VWULS RI VZDPS ODQG EHORZ VK\ RI ODG\ FDQHV ZLWK D ULFK RUQDWH JUHHQ WKH JUHHQ RI IDW MXLF\ FDQHV WKH VKDFN ZDV VORZO\ SHULVKLQJ 2Q KRW GD\V FHQWLSHGHV DQG VFRUSLRQV DQG ZKLWH PLFH DQG PRQJRRVHV SURZOHG SRVVHVVLYHO\ WKURXJK LW 2Q ZHW RQHV UDLQLQJ ZLQGV GXPSHG RQ WKH URRI IORZHUV WUHHGULSV VRJJ\ OHDYHV 7KLUWHHQ nVRYHUHLJQV WKH PDQ KDG DVNHG DQG VKH KDG JLYHQ KLP VHYHQ 3DUWV RI WKH KRXVH f $Qn FURZQXQXQ +LP /DKG DY DKO $Qn FURZQXQXQ +LP /DKG DY DKO $Qn FURZQXQXQ +LP /DKG DY DKO f $Qn FURZQ +LP &URZQ +LP /DKG $n Y $K, c f 7KH ERZ RI WKH VKLS MDPPHG DJDLQVW D EULOOLDQW %DUEDGLDQ VXQVHW $SULO D SLTXH VKDZO VZDWKo LQJ KHU DFKLQJ ERG\ VDZ D ZLJJOLQJ TXHULPHQ UHVLVW EHLQJ GUDJJHG XS RQ WKH VPRRWK VSRWOHVV n f f f

PAGE 82

f 7523,& n'($7+ WR GXVW DW WKH WRXFK RI WKH KXVN\ EODFN PRYHUV FDQH f +XVN\ EODFN PRYHUV PRDQLQJ DP %HOO\ 4XDNDK %HOO\ 6ZHOO OLNH D FRFRD 7HH KH\ WHH KH\ 6DOO\ EULQJ JUDVV LQ \DK 7+( /$&. 3,1n f FDUW ZDJJHG LQ DQG ZDJJHG RQ GRZQ WR WKH HWHUQLW\ RI WKH JDS IRU VWRQHV WR SURS KHU KRXVH RQ 6RPH KDG WR EH FXW VKDYHG PDGH VPDOO +RLVWLQJ LW VPRRWKLQJ WKH IORRU ZDV D PDQnV MRE 3OHQW\ RI VWRQHV GXJ XS VWROHQ DW QLJKW RU HDUO\ GDZQ IURP REVFXUH YDFDQW VSRWV LQ WKH YLOODJH WR EH XVHG LQ P\ULDG ZD\V 7KDW GRQH WKH KDPPHULQJ EHJDQ $W /RFXVW +DOO LW PXVW KDYH EHHQ D PDJQHW IRU UXVW\ QDLOV ,W WRRN PRUH PXVFOH WKDQ ZDV DW WKH FRPPDQG RI D ZRPDQ WR VZLQJ WKHP RXW RI WKHLU VRFNHWV 2IWHQ DQ DGDPDQW RQH VHQW $SULO UHHOLQJ DJDLQVW WKH EUHDGIUXLW WUHH 'LG VKH KDYH WR WDNH WKHP f RXW DW DOO"
PAGE 83

7523,& 9($7+ 7+( F%/$&. 3,1 f SLFNLQn nSRQ PH K\ \Rn GRQn OHn PH DQn PH FKLUUXQ DORQH QL" :HOO ZK\ \Rn GRQnW WHOO GHP QRW WR H[WDID\ ZLWn PLQH GHQ QR" 7HOO GHP GH OLWWOH ZDWDKo PRXWn UXQWV QRW WR FRPH RQ P\ KHGJHURZDQn SLFN DQn PRn Rn P\ WDPnULQnV 2Ln,O VHW SRLVRQ IDn GHP WRR K\ \Rn GRQnW IHHG GHUQ" :K\ \Rn GRQnW JLYn GHP D JRRG VWLII EDOORn FRRNRR VR GDW GH\ ZRQnW KDYn WR WHHI P\ WDPDULQnV" 3DFN Rn VWDUYHGRXW UXQWV KR LV DQ\ VWDUYHGRXW UXQW" EDQDQD OHDI LQWR ZKLFK VKH ZDV WR VSUHDG WKH FRUQPHDO DQG VSLFH DQG PRODVVHV DQG WKHQ f f DJDLQ 6KH SXW GRZQ WKH SODWWHU DQG PDGH IRU WKH ZDWHUFRXUVH =HQDQD WKH QDQQ\ JRDW VFDPo SHUHG DZD\ DW KHU UXVWOLQJ DSSURDFK $OILH ZKDn LV LW" VKH FULHG UXQQLQJ XS +H KLW P\ &UXPS VDLG =LQN 'LJJV ELYRXDFNHG RQ WKH IULQJH RI WKH ODQG D VZLWFK WZLUOLQJn LQ KHU KDQG WHQW WKH ER\ UHWRUWHG FU\LQJ KD WHOO KH IRn KLW P\ &UXPS" +H KDQn WRR IDVW &UXPSnV PRWKHU ZLWK WKH URG LQ KHU KDQG f \Rn"
PAGE 84

$W VHUHQH SHDFH ZLWK WKH /RUG $SUn VHQW RQH GXVN WKH UHGGLVK WLQWV RI D % U WZLOLJKW VSUHDGLQJ D ORYHO\ IHUYRU R ODQG LQWR D VSDVP RI DODUP +H\ 0LVV (PSWDJH $ KLJKSLWFKHG QHLJKERUnV YRLFH R WKH PXVLF RI WKH ZLQG KXPPLQJ R U W V 7523,& 9($7+ 7+( n%/$&. 3,1 SLHFH :KDnP LV QHJK" =LQN 'LJJV WHN XS \Rn JR W 3LJ *R TXLFN EHIRn VKH FKRS D 5XQ PDKPLH &KDVLQJ WKURXJK WKH FRU HQG RI WKH ERXQGDU\ OLQH M =LQN 'LJJV WHWKHULQJ WKH R LQJ DQG DQ DLU RI MR\RXV H KHU F&*y UY PH P\ JRDW VDLG &RPH DQn WHN VKH VDLG W WKH UHLQV DW KHU &RPH D WnLQN \Rn LV GH XPDQ 2L L HQW $OZD\V MRRNLQn \Rn KDQn LQ \Rn PDWW\ VDXFH SDQ FULHG $SULO :KDn GDK \Rn VD\" VKH FULHG EHZLOGHUHG *\SV\ WnLQJ :KDn GDK \Rn VD\ VKH FULHG HQUDJHG :K\ \Rn GRQnW WDON SODLQ VR GDW D ERG\ FDQ XQGHUVWDQn \Rn" :K\ \Rn KDn ILn IDOO EDFN nSDQ GDK JLEEHULVK XQQD WDKON GH\ ZKHn XQQD FRPH IURP *LYn PH P\ JRDW VDLG $SULO GDW LV DKO DK D[ \Rn 'H\ VKH LV UHSHDWHG =LQN 'LJJV SRLQWLQJ WR =HQDQD *R WHN VKH QL %XW WKH JRDW ZDV VDIHO\ RQ =LQN 'LJJVn JURXQG $SULO PDGH D VWHS WR FURVV LW ,I \Rn SXW D IRRW nSRQ P\ VRUUHO ,nOO EUHN XUQ IDn \Rn VKH PXUPXUHG YHQJHIXOO\ +RZ PXFK \Rn ZDQn IDn GH JRDW" DVNHG $SULO DW ODVW $ VKLOOLQn DQ \Rn EHWWDK EH EOHGG\ ZHOO TXLFN nERXW LW EHIRn DK FDUU\ GH VWDUYHGRXW WnLQJ nRUQH DQn PHN FXUULH RXWD VKH 7HHILQn YDJ\ERQn \Rn VDLG $SULO ZDWHU VHHSLQJ LQWR KHU H\HV &DOO PH DOO GH EDG QDPH \Rn OLNn EXW \Rn HQW >, ,9 WKH H O D R

PAGE 85

, f 7523,& 9($7+ f f f GDW VKLOOLQn 'H\nOO KDYH WR MXPS RYDK P\ 6KH WXUQHG WR RQH RI WKH FKLOGUHQ *R LQ GH ODUGDK 0LUULH DQn UHDFK XS nSRQ GH OHGJH f DQn EULQJ GH GDK VKLOOLQn %D\ 5XP JLYn PH \HV WLGG\ IDn GH HJJV 6KH VLJKHGy IRU LW ZDV KHU ODVW RQH 7KH FKLOG VSHG WKURXJK WKH EXVK VSLQGOLQJ OHJV OHDYLQJ WKH EURZQ HDUWK DQG LQ D MLII\ ZDV EDFN ZLWK WKH SLHFH RI VLOYHU EULJKW LQ KHU GLUWEODFN SDOP n&+H\ VDLG $SULO WDNLQJ LW DQG OHDQLQJ RYHU WKH ULSHQLQJ VRUUHO n&KH\ WHN \Rn ROG VKLOOLQn DQn JLYn PH P\ JRDW =LQN 'LJJV JUHZ K\VWHULFDO DW KHU DSSURDFK F'RQnW FRPH QHDU PDK VKH VDLG KHU H\HV UROOLQJ ZLOGO\ n&6WDQn ZKH\ \Rn GH\ DQn SXW GH f VKLOOLQn nSRQ GH JURXQn 'RQn FRPH QHDU PXK $Qn WHN \Rn ROH KXQJU\ JRDW DORQJ $SULO WRRN WKH JRDW DQG GURSSHG WKH VKLOOLQJ RQ WKH JURXQG F
PAGE 86

f f JURXQn" VKH VDLG Wn
PAGE 87

7523,& 9($7+ 7+( %/$&. 3,1 5RXQn E\ GH VKHGURRI 0LUULH FRPH \DK DQn VHH ZKDn 'LQ GR .HWFK GH KRXVH DILDK ,W HQW PH ,W LV GH EODFN SLQ EXUQLQn 'RZQ E\ WKH EDFN RI WKH EUHDGIUXLW WUHH $OILH DQG 0LUULH ZHUH VLWWLQJ FORVH WR HDFK RWKHU YHU\ FORVH 7KH\ KDWHG WR EH GLYHUWHG E\ VXFK VLOO\ LQTXLVLWLYHQHVV &DOP XQH[FLWHG 0LUULH ZDV SURGGLQJ WKH ER\ WR GR VRPHWKLQJ WR KHU 6KH KDG SXW LW GRZQ RQ D PDWFKER[ LQ HGJ\ VFUDZO\ OHWWHUV RQH ZRUG EXW LW UHo IXVHG WR VWLU $OILHnV VOXJJLVK GHVLUH 7KH VFHQW RI VRPHWKLQJ ULSH DQG ULFK DQG HGLEOH VRPHo WKLQJ WR EH WDVWHG ZLWK WKH ORUH RI WKH WURSLFV GHHS LQ RQHnV EORRG VRPHWKLQJ EDUH DQG ELJ DQG LPPRUWDO DV WKH PRRQ FRPSHOOLQJ VRPHo WKLQJ EHJDQ WR ILOO WKH DLU DERXW WKH OLWWOH ER\ +H VHFUHWO\ IHOW LW VXUJLQJ LQ 0LUULH DQG VRPHo WKLQJ EHDW D WDWWRR LQ KLV WHPSOHV 8SRQ KLPn D FHUWDLQ PLUDJH IHOO VXUH XQHUULQJ KDn \Rn WZR GRLQn KHDK" VKRXWHG 'LQ FRPLQJ XS +H\ 'L JZLQH WHOO PDK PDKPLH nSDQ \R WZR :KDn \Rn JZLQH WHOO VKH
PAGE 88

n,523,& 9($7+ 7+( F%/$&. 3,1 f 'DW ZKDW" KDn \Rn NHWFK PH GRLQn \Rn VKRZLQn $OILH 0LUULH &RPLQn PXP +LV WRQJXH WKLFN KHD $OILH URVH JLUO FKLUUXQ LI XQQD GRQnW EHKDYH XQQ 2L JZLQH WHOO XQQD PDKPLH nSRQ XQQ f W, KDn DOO \Rn PDNLQn DOO GLV QRLVH IRn 'H SLQ NHWFK GH KRXVH DILDK"n KDn SLQ" )RPHPEDK GH EODFN SLQ =LQ 'LY $OILH IRn KH PDKPLH" FH VRPH OLTXLG VRPH ILUHMXLFH KDG EHHQ VRDNHG YLVLRQV VFUDSHG WRJHWKHU LQ WKH \DUG DQG VHW D ERQILUH WR LW DOO 7KH ILUH VZDOORZHG LW XS DQG WKH ZLQG VHQW D EDOORRQ RI JUD\ZKLWH VPRNHo SXIIV VWUHDPLQJ RYHU =LQN 'LJJVn KHGJH +H\ \HV NLQ D SLQ NHWFK GH KRXVH DILDK KDn LV GDK VPRNH GHQ 2Q D 'LQ $OILH LUULH W f f OQJ DJJULHYHG WKZDUWHGFRV VKHG URRI URXQG WR WKH NLWF 0DKPLHn DILDK f f f f f f f f ,W KDG VSHHG DQG HQHUJ\ DQG D KRO\ YLWDOLW\ BWKH VPRNH IRU LW NHSW RQ WLOO LW JRW WR =LQN 'LJJVn KRXVH DQG WKHQ LW EXUVW SXIILQJ LQWR LW ,W KDG KRW UHG ELWWHU FKHPLFDOV WKH VPRNH RI WKH SLQ DQG =LQN 'LJJVn UHDFWLRQ WR WKHP ZDV LQVWDQWDQHRXV n7KH VPRNH EOHZ E\ WDNLQJ OLIH DQLPDO SODQW 7KH GRJ GURSSHG WKH f f f f

PAGE 89

7523,& 9($7+ OHDYHV RI WHD EXVK VKH KDG SLFNHG DQG KDG RQ WKH NLWFKHQ WDEOH ZLWKHUHG VXGGHQO\ ,W OHIW KHU SHWULILHG E\ WKH VWRYH WKH ZKLWH FOD\ SLSH JKDVWO\ LQ KHU PRXWK (YHQ KHU H\HV ZHUH OHIW VSUDZOLQJ RSHQ VWDULQJ DW WKH FDW ,LNHZLVH GHDG E\ WKH VPRNLQJ FRDO SRW f ? f f f f f f f

PAGE 90

f f f f f f f U f f f 7+f :+,n-n6 6 UY.f f f 1 WKH EDQNV RI D ELOJ\ ODPDKDX WKH HHO LHVW VWUHHWVWUHDP LQ %RUGHDX[ D URZ RI 1HJUR SHDVDQW ORGJLQJV ZDUPO\ VOHSW ,W ZDV D YLOH EDFNZDUG FUHVFHQW UHHNLQJ LQ EUDWV DQG ILHQGLVK OXVWV &RFDEH DPRQJ LWV LQNLVK ULFHo JURZHUV H[WHQGHG WR JRULOODV VHQWHQFHG WR WKH GXQJHRQV RI 6XULQDP 3RUWXJXHVH VHWWOHUV ZKRnG JRQH EODFN &KLQNV SDXSHUL]HG LQ WKH *HRUJHWRZQ ILUH RI n DQG &DOFXWWD FRROLHV f PL[LQJ URWLH DW GXVN WR WKH FKRUXV RI FULFNHWV DQG FUDSHDX} PRDQLQJ LQ WKH EODFN ZDWHU\ JXW 7KH GDZQ URVH D GH FULPVRQ DQG D EORRG FXUGOLQJ VRXQG SROOXWHG WKH YDSRU\ VLOHQFHV RI D 1HJUR ORGJLQJ 0 XUGDK 3ROLFH n DU ODK n +ROH nLP 0LVV (ZLQn WHN nH DUI PH )HWLG EODFN VQRUHUV UROOHG UHVWLYHO\ FODZHG f f f f f f f f f

PAGE 91

QR VQDNH IDn WUXH JHW XS ,WnV PDZQLQn $Qn Rn KRVVDK \Rn OHIn RXW GH\ ODVn QLJKW FHR /DKG 2L ZX] IULJKWHQ VR 7523,& n'($7+ f D WHU WKH HYHQLQJnV URWLF GHEDXFK WR WKH UROO R WR EORZ GH NHURVHQH ODPS RXW EHIRn \Rn JR 7KH ZKROH WKLQJ VHHPHG WR IROORZ DV D QDW PXODWWR ZDV DQ HQHUJHWLF ZRRHU WKLUWHHQ\HDUROG PDWH WKH WKLUG RQ D VWULQJ f R PXUGHUHG FRQTXHVWV %XW GLH WKH VFUHDP ZRXOG QRW Fn/DKG FH KDn GH PDWWDK ZLWn \Rn JDO" :K\ \Rn GRQn OHW D SRn ERG\ UHVn" Fn7HN LW DUI PH QR FH7HN ZKDn DUI \Rn J\UO \Rn PXVn EH FUD]\ )RROLVK WnLQJ O 7HN DUI \Rn WRS OLS PDFDXPH OXUHG IURP 6HHQLH WKH VHHG RI KHU DOO ? ,, 4XLFN WHN nH DUI PH f FURZQHG LW OLNH D ZUHDWK RI FDOODORR PLVW %R[ F6HH nLP GH\ 'H\ KH LV $ ZKLWH RQHn f (ZLQn $Kn EHJ \Ry HOS PDK ? f f f f

PAGE 92

f f OHJV MXWWHG RXW WR HLWKHU VLGH IURP EHQHDWK D ULJLGO\ XSULJKW OLWWOH ERG\ $V D VRUW RI DIWHUPDWK WR D QLJKW RI VWXGLHG UHVW 6HHQLH ZDV GL]]\ GURZV\ EXW VKH PDGH VXUH RI RQH HWHUQDO WKLQJ :DWHU 6SRXW KDG WR EH IHG )HHGLQJ KLP ZDV KHU RQH DFWLYH SDVo VLRQ ,W ZDV WKH OHDVW VKH IHOW VKH FRXOG GR E\ KLP +HU ZD\V PD\ KDYH EHHQ EDG KHU VRXO LQ f GRXEWIXO UHWURVSHFW EXW DWHU 6SRXW KDG WR HDW KRVVDK FDQH OLFNHU JUHHQ SHDV DQ\WKLQJ $QG E\ DYH VKH KDG SODQV IRU KLP ODWHU RQ LW ZDV KHU LGHD QR PDWWHU KRZ DXVWHUH 0LVV (VWHHQD :6 WR OHW KLP JR GRZQ WR WKH ULYHU E\ f KLPVHOI ,I VKH KDG DQ\WKLQJ WR GR ZLWK LW DWHU 6SRXW ZRXOG VRPH GD\ ZDON &RPH :DWHU 6SRXW FRPH SOD\ ZLWn PDPD 6RPHZKHUH LQ WKH IURZV\ GDUN VKH KDG VHL]HG D WR\ D V\PERO RI 0LVV (VWHHQDnV FKDULW\ DW
PAGE 93

f f 7523,& 9($7+ %XW f KLP IRU IDLU KDG VHHPHG WR KHU WR ODFN YLULOLW\ $QG KH KHnG WU\ WR VKRYH WKH VSRRQ ZLWK WKH IOXII RI FRUQ PDVK DZD\ IURP KLP RU DIWHU D ERZO RI FDQH MXLFH ZKHQ ZLWK RQO\ WKH ZDUQLQJ RI D GRPLQDOO\ VSHDNLQJ EHJDQ WR DUJXH WKDW DIWHU DOO WKHUH PXVW EH KRZ RIWHQ RU KRZ KDUG KH ZRXOG IDOO LQ VRPH VWDPS DQG \HOO DQG NQRFN WKLQJV RXW RI RQHnV KDQGV DQG GULEEOH DW WKH PRXWK DQG ODWKHU ZLWK VSLW HYHU\WKLQJ KH FDPH LQ FRQWDFW ZLWKo WKH OLWWOH KHDWKHQ %HKDYH OLNH D JRRG ,L,n ER\ \Rn KHDK" VKH VDLG D ELW SHQLWHQWO\ SDXVLQJ DW WKH GRRU 6KH VKRRN D FKDVWLVLQJ ILQJHU DW KLP %HKDYH \Rn f DOO IURP DOO WKHVH FRQVWDQW IDOOV DQG WKLQJV TXHHU WUDLQV RI WKRXJKW f VHYHULW\ QR OLNHn f f f

PAGE 94

f W523,& n'($7+ f $QG VKH ZHQW RXW VODPPLQJ WKH GRRU EHKLQG KHU 7KH ZRUOG RI 6HHQLHnV IOLJKW ZDV D WHUULEOH JUHHQ 0H EDE\ FKLOH VKH PXUPXUHG PH RZQ EDE\ FKLOH 7KH HGJH DQG VZHHS ZLGH DQG IDUIOXQJ RI OHDI DQG YLQH VKUXE DQG IUXLW IORZHU DQG V WKH WHQGHU IOXVK RI WKH ULYHU GDZQ EURXJKW D EDUEDULF SHDFH WR KHU VRXO FRUGV WLJKWHQHG LQ KHU EUDLQ
PAGE 95

, f f f f f f f 7523,& 9($7+ f 1 RZ DV VKH VSHG IRUZDUG WKH URDG VKRQH ZLWK WKHP *RUJHRXVO\ EHGHFNHG RQHV WZR LQFKHV RI EOXH WZR RI PDXYH WZR RI \HOORZ WZR RI EODFN 6RPH WKH FRUDO RQHV D \DUG RU PRUH LQ OHQJWK ORYHO\ FURZQ MHZHOV *UHHQ VQDNHV EODFN VQDNHV UHDFKLQJ XS WR WKH VKDG\ EXVK DQG VZDPS GURZV\ RQ WKH VDQG\ URDG KHQ VKH UHDFKHG WKH FRQVWDEOHnV D KLJK ZRRGHQ GZHOOLQJ LQ DPSOH YLHZ RI WKH VWUHDP 6HHQLH WRRN FKDUJH RI WKH SDQWU\ 6KH WLHG RQ WKH UXIIOHG ELE VWXFN D VFRUQIXO QRVH LQ WKH f ODUGHU VDPSOHG VNHSWLFDOO\ WKH SODQWDLQ VWHZHG LQ FRFRD IDW ZKLFK VKH KDG SXW DVLGH WKH SUHYLRXV HYHQLQJ IROORZLQJ D WUDGLWLRQ RI WKH WURSLFVn WKH QLJKW XP VRXU VKH VDLG DQG KHDYHG LW WKURXJK WKH ZLQGRZ WULH IHDWV SDQWU\ PDWFK XQGHU WKH FKRFRODWH NHWWOH LQ WKH FRDO SRW $Q LLOXPLQDWLQJ FRQWUDVW WKH JLUO JUDWLQJ WKH FDVVDYD IRU WKH EDNH WKH 6HUJHDQW OLNHG VR ZHOO ZLWK KHU GHVSDLULQJ XQFRPHO\ IDFH WKH ZKLWH DW WKH HQGV WKH WDSHULQJ FKLQ 2Q WKH RWKHU KDQG WKHUH ZDV UHIOHFWHG LQ 0LVV (VWHHQDnV DV WKH FLYLOL]DWLRQ RI WKH ,QFDV $Q $OEHUWRZQ EHOOH VKH ZDV WDOO EURZQ EHDXWLIXO 6KLPPHU ERGLFH FORVHG KLJK DERXW KHU WKURDW DIWHU WKH IDVKLRQ RI WKH WLPH RI 0DU\ 4XHHQ RI 6FRWV %H VXUH VDLG 0LVV (VWHHQD LQ KHU VKDUS ZDWHU 8QWLO LW EHJLQV WR FUDFN 7KHQ FDOO PH 2y
PAGE 96

f 7523,& 9($7+ f )Ln WHOO \Rn GH WURRW PXP f /RRN ZLUH FDJH DZD\ IURP WKH IOLHV f f GLJJLQJ" KDn PXP" EOLQG" PXP WLPH ZLVK \RXnG SODQW VRPH PXVWDUG VHHG RYHU WKHUH LQ WKH JDUGHQ /RRN
PAGE 97

523,& 9($7+ WDEOH IRDPLQJ WR VWULNH /DVW 7XHVGD\ DW WKH VRLUH RQ WKH *RYHUQRUnV YLVLW WR WKH FRORQ\ LW ZDV KDYLQJ D EODFN FDPRRGLH VHFUHWH LWVHOI WKH /RUG RQO\ NQRZV ZKHQ DQG KRZ LQ WKH FKDQGHo OLHU DQG DV VRRQ DV /DG\ )RUG\FH%R\FH DQG &DSWDLQ %XUW VHOHFWHG WR KROG WKHLU WWH£WWH y XQGHUQHDWK LW EHJDQ WR EXUURZ LQWR /DG\ )RUo G\FH%R\FHnV UHG KDLU 1RZ E\ RYH LW LV WR ZDNH XS DQG ILQG WKHP HUHFWLQJ XQGHU P\ YHU\ ZLQGRZ D VFDIIROG WR nZULQJ WKH QHFN RI VRPH ZLIHNLOOLQJ +LQGX n'DW D IDFn PXP PHHNO\ PXUPXUHG 6HHQLH EDFN WR *HRUJHWRZQ DW RQFH &K LG 6 y R VDO HHQLH nVKH PHN D IXVV RYDK QXWWRQ *ROG 3DWDUR JROG 2 GH ULFK PDQ $Qn GH SRn PDQn n WDOHV RI EODFN PHQ WKH VDOW RI DGYHQWXUH VHDVRQo LQJ WKH PDUURZ LQ WKHLU ERQHV LQ EDWHDX[ WKH f U,YHUn FRPLQJ VRQJOHVV 2YDK GDQJHU GDQJHU GDQJHU 'DQJHU GDQJHU nGDQJHU GDQJHU 5RFNV DQn )DOO f
PAGE 98

7523,& 9($7+ ,W ZDV D ULWH ULYDOLQJ WKH VWDUNHVW EUXOyHULDO DFW f ,Q WKH VNLOOHW RI UHG WHUUD FRWWD ZDV DWHU 6SRXWnV SRUWLRQ RI WKH IODPLQJ EURWK $OO WKH WKZDUWHG VRXQGV RI FUHDWLRQ URVH WR D PLJKW\ PXUPXU LQ WKH REVFXULQJ QLJKW 'HHS LQ WKH WKLFNHW IRXUOHJJHG EHDVWV VWDONHG 7KHUH ZDV ED\LQJ 6KHHS WRUQ E\ D VSHFLHV RI ZROI KRXQGV RQ WKH &RDVW UHPDLQHG VLOHQW %XW WKH GRJV ZHUH OHVV FXOWLYDWHG DQG WKHUH ZDV GHDGOLHU WHDULQJ GRQH $ORQJ WKH URDG LJXDQD WKH VSDUNOH LQ WKHLU \HV MHZHOLQJ WKH WURSLF QLJKW SXUVXHG VK\ SHWW\ TXHVWV $QG IURP WKH KHGJH FDPH WKH VLONHQ VOLWKHU RI VQDNHV DERXW WR ODWKHU ZLWK f f 2YDK GDQJHU GDQJHU GDQJHU 'DQJHU GDQJHU GDQJHU GDQJHU 5RFNV DQn )DOO IRDP DQG VWULNH VRPH OHJOHVV VKHHS RU R[ OHIW E\ WKH PXWLQRXV SDFN 7KH ZRUGV RI D VRQJ VXQJ E\ WKH SHDVDQWV RI WKH (DVW &RDVW URVH RQ 6HHQLHnV PHORGLRXV OLSV f f f 0LQQLH 0LQQLHn FRPH \DK 6DODUQER FRPH \DK 6DODP0DWDQMD FRPH \DK /Hn 4XDFNDK 7DQ\DK nWDQn GH\ $EUXSWO\ VKH OHIW WKH FRUDO URDG DQG XQHU f f f f f f

PAGE 99

Fcn523,& 9($7+ GHPDQGLQJ WR EH QXUVHG /DKG PH WLDG VDK VKH FULHG \DZQLQJ DQG XQGUHVVLQJ 3UHVHQWO\ VKH EOHZ RXW WKH OLJKW DQG FUDZOHG LQ WKH EHG EHVLGH KLP Y 2 VOHHS VRXQGOHVV VOHHS 7KH QLJKW JDWKHUHG KHDW 7KH VWUDZ FUDFNOHG DQG SULFNHG 2QFH D ERDUG VOLSSHG WR WKH IORRU %XW VOHHS HQGRZHG FRQFHQWUDWHG &\FOHV RI WKH GD\ VSHG WKURXJK 6HHQLHnV KHDG 7KHUH ZDV D IXJLWLYH OLQH EHWZHHQ WKHP DQG WKH KDOIUHDOL]HG KDSSHQLQJV LQ D GUHDP ,W ZDV D ZRUN F\FOH QRW RQH RI VRQJ &RRN LQJ ZDVKLQJ LURQLQJ 3HFFDGLOORHV 6FUDSV IRU DWHU 6SRXW 5HLQLQJ KHUVHOI LQ DQG QRW H[o SORGLQJ DW WKH JROGHQ UDQFRU RI 0LVV (VWHHQD 5HDG\ DW DQ\ WLPH WR GR IRU WKH 6HUJHDQW D JUDYH ZKLWHWHPSOHG PDQ ZKR URVH DW GDZQ DQG UHWLUHG DW PLGQLJKW 6D\LQJ EXW D ZRUG ZKLFK NHSW KLV QLHFH LQ WDON IRU D ZHHN 0HQ GURZQLQJ OLNH UDWV RQ WKH (VVHTXLER 7KH ULYHU D WDFDEDK QHVW 7KH 6HUJHDQWnV PHQ G\ r RQ KHU VOHHSLQJ IDFH RQ KLV f f f

PAGE 100

LQ WKH XQHPSWLHG FDVNV VHW WR FDWFK UDLQ ZDWHU VWHZ DQG EULQJ KRPH WR VWXII LQ DWHU 6SRXWnV KDUGHQLQJ EHOO\ $K WKH SHSSHU VRXS GLG WKDW ,W KDG DERXW D EDUUHO RI LW VWUDLJKWHQHG KLV OHJV EXW DW WKH H[SHQVH RI KLV JXPV DQG KLV EHOO\ ZKLFK ZHUH KDUG DV URFN 6XGGHQO\ D IODVK EDFN WR UHDOLW\ DWHU 6SRXW KDG EHJXQ WR FU\ $ERXW WLPH +DG VKH EHHQ GR]LQJ ORQJ" 7KHUH ZDV QR RQH WR WHOO $QG KH ZDV KXQJU\ DQG KH FULHG m&RPH VKH VDLG DZDNLQJ FRPH WR PDK PLH VRQ $QG VKH SXW RXW D KDQG LQ WKH GDUN IRU KLP $K WKHUH WKHUH KH ZDV &U\LQJ &RFNOLQJ 6KH VHL]HG KLP E\ WKH QHFN IURQWo ZDUGV ,W ZDV PRLVW VZREEOHG $ ELW FROG 6KH GUHZ KLP WR KHU IRUFLQJ WKH WLS RI D EUHDVW LQ KLV PRXWK )URP KHU D OX[XULDQW ZDUPWK IORZHG RXW WR KLP $QG VKH GR]HG EDFN DJDLQ 'UHDP KRUVHV ULGLQJ KHU 7KH &D\HQQH VRXS QR GRXEW ZKHUHDV XVXDOO\ VKH ZRXOG EH GHDG GHDG WR WKH ILUHV RI WKH HDUWKLHVW KHOO 1LEEOLQJ DW KHU EUHDVW 7+( 87+,n,( 6$.( *HQWO\ WXJJLQJ 6HQVDWLRQ VZHHW SXPSLQJ PLON LQ D EODFN FKLOGnV PRXWK /HWWLQJ KLP SXPS LW KLPVHOI 'R]H 'R]LQJ 'UHDPVH %RUGHDX[ $OO WKH ROG ILJXUHV UHVXUUHFWHG WR D GLVWDQW UHDOLW\ 2OG VKDN\ ILUHHDWLQJ 0LVV (ZLQJ &DSWDLQ %HUELFH KHUPDSKURGLWH DFDXPHO %ODFNV JLUOV LQ SDUWLFXODU RQ WKH EDQNV RI WKH ODPDKDX DW QLJKW WDONLQJ DERXW KHU 7KH EDERRV EHKLQG SRWV RI URWLH DQG 7523,& 9($7+ f +DFN KD OD OD +DFN KD OD OD 0DKDLFD LV FRPLQn GRZQ RXOGQnW WKH ZDWHU LQ WKH ODPDKDX GR" 6WDULQJ DW KHU WKH YHU\ FRROLHV LOGO\ D PLGZLIH WR ILQJHU KHU 7KLV ZD\ WKHQ WKDW LQJV $QG WKHQ IUHH RI RQH RUGHDO DQRWKHU f UDLQ f f f f f

PAGE 101

n,523,& -($7+ HQVXHG 8UFKLQV LQ WKH ODPDKDX GXVN VOLQJLQJ SDLQLQJ ZRUGV DW KHU 6ZHOO EHOO\ 6HHQLH 6ZHOO EHOO
PAGE 102

W523,& 9($7+ 6RPH VL[ KRXUV ODWHU KH UHWXUQHG GUDJJLQJ RQ WKH FRUDO URDG WR WKH VHD WKH IUHVK GHDG ERG\ RI D EOHDU\ PLONIHG VQDNH WKH VKHHQ RI D PRRQ LQ 0D\ f f f f f f f f f f f f f c 7+( 9$Y f

PAGE 103

f f f f f f f f f f f f +( 9$ f ( ZDV RQH RI WKH LVODQGnV IHZ SODQWDWLRQ RZQHUV DQG D VROLG SLOODU RI WKH &URZQ +H KDG JRQH IRUWK DW WKH .LQJnV WUXPSHW FDOO WR EXFN WKH %RHUnV KDLU\ DQJHU %XW DW ODVW WKH JXHULOOD ZDUULRU KDG EHFRPH D JORULRXV JKRVW DQG WKH MDXQW\ EXFNUDV ZHUH WUHNNLQJ EDFN WR %DUEDGRHV )O\LQJ LQWR D EUHDVWZRUN RI IRDP WKH (QJ nOLVK WRUSHGRn ERDW KDG VXGGHQO\ VWRSSHG ZHGJHG LQ D VDUJDVVR UHHI D GR]HQ PLOHV IURP WKH &DULEEHDQ VHD $IWHU ODQGLQJ DW D UHPRWH FRUQHU RQ WKH MXQJOH FRDVW %HOORQ ZDV IRUFHG WR PDNH WKH WULS D WZHOYH PLOH DIIDLU RQ GUD\V DQG PXOH FDUWV RYHU WKH EURZQ KRRIFDNHG URDG WR 0RXQW f 7DERU %XW 0RXQW 7DERU RQFH D VWDU RQ D SLQQDFOH RI ZRRGHG HDUWK ZDV ORVW WR ROG 6KDURQ 3URXWnV %RHUILJKWLQJ VRQ f f f

PAGE 104

n7523,& 9($7+ UHHNHG LQ WKH VWRUP ZKLFK VZHSW WKH LVODQG f $IULFD LW ZDV D JDUGHQ RI OXVWURXV GHVRODWLRQ FDYHUQV EHORZ WKH VWRNH KROH RQFH JLYLQJ EHUWK WR KLOOV RI FDQH KXVN IRGGHU IRU WKH ]RRPLQJ ILUH IHUWLOL]HG EHGV RI SXUSOH EHDQV $ VWDEOH )DWKHU 2 )DWKHU y y y SDVW WKH IDGLQJ UD\V RI QLJKW $ZDNH DZDNH PLOOnV EDQN 5RZV RI WDFKHV WURXJKV LQWR ZKLFK WKH FDQHnV MXLFH ZDV ERLOHG DQG EUHZHG WKURXJK D VXFFHVVLRQ RI VWDJHV XQWLO LW EHFDPH D TXDUU\ RI ORDI VXJDU IURWKHG JUHHQ RQ WKH f PDUO WKLFN PDUO HDULQJ D FRUN KDW DQG D FULFNHWHUnV GUHZ QHDU WKH ZRRGV WR $LU\ +LOO +H WURWWHG GRZQ D VODQWLQJ URDG LQ WR /RFXVW f +DOO $ PXODWWR FDQH FXWWHU SR[\ SURJHQLWRU XQGHU WKH UDLVHG SRUWFXOOLV WDONLQJ WR D ZRPDQ

PAGE 105

f 7523,& 9($7+ f IODW HDUWK D FU\VWDO FORDNLQJ 1RZ WKH URDG IDOWHUHG VWHDGLHG DQG DV WKH URDG VODQWHG WKH PDUO WKLFNHQHG XQWLO LW EHFDPH KRYH LQWR YLHZ FH ff PDUH TXLFNHQHG DW WKH SUR[LPLW\ RI IHHG +HU UHLQV IHOO RQ KHU EDFN OLPS ZLWK VZHDW DQG NQRFNHG XSRQ WKH GRRU :KR GDW" VKRXWHG D YRLFH IURP ZLWKLQ n&DSWDLQ 3URXW KH UHSOLHG DQG WKH GRRU VZXQJ WR WKH FRXQWHU ZDV ODWKHUHG ZLWK LW DQG KHU KDQGV ZHUH VFDO\ ZLWK VKUHGV RI IORXU
PAGE 106

, n,n523,& 9($7+ 7+( 9 $B FRORQLVW .LQJ" n LVWLFDOO\ UDFLDO FRQFHUQ f +H WRRN WKH PDUH WKH IRDPLQJ PDVK DQG UHo WXUQHG WR EH FRQIURQWHG E\ D FXS RI FKRFRODWH D NQRW RI EXUQW FDQH DQG D WDVW\ EDQDQD WDUW $PRQJ ELOO WZLUOHUV PXOH FDUW GULYHUV DQG FRUNKDWWHG RYHUVHHUV DQG HVWDWH RZQHUV 0RWKHU HUD HOOnV GURSV DQG VZHHW EUHDG WXUQRYHUV DQG FDVVDYD SRQH ZHUH IDPRXV WR WKH IDUWKHVW HQGV RI WKH %DnEDMDQ FRPSDVV +H FRUGLDOO\ VDW GRZQ WR WKH PXODWWRnV LQIRUo PDO KRVSLWDOLW\ NQHZ KH REVHUYHG WKDW ,nG KDYH WR ZDLW WLOO UHDFKHG 7KH 7XUQLQJ EHo IRUH FRXOG SURYH ZDV EDFN LQ WKH FRORQ\ +H WRRN D UHOLVKLQJ VLS DQG WKH ROG FUHROHnV JODUH IHOO 0DVn 3URXW VKH VDLG &n\R EHVn GRQnW JR GRZQ GH JXOO\ WRQLJKW \Rn KHDU" :K\ ZKDWnV KDSSHQLQJ LQ WKH JXOO\ 0RWKHU HUD HOO" KH VPLOHG VSOLWWLQJ WKH VXJDU FDQH ,V WKH PDQ LQ WKH FDQHV SURZOLQJ DERXW" 2U GR \RX WKLQN WKH GXSSLHV ZLOO EH KDXQWLQJ 5D\VLGHnV WUDFNV" PXODWWUHVV ,I \Rn NQRZ ZKDW LV JRRG IRn \Rno VHOI \Rn EHVn KHDU ZKDn 2L WHOO \Rn ZDV DOO VKH VDLG f W f M +RZ PXFK \Rn ZDQW" ZKRnG EHHQ D IL[WXUH DW 7KH 7XUQLQJ IRU RYHU WKLUW\ \HDUV ZLWK D ODGOH RI KHU OLIH WKH KRUQ\ ROG QDJ f W f n, f f

PAGE 107

7523,& 9($7+ +nP WKLV WDVWHV OLNH JRRG ROG HVW ,QGLDQ UXP KH FULHG WDNLQJ DQRWKHU ILJ RI WKH FDQH 'DK FDQH \Rn JRW GH\ FRPH IURP GRZQ GH URDG FH KDW GLG WKH\ KDYH D ILUH WKHUH UHFHQWO\"n n
PAGE 108

7523,& n'($7+ GUDZV f KH DLQnW GR PH QXWWRQ $ ORRN RI UHYXOVLRQ VKRQH RQ %HOORQnV IDFH DV KH UHWXUQHG *RG VKHnV EODFNO n ZX] PRUQLQJ DLQnW JRW D FORFN LQ \Rn KRXVH" RI DPXVHG GLVJXVW 7KH OLJKW IRRO PH $K WHOO \Rn 4XDUWHU WR WZHOYH KH VDLG LW DWH" DVNHG 0RWKHU &UDJZHOO f 7+( 9$ f :KDn FRUQHU f & G y
PAGE 109

f 'HQ PHN RXW DQXGGHU PDQ FRPLQn GRZQ GH G URD 0H SHn /L]]LH 'RZQ GH URDG +H ZX] OLJKWLQn KH SLSH DQn ZDONLQn IDVW f Fcn523,& 9($7+ f QH\JDKn 'LG KH VHH \RnU 1 R GRQnW WnLQN KH VHH PH EXW FRXOG VHH KH GRXJK DQn MXVW H] JHW XS WR KH PRYH f KHn ZX] GH PDQ DOO GLV WLPH" UHOHYDQWO\ VHH \R" RZQ KDQG +H\ f f RXW Rn KH ZD\ KH EXPS ULJKW LQWR VRPHERG\ f ZDONLQn EHKLQG PH &DUG f f f GDKnV ZKDn LW ZX] )ROORZLQn PH DOO GLV WLPH DQn GHUH ZX] ZRXOGQnW NQRZLQn LW
PAGE 110

7523,& 9($7+ &2K GH PDQ RQO\ D[ KH SDUGLQ DQn ZHQW nORQJ nERXW KH EXVLQHVV FH K\ GLGQnW KH ORRN ZKH\ KH ZX] JRLQn &6KXFNV KH ZX] VR EHQW nSRQ ZKDn KH ZX] JZLQH GR KH FRXOGQnW KDYn H\HV IR QRERG\ EXW PH $Qn GH PDQ KXPEXJ KH REMHFW GDUnV DOO %XW ZDOW ,Hn PH WHOO \Rn 'DK KDSSHQ GRZQ LQ GH JXOO\ $Qn ZHQW ORQJ HQW HEHQ WnLQNLQn nERXW QR PDQ n n&$K WHOO DOO \RXn 6HYHQ 'D\ n9HQWLVWV XQQD LV D SDFN Rn QDQQ\ JRDWV KHQ DOO XYD VXJJHQ VRPHERG\ IURP EH WXnQ URXQn UHDG\ IRn KROORZ IDn EOXH PXUGHU EXW VWRQHV DQn VK\LQJ WKHP DW PH 'H ZXWOLVV ZKHOS y N \R ZDQ WR RXW P\ H\H QR
PAGE 111

f f f 7523,* 9($7+ 2UULJKW ER VKH VKUXJJHG KHOSOHVVO\ On, ORIWLO\ VXJDU FDQHV EDOOV RI FULPVRQ ILUH SODJXHG WKH VN\ )LUH KDJV DW QLJKW 6W /XFLD VOXWV REHDK f f f f f f YHQJHDQFH 6RPHWLPHV RQ UHWXUQLQJ DW WKH f EXVK\ 7KH PRRQ ZDV EXULHG LQ D ODNH RI EOXH PLVW DQG WKH PDUO DWH LQWR WKH DQLPDOnV KRRIV 6Nn Nn ,Q V ,Q \Rn QR NQRZ PH" $QG IRU WKH FHUQ LQ WKH EXFNUD NQRZ PH 6NLQ \Rn QR NQRZ PH" LQJ D VKRUW FXW WR DWHUyIRUG %XW %HOORQ UH n FDPH ,QWR 9,HZ +RZG\ 0DVVD *RG EOHVV \Rn 0DVVD FF f RWKHU P\VWLF ILQGV \DK 0DVVD ERXW LQ KLV HDUV 6RPEHU UXWKOHVV WKH PDUO 7KH PDUH 7KH PRRQ EXUQHG WKH PLVW W EXUQHG LW DZD\ OHDYLQJ EXW D ZKLWH FUHVW RI IODPH ILUH ULJKWn f f

PAGE 112

f f 7523,& 9($7+ FRSSHU DQG SHRSOHG E\ EDUTXHV DQG EULJDQWLQHV PDQQHG E\ EODFNV ZHGGHG WR WKH REHDK 2QFH WKH PDVWHU RI D YHVVHO WDNLQJ D FDUJR RI GU\ FRFRDQXWV WR D PXODWWR PHUFKDQW RQ WKH RWKHU VLGH RI WKH FRDVW FKHDWHG D IHZ (QJOLVK FURZQV ZHUH DW VWDNH %XW WKH WUDGHU ZDV D KLJKSULHVW RI WKH REHDK DQG ZDV VLOHQWO\ DZDUH RI LW )RUWKZLWK KH SURFHHGHG WR LQYRNH WKH PDJLF RI WKH REHDK DJDLQVW WKH YHVVHO $W ODWH GXVN WKH UHWXUQLQJ YHVVHO KRLVWHG DQFKRU 7KH IHVWLYDO ULWHV LQFLGHQW WR KHU YR\DJH KDG GUDZQ WR WKH ZKDUI VHOOLQJ PDQJR DQG JUDSH WKH PXODWWR FRXUWHVDQV RI WKH ULYHU WRZQ $QG WKH FUHZ UDLQHG RQ WKHP VLOYHU DQG JROG DQG EDUWHUHG WLOO WKH VXQ ZHQW GRZQ 8SRQ UHDFKLQJ WKH YHVVHOnV GHFN WKH FUHZ WKH ZLQH RI OXVW UHG RQ WKHLU OLSV JUHZ QRLV\ DQG JD\ DW WKH VLQNLQJ RI WKH ULYHU VXQ )URP EHORZ WKH\ EURXJKW D FDVN RI UXP SDUW RI WKH FKHDWHG WUDGHUnV VWRUH DQG GUDQN RI LW LWK D FDODEDVK WKH\ GLSSHG DQG ZDOORZHG LQ LW ILQGo LQJ LW VZHHWHU WKDQ IDOHUQXP 6WDUV EHGHFNHG WKH QLJKW DQG D WRUFKn ZDV OLW 7KH YHVVHO URFNHG RQ IDOOLQJ LQ ZLWK WKH WUDGH ZLQGV f n VWDQGLQJO \ n URDG EXUQLQJn RQGHU ZKRVH FDQHV WKH\ UH XUUQQJ RI VRPH LOOLWHUDWH ILHOG KDQG@ +H VKRXWHG WR WKH DQLPDO n*LGGXS KRUVH f +LV KHDG ZHQW VZLUOLQJ WKH WHPSWDQRQ WR KLV EXFNUD FRQVFLRXVQHVV KDJV QLJJHU FRUSVHV 1LJJHU FRUSVHV QLJJHU FRUSVHV ILUH f f f f f f f f f f f f

PAGE 113

7523,& n'($7+ f f 7KH UXP ZDV D VLUHQ LW OHG RQH RQ 7KH FDVN WKH KXVNLHVW RI WKH ,VODQGHUV KDG WR EH SXPo PHOHG WR OHDQ RYHU LQWR LW DQG GLS WKH OLTXLG RXW LWK D VFRUH RI LWFKLQJ WKURDWV WKHUH ZDV D OLPLW WR WKH FDVNnV ODUJHVV DQG WKH ERWWRP ZDV LW ZDV WR ILQG D UXP VRDNHG 1HJUR FRUSVH GRXEOHG XS LQ WKH ERWWRP f f $V WKH JODUH KLW WKH PDUO KH UHFRLOHG DV RQH VWUXFN DW WKH VSHFWDFOH LW UHYHDOHG D OLWWOH n1HJUR EDE\ VOHHSLQJ LQ WKH PDUO *RG ZKDWnV QH[W +HVLWDWLQJO\ KH DSSURDFKHG GLVFHUQLQJ WKDW LW OLYHG DQG PRYHG )RU D VSHOO KH JD]HG DW LW KDOIDIUDLG %XW IRU D GLDSHU RI JUHHQ OHDYHV LW ZDV QXGH 7KHQ LW RFFXUUHG WR KLP WR SLFN LW XS ,QVWDQWO\ WKH FKLOG UHDFWHG WR LWV FRQWDFW ZLWK KXPDQ ZDUPWK DQG VQXJJOHG WR %HOORQnV ERVRP +H VPRRWKHG LWV VRIW EURQ]H VNLQ DQG WKH ZDLI ZLWK KDQGV IODJUDQWO\ OLNH D ELUGnV FODZV EXUo URZHG FORVHU WR KLP LWK WKH FKLOG KHOG FORVH WKH EXFNUD VWDUWHG IRU WKH KRUVH EXW OLNH D VKRW 5D\VLGH EROWHG 6WHDG\ PDUH %HOORQ JURZOHG TXLHWO\ UHLQLQJ KHU EDFN LQ (DV\ KRUVH 2QH HDU SDVWHG IODW RQ KHU PDQH VKH VWRRG LPSDWLHQWO\ VWLOO ZKLOH KH UHDFKHG IRU WKH FKDo PRLV EODQNHW DQG VZDGGOHG WKH 1HJUR EDE\ LQLW 2QO\ WKHQ ZDV KH DEOH WR UHPRXQW KHU $QRWKHU RI WKH FRORQ\nV OXUNLQJ HYLOV WKH GHVHUWLRQ RIWHQ WKH PXUGHU RI LOOHJLWLPDWH 1 HJUR EDEHV f 7KH KRUVH FDPH WR D GHDG ULJLG VWRS ,W ZDV GHDWK GDUN DQG WKH\ KDG MXVW HQWHUHG WKH KHDUW RI WKH PDUO JXOO\ +H ZDV DOUHDG\ ILGJHW\ DQG JUHZ XUJHQW &RPH RQ 5D\VLGH KH VKRXWHG &nJLGGXS %XW WKH PDUH VKRRN VWDPSHG VKXGGHUHG +H VWURNHG KHU PDQH EXW D VWUDQJH VWURQJo KHDGHGQHVV WRRN KROG RI KHUn 6KH IOXQJ KHU HDUV IRUZDUG %HOORQ GLVPRXQWHG DQG WKH PDUHnV LQHOHJDQW WKH PRUH 5HVRUWLQJ WR D DW KHU IHHW ? f f f f f f f f r f

PAGE 114

7523,& n'($7+ 2 *RG DQRWKHU RI WKH LVODQGnV GHSUDYHG QLJJHU FXUVHV $OO WKH ZD\ XS WKH KLOO 5D\VLGH UHDUHG DQG WURWWHG NLFNHG DQG SUDQFHG NHHSLQJ WR WKH HGJH RI WKH PDUO URDG $QG WKH 1HJUR ZDLInV ELUGOLNH FODZV GXJ GHHSHU LQWR WKH EXFNUDnV VKLUW ERVRP +H URGH XS WKH KLOOnV PRRQZKLWH FUHVW XQWLO WKH VKDGRZ RI DWHUIRUG IHOO XSRQ KLP +H ZDV WLUHG KLV EUDLQ IDJJHG KLV OHJV VRUH KLV QHUYHV RQ HGJH 2Q WKH EULQN RI D URFN\ KLOO H[WHQGLQJ EH\RQG WKH HVWDWH VWRRG D KXFNUD RYHUVHHUnV FDELQ +HUH %HOORQnV MRXUQH\ HQGHG +H VWDEOHG WKH PDUH LQ WKH VKHG JODG WR EH ULG RI KHU K\ \RX GRQnW HYHQ JLYH PHn D FKDQFH WR EH WHPSHUDPHQo WDO +H WRRN WKH 1HJUR FKLOG LQ WKH FDELQ DQJU\ DW WKH SK\VLFDO SUR[LPLW\ RI LW ,I DQ\RQH KDG WROG PH WKUHH ZHHNV DJR WKDW DIWHU GRGJLQJ %RHUVKRW ,nG QH[W EH PRWKHULQJ D GHVHUWHG QLJ JHU UDJDPXIILQ DW WZR RnFORFN LQ WKH PRUQLQJ RQ D HVW ,QGLDQ FRXQWU\ URDG ,nG FHUWDLQO\ KDYH FDOOHG KLP D *RG GDPQHG OLDU f FXVKLRQHG WKH EXUGHQ LQ LW n y f f f f f f f IDLU\OLNH KDSSHQLQJV $V D ER\ DW $ULVH WKH ROG PDQnG WHOO RI IUHVK LQ FURFXV EDJV DQG OHIW LQ WKH FDQHV IRU VRPH IHURFLRXV VRZ WR JQDZ RU URXW 5DSDFLRXV 1HJUR JKRVWV PHQ LQ WKH FDQHV KD KD SUH\LQJ XSRQ WKH IHDUV RI WKH XQo FLYLOL]HG EODFNV )LUH KDJV 6W /XFLD PXODWWR VOXWV FKDQJo LQJ WKHLU VNLQV WXUQLQJ WR JRDWV VKHHS SURZOLQJ JRLQJ IRUWK $QG ZHLUGO\ LQWHUFKDQJHDEOH %ODFN 1HJUR EDEHV DQG YDPSLUH EDWV $OO QLJKW WKH IXVV\ PDUH ZLWK JODVV\ H\HV JOXHG RQ WKH EXFNUD KXW UHIXVHG WR WRXFK FRUQ RU RDWV VWDPSLQJ NLFNLQJ JURZLQJ XQHDV\ 7KH JORU\ RI WKH PRUQLQJ VXQ QHDUHG WKH FDQH f f f f f f f

PAGE 115

f f f f f f f n 7523,& 9($7+ f KLOOV ,W EXUQHG SDVW WKH PDUHnV VKHG OHDYLQJ WKH DQLPDO VWLOO QHUYRXVO\ JD]LQJ RXW LW ,QVLGH WKH KXW WKHUH VSUDZOHG WKH GHDG ERG\ RI %HOORQ 3URXW LWK D SHUIRUDWLRQ SHFNHG LQ LWV IRUHKHDG LW ZDV XWWHUO\ ZKLWH DQG EORRGOHVV 2Q WKH JURXQG WKH FKDPRLV EODQNHW ZDV FXUL RXVO\ HPSW\ f &RPLQJ XS WKH KLOO WKH PXODWWR REHDK JLUO ZKR WLGLHG WKH RYHUVHHUnV KXW IHOW GHHSO\ H[XOWo DQW )RU VKH ZDV VWUDQJHO\ FRQVFLRXV RI WKH IDFW f E\ WKH FU\VWDO JORZ RI WKH VXQ SHUKDSV WKDW D YDPSLUH EDW ZLWK LWV EORRGVXFNLQJ SDVVLRQ KDG SDVVHG WKHUH LQ WKH QLJKW 7523,& 9($7+ f f f f f f f f f f f f f

PAGE 116

f f W523,& -($7+ f W f f f +( OLWWOH ER\ ZDV RYHUZKHOPHG DW EHLQJ VXGGHQO\ SURMHFWHG LQWR D ZRUOG RI VXFK IOXLG DFWLYLW\ +H ZDV VWDQGLQJ RQ WKH ROG EDOH DQG FDVN VWUHZQ TXD\ DW %ULGJHWRZQ ZDWFKLQJ D SROLFH ODXQFK FDUU\ D ORDG RI 1HJUR FRXQWU\ IRON RXW WR D %ULWLVK SDFNHW VPRNLQJ EODFNO\ LQ WKH ED\ +H ZDV D GDLQW\ OLWWOH ER\ DERXW HLJKW \HDUV RI DJH +H ZRUH D ZKLWH VWLII MXPSHU MDFNHW WKH VWDUFK RQ LW VR KDUG DQG VKLQ\ LW ZDV UHDG\ WR VTXHDN VKLQ\ EOXH YHOYHW SDQWV YHU\ WLJKW DQG YHU\ VKRUW D OLWWOH DERYH KLV FDUHIXOO\ RLOHG NQHHV D EURZQLVK JUHHQ ERZ WLH EULJKW DV D FOXVWHU RI GHZ\ FURWRQV DQ (WRQ FROODU DQ (QJOLVK VDLORU KDW ZLWK DQ HODVWLF EDQG VR WLJKW LW WKUHDWHQHG WR GLJn D JXWWHU LQ WKH ODGnV EULJKW EURZQ FKHHNV ? f f f f f f f f

PAGE 117

f f 752),& 9($7X+ +H nZDV DORQH DQG VWUDQJHO\ DZDUH RI WKH OLIH VWDWXH PDVVHV RI FRXQWU\ EODFNV KDG FRPH GULQN f IURP WKH VHD &LW\ XUFKLQV ZKR WKULYHG RQ SLO ZKLFK WKH\ PDUNHWHG DV PDQXUH EHJJDUV EODFN VWUHHW FRURQHU IL[WXUHV WKHLU ERGLHV OLPS DQG MXLF\ ZLWK WKH VFRXUJH RI HOHSKDQWLDVLV FRUNOHJJHG ZD\IDUHUV VWUDZ KDWV RQ WKHLU ERZHG FULQNO\ KHDGV RQHOHJJHG ROG EODFN ZRPHQ YHQGLQJ FDQH MXLFH DQG KRW VDXFH ,W ZDV QRRQ DQG WKH\ KDG FRPH OLNH FDPHOV WR DQ RDVLV WR JX]]OH 0DXEH RU UXPPDJH WKH EDJV RI FRSSHUV XQWLH WKHLU KHDGNHUFKLHIV DUo UDQJH WKHLU WRLOHW DQG VSUDZO 6UH WLOO WKH VXQ VSHQW LWV FU\VWDO ZUDWK DQG GURSSHG EHKLQG WKH GDUN KXON RI WKH VXJDU UHILQHULHV WR WKH ZHVWHUQ WLS RI WKH VN\ 7KHQ LW ZDV WKHLU FXVWRP WR SDFN XS DQG VDOO\ IRUWK RQ WKH VLQJLQJ MDXQW WR WKH FRXQWU\ RYHU ILOOHG WKH 6TXDUH KDOIFRYHUHG E\ WKH OLWWOH ER\V ER\V ZKRnG VWROHQ RQ WKH ZKDUYHV DW f f f U f f f f f f n7523,& 9($7O, EOD]LQJ ]LQF f f

PAGE 118

f n7523,& 9($7+ n,n523,& 9($7+ VROV RU NLWHV WKDW LV LI WKH NLWHV KDSSHQHG WR EH PDGH RI KDUG JOD]\ %nEDGRV NLWH SDSDKo ORVW RQ WKH UROOLQJ EURQ]H VHD &RPH *HUDOG HDW WKLV +H WXUQHG DQG WKHUH ZDV KLV PRWKHU +LV f ELJ EULJKW H\HV ZLGHQHG IRU KHU $QG D OXPS URVH LQ KLV WKURDW +H ZDQWHG WR KXJ NLVV KHU LWK WKH KHDW RI KLV PRXWK KH ZDQWHG WR EUXVK DZD\ KHU WHDUV DEROLVK KHU VRUURZ +H ZDQWHG WRR WR EUHDWKH WKH ORYHO\ KRO\ EHDXW\ RI KHU &RPH VRQ WHN \Rn ILQJDK RXWD \Rn PRXWn TXLFN GH ODXQFK ZLOO EH \DK DQ\ PLQXWH QRZ +H WRRN WKH OR]HQJH WKH VXQ PDNLQJ LW VRIW DQG VWLFN\ 'RQnW \Rn ZDQW VRPH JLQJHU EHHU VRQ" 2K PDPD ORRN 7KH ODXQFK KDG FRPH XS DQG RQH RI WKH VDLORUFRSV D KXVN\ EODFN IHOORZ ZDV PDNLQJ LW IDVW 2UULJKW ODG\ \Rn LV GH QH[n FRPH DKORQJn LWK PXFK DJLWDWLRQ VKH JRW LQ WKH ERDW 6KH KDG WR KDQJ RQ WR KHU EDJ WR *HUDOG DQG VKH ZDV QRW SUHSDUHG WR JHW WKH HQGV RI KHU r f f LQJO\ FRQFHUQHG RYHU WKH FRQFXUUHQW PLUDFOHV RI VHD DQG VN\ f PJQHVV WKH V&n
PAGE 119

7523,& n'($7+ f VHD VOHHS\ VKDUNV UHDG\ WR SRXQFH XSRQ SUH\ R f f UHGIDFHG %ULWRQV LQ FRUN KDWV DQG FUDVK RQ D RUG RI WKH /RUG HVXV &KULVW WR WKH EODFN GHFNHUV EHORZ f KDPPRFN ,W VZD\HG JHQWO\ DQG WKH PDQ ,Q f ,W ZDV RQH UDUH f f 7523,& n'($7+ PRXWKHG LQWURVSHFWLYH 6DYDQLOOD WUDGHU $V KH VKRW XS IURP EHQHDWK LW WKH %LVKRS ZDV MXVW LQ WLPH WR KDYH VSODVKHG RQ WKH EUHDVW RI KLV VKLQLQJ UREH D PRXWKIXO RI WKH WUDGHUnV LOOWLPHG VSLW R )RU KDOI D VHFRQG KH EOLQNHG DQG KHDWHG ZRUGV GLHG RQ KLV OLSV %XW VHHLQJ WKH &RORPELDQ XQ R R DZDUH RI WKH LPSLHW\ KH JUXIIO\ VFUDPEOHG RQ ZDUG EUXVKLQJ KLV FRDW R (GJLQJ EHWZHHQ D FDUSHQWHUnV DZO DQG D EDJ R RI SHDV DQG \DPV VRPHWKLQJ ULSSHG D KROH LQ WKH %LVKRSnV FRDW +H ZDV VZHDWLQJ DQG FULPo VRQ +LV FROODU ZDV WRR KLJK DQG WRR WLJKW 6WHSSLQJ RYHU D EDVLQ RI YRPLW KH EDUHO\ HVo FDSHG PDVKLQJ D EDE\ +H ZDV XQFHUWDLQ WKDW KH KDG QRW GRQH VR DQG KH VZLIWO\ UHWXUQHG DQG ZLWKRXW VD\LQJ D ZRUG JDYH WKH VHDVLFN PRWKHU KDOI D IORULQ +H FODSSHG D IDWKHUO\ KDQG Q *HUDOGnV KHDG DQG WKH ER\ ORRNHG XS DW KLP ZLWK ZRQGHULQJ EULJKW H\HV 6DUDK %ULJKW ZDV VLWWLQJ RQ WKH WUXQN VNLQQLQJ D WDQJHULQH
PAGE 120

f n,523,& 9($7+ I523,& 9($7+ f f KHDUWV RI DOO PHQ ZH DVN 7KHH 7K\ EOHVVLQJV DGGUHVV WKHP +H ZDV EXULHG DPRQJVW D FDUJR ,,, WKH HQGV RI f URFNHG GR]HG FURRQHG ,Q D IHWLG PLVW RGRUV URVH 6RUGLG WDLQWHG f VFDUOHW WUDLO f f f f f f f +H ZDV EDFN LQ %ODFN 5RFN D GLQN\ EDFNZDUG FDVVDYD DQG WDQQLDV DQG HGGRHV UREEHG EHIRUH f f f f f f ? f f

PAGE 121

7523,& 9($7+ JXP RU MXLFH WKH JRDWV EUHG RQ VRPH MHDORXV WHQDQWnV FDQH VKRRWV RU JXLGHG VRPH VLONHQ EODFN QLJKW GRZQ D SODQWHUnV JXOO\ DQG WKHQ RQO\ DEOH WR JLYH D OLWWOH ELW RI PLON WKH UDLQ D ZKLPo VLFDO UDULW\ $QG WKHQ WKH MR\V IRU D ER\ RI HLJKW D GHZVSUD\HG WRHVHDUFKLQJ WUDPS DW VXQULVH IRU WRXFKHG IUXLW GURSSHG LQ WKH QLJKW E\ WKH HSLFXUHDQ EDWV DOPRQGV PDQJRHV JROGHQ DSSOHV GUHDPLQJ RI WKH GD\ ZKHQ WKH FRFRDQXW WUHH SODQWHG DW D SDUWLFXODUO\ IHFXQG SDUW RI WKH JURXQG ZRXOG JURZ ELJ HQRXJK WR EHDU IUXLWn ZDLWLQJ LQ WKH IOXVK RI VRZLQJ WLPH IRU D FDUW ORDGHG WR WKH EULP WR UROO UK\WKPLFDOO\ RYHU WKH MDUULQJ VWRQHV DQG VSLOO D SRWDWR RU D \DP $IWHU VLOHQFH KDG DJDLQ VHWWOHG RYHU WKH JDS KHnG IXU O WLYHO\ GDVK RXW RQ WKH URDG DQG VHL]H LW DQG URDVW LW IHYHULVKO\ RQ D ZDLWLQJ ILUH KHnG SOXFN DQ HDU RI FRUQ RXW RI WKH KHDS KLV PRWKHUnG EULQJ f XS IURP WKH SDWFK WR VHQG WR WRZQ DQG URDVW LW DQG VWXII LW KRW DV LW ZDV LQ KLV WLQ\ SDQWV SRFNHW DQG WKHQ VXIIHU H[FUXFLDWLQJ UKHXPDWLF SDLQV LQ KLV OHJ GD\V DIWHUZDUGV 8VXDOO\ RQ D KLNH WR %ULGJHWRZQ 6DUDK ZRXOG VWRS DW WKH 2[OH\Vn RQ HVWEXU\ 5RDG &KDUOLH 2[OH\ ZDV D KDOIEURWKHU RI KHUV 2QFH KH KDG c f f ? f f f 7523,& 9($7+ f WKH VPDOOSR[ DQG WKH FRUUXJDWLRQV QHYHU OHIW KLP +H ZDV EURDG DQG IXOOEHOOLHG DQG QR PDWWHU KRZ KRW LW ZDV KH ZRUH VHYHUH EODFN VHUJH +H ZDV D SRWDWR EURNHU DQG D PDQ RI UHOLJLRXV LQWHOOLJHQFH +H KDG E\ DV PDQ\ ZLYHV WZR JLUOV DQG WKH\ ZHUH DV ORYHO\ DV ILQH VSXQ VLON %XW 6XWWOH 6WUHHW D SDJDQnV UHWUHDW ZDV KDUGO\ D SODFH IRU WKHP VR WKH\ ZHUH VHQW WR &RGULQJWRQ WR DEVRUE WKH VRPEHU VDQFWLW\ RI WKH 0RUDYLDQ 0LVVLRQ 1 RZ WKHUH FDPH WR FURZQ WKH TXLHW PDQRU RQ :HVWEXU\ 5RDG DQRWKHU PLVWUHVV D SUHWW\ RQH KHUVHOI D PRWKHU RI WZR FULPVRQ EORZQ JLUOV WKH TXLQWHVVHQFH R D VSULQJ PDWo LQJ 7KH\ ZHUH D GLYLQH SX]]OH WR 2[OH\ ,W f ZDV TXHHU WKDW WKHLU IDWKHUV ERWK ILUHPHQ RQ D %ULVWRO WUDPS QRZ EOLVVIXOO\ HQVFRQFHG LQ WKH KHDUW RI WKH ,QGLDQ 2FHDQ KDG IRUJRWWHQ WR UHWXUQ WR WLFNOH DQG IRQGOH WKHLU SXUH ZKLWH IDFHV ,W KDG KDSSHQHG LQ D SHFXOLDU ZD\ $QG DOO f WKURXJK D VLOO\ ORYH RI VRQJ K\ GLG VKH HYHU HQFRXUDJH VXFK D IHHOLQJ" 7KH OHJHQG RI LW ZDV IDVW WDNLQJ LWV SODFH EHVLGH WKH SDULVKnV VFDQGDOV RI LQFHVWy 6HD VRQJV VRQJV VDLORUPHQ ? f

PAGE 122

n7523,& 9($7+ f 7523,& 9($7+ VDQJ EDOODGV RI WKH HQJLQH URRP DQG WKH VWRNHo KROH GLWWLHV IDVKLRQHG RXW RI WKH FUXVWHG VZHDW RI ILUHPHQ $K LW ZHQW EH\RQG WKH OXUH RI WKH PRPHQW %RZLQJ WR LW VKHnG JR WKH ORYHO\ ZKHOS WR ZKDUI DQG GHFN ZKHQ VXQVHW ZDV VSUHDGLQJ D UXVVHW PLVW RYHU WKH GXVN\ GHOWD RI %DUEDGRHV DQG JLYH KHUVHOI XS WR WKH EHDXW\ RI SHSSHUV &D\HQQH SHSSHUV XVHG DOO WR EH LQ LW RU FRUDVV DQG SDUVOH\ DQG ZKLWH HGGRHV $QG f PDLG DW D JURJ VKRS RQ D EDZG\ VWUHHW DQG WKH XSVTXLUW RI D WKXQGHULQJ 6FRW DQG DQ $IULFDQ 0RVTXLWR RQH 0RVTXLWR WZR 0RVTXLWR MXPS LQ GH ROH PDQ VKRH ff f f f f %ULJKWnV WKURDW f SDVVLRQ VKH KDG IRUPHUO\ GD]]OHG KLP ZLWK RYHU WR 2[OH\nV WR IDWWHQ RQ D VXFFHVVLRQ RI f f f ? f

PAGE 123

Fcn523,& 9($7+ f f f OLJKW WR WKH ER\ r f 7523,& 9($70 WKHLU WR\ 2Qn WKHLU OLSV WKH OHWWHUV RI WKH ZRUG FRQWHQWV PDGH D ODVFLYLRXV MLQJOH &KDUOLH RSHQ nQHQnV WnLQJ HQW nQHQnV WLQJ VZHHW &DXJKW LQ WKHLU RZQ LPSLVKQHVV WKH\ FODSSHG WKHLU KDQGV RYHU WKHLU PRXWKV VKXWWLQJ RII WKH ODXJKWHU DQG URFNHG DJDLQVW HDFK RWKHU LQ ULRWRXV JOHH +H\ 6DUDK GXK RXJKW WR ORFN KH XS \HV +H\ \RX ZRXOG nDn WnLQN D PDQ ZLG ILn FKLUUXQ ZRXOG KDn D ELW Rn FRQVFLHQFH :nHQ \Rn VD\ \Rn KHDU IURP nH ODVn" XQH ,Hn PDK VHH VQXIILHG 0UV %ULJKW GLYLQJ LQ KHU KDQG EDJ \HV LW LV XQH XQH ZLOO EH HLJKW PRQWKV VHQVH 2L ODVn KHDU IURP nH $Qn \Rn PHDQ IDn WHOO PXKn FULHG 0U 2[OH\ KLV LQFUHGLEOH H\HV ELJ DQG ZKLWH GDW GDK QH\JDK PDQ HQW KDn GH JUDFLRXVQHVV LQ nH nDUW IXK VHQn \Rn D KDnSHQQ\ IXK GH FKLUUXQ DZO GLV WLPH" 1 R &KDUOLH *RUG 'DK PDQ PXVV EH JRW GH KHDUW XY D EUXWH +H PXVW EH IXKJHW ZH &KDUOLH XK PR\ &RUG \Rn GRQn HYHQ IXKJHW DK f f f n c

PAGE 124

f c f Fcn523,& n'($7+ 7523,& 9($7+ n&2L JRW 5RVD IXK ORRN DIWDK GHP IRn PH nER \ Rny NQRZ 3HRQ\ LV ZLG VKH HYDK VHQVH GH KROOLGXKV DQn VKH GRQnW HYHQ ZDQn IXK FRPH ZD\ GH RZQZD\ WnLQJ %XW \Rn NQRZ &KDUOLH 2L FDQnW EODPH GH FKLUUXQ QL 8UQ HQW QXWWRQ KRPH IXK GXK 5RVD LV nEHUU\ ZHOO VDWLILHG IL KD\n VKH DOGR PH FDQnW VD\ VKH DK KDSS\ ULGo GDQFH 1 R QRW DW DOO HOO DQ GH XGGDK J\UOV LW JZLQH EH KDnG nSDQ GHP EXW 5RVD KRXVH RQ &RORGHQ 5RDG LV ELJ HQRXJK IHH WHN F\DK DK DOO XK GHP DQn 0LVWDK )R\UG RQO\ FRPH KRPH RQFH D PRQWn 5RVD VR ORQHVRPH DQn VKH VR OLNH GH SLFNQHH GHP 6KH ZLOO WHN F\DK XK GHP IXK PXK WLOO 2L VHQn EDFN IXK GHP $Qn 2L RQO\ WDNLQn *HUDOG ZLWn PXK SR" IHOODK F2L JRWWR JR VKH ZHQW RQ LQ D KROORZ GHMHFWHG YRLFH DQ VHH ZKDn GH PDWWDK ZLWn /XFLDQ 2L FDQn JR nORQJ W\LQn PL JXWV QR PRn 2L WRR WLUHG
PAGE 125

c f c W f 7523,& 9($7+ 7523,& n'($7+ 2y R PH HQW ZDQn QRQH Rn nH QDVW\ VHOI ILn WHWFK PH ,I KH ZDV VLFN GRDQ \XK WLQN GH QXUVH LQ GH KRUVSLWUDO FDQ ZULWH D OHWWHU HYHQ IXK D VKLOOLQn f QXGLQJ KHUVHOI EHIRUH WKDW ZRPDQ DQG KHU VDXF\ JLUO FKLOGUHQ 6KH FDPH LQ RQH RI WKH JLUOV DW KHU VLGH QXWWRQ YDUJ\ELQn ZKR HQW OHDUQ IXK WHN F\DK XK JR" nERXW GHVH IDQF\ PXGKHDG PHQ (QW D EOLQG RQH Rn GHP DQ\ EODVWHG JRRG $ SDFN Rn UXPo GULQNLQn VNLUWFKDVLQn VFRXQGUHOV GDKnV ZXK 7R GH XQJVKDQ QR" VKH UHSOLHG VFRUQIXO RI KLV EULOOLDQW PHPRU\ KH nQ URDVW KH EHKLQG IXK KH n&KDUOLH VWDULQJ DW KHU VHDUFKLQJO\ $OO GH WLPH VRFKDO L]LQn VRFKDOL]LQn +H VZLYHOHG EDFN URXQG XP@ n f GH KRXVH f JRW P\ WUXVV LQ GH /RUG \ XK LV DK EHWWDK XPDQ GDQ 2L LV DK PDQ 2L NQRZ ,I XUQ LV GH ZLOO XK GH /RUG IXK PH WXK VXIIHU OLNH GLV 2L LV ZLOOLQn 'LGQnW &KULVW GLH SOHDGHG LW D 0LVV &RDOWUDVV GDZWDK ZKDW D KDYn LW $K GRQnW JLYn D GDP SLW\ KHOO ZKR GDZWDK D KDYn LW GHP QnDK JR %XW &KDUOLH GRQnW /XFLDQ QDVW\ WRQJXH EXW \Rn PXVn H[FXVH PH %XW f f f f f

PAGE 126

f n>523,& 9($7+ 7523,& 9($7+ f ,9 ORRVH %XW PH GRQnW WLQN LW DUH PXFK 2QH GD\ *HUDOG VWROH RXW RQ WKH GHFN VXQ ZDV EURLOLQJ KRW +LV PRWKHUn ZDV f KLP f 7KH ZLWK 6DKWnQ 0DPD KH VDLG OHWnV JR URXQn GH XGGDK VLGH :KDn IXK VRQQ\" $K ZDQn IXK JR RXW GHUH DW WKH 3RUWXJHH VKRS DQn EX\ D EDOORn FRRNRR DQn D SLHFH Rn VDOW ILVK 0\ PRXWn DLQnW JRW D ELW Rn WDVWH \ R FDQnW GR WKDW VRQ WKHUH DLQnW DQ\ VKRSV f ORZQHFN GUHVV VKH DK ZHDU GHP JZLQH JLYn DU KDn WLPH LW KDYn OHW RXW 3HUVKDn (DUO\ PDP f f DnG RQ GH JDO FKLOH GHUQn EHORZ LW ZDV GDUN TXLHW QRLVHOHVV (YHQ WKH HQJLQHV KDG VWRSSHG %RRP LW FDPH ,W VRXQGHG OLNH WKH URDU RI D FDQQRQ ,W VKRRN WKH VKLS *ODVV MLQJOHG 7KLQJV IHOO *HUDOGnV HQHUJHWLF PLQG IOHZ KXUULHGO\ EDFN WR n%ODFN 5RFN 2IWHQ WKHUH ZRXOG EH VXQ DQG UDLQ DOO DW RQFH 7KH JDS IRON KDG EHFRPH VR XVHG WR LW WKDW WKH\ VDLG LW ZDV WKH GHYLO DQG KLV ZLIH ILJKWLQJ ZDLW nSDQ GHP WUDPSRRVOQ V f f f f

PAGE 127

+RZGHH SDSS\ F2L GRQnW NQRZ ZKDn PDWWDK ZLWn GLVn ER\ QL &RPLQn RQ GH ERDW KH ZDV &RPH DQn NLVV PH VDK +H IOLQFKHG DW WKH VXJJHVWLRQ %XW WKHUH ZDV QR HVFDSH DQG KH KDG WR SXW XS KLV IDFH WR UHo FHLYH WKH ZHW GLVJXVWLQJ NLVV /LNH \Rn HQW JODG WR VHH \Rn SDSS\ KH KHDUG KLV PRWKHU VD\ DQG ZDV IHURFLRXV DW KHU DQn f ELQ WDONLQn DQn H[TXLULQn nERXW ZKDW \Rn ORRN OLNH /XFLDQ HYDK VHQVH ZH OHIn %nEDGRV +H VOXQN EDFN VKXGGHULQJ DW WKH WRXFK RI WKH PDQ DQG WRRN D JRRG ORRN DW KLP +H ZDV FURXFKHG EHIRUH D PDFKLQH +H ZDV IDLUHU WKDQ 6DUDK VKH ZDV EODFN KH D \HOORZLVK EURZQ +H ZDV VRIW \HW QRW IDW EXW KH JDYH RQH WKH DSSHDUDQFH RI EHLQJ ZHDN DQG IODEE\ +H ZDV ELWLQJ WKUHDG *ROGULPPHG EURZQ JODVVHV EDUHO\ VKDGHG H\HV FLUFXODWLQJ LQ WZR VHDP\ EORRGVKRW SRROV +LV KDLU\ DUPV UHVWHG VRIW DQG KHDY\ RQ WKH PDFKLQH +H ZDV EDOG DQG KLV PRXWK ZDV ODUJH DQG VHQVXRXV ,W ZDV D URDPLQJ PRXWK +LV KDQGV ZHUH RI SXWW\ (YHU\ WLPH KH VZDOORZHG RU UDLVHG KLV KHDG D f n,n523,& 9($7+ f f f f f f f Y EL +H JURZ \HV 6XFN ILQJDK EXD\n KRZGHH WR \Rn SDSS\ +RZGHH 6D\ KRZGHH SDSS\ f f f f

PAGE 128

f f f 7523,& n'($7+ 7523,& 9($7+ f DQRWKHU 1RZ KH ZDV IUHH RI WKH VHQVH RI ERWK $ VXQ LPPRUWDO EDUEDULF DV DQ\ UHLJQLQJ RYHU %ODFN 5RFN VKRW KD]HV RI SXUSOH OLJKW RQ WKH HYHQLQJnV OLWWHU VFDWWHUHG DERXW 0DPD D ODV VLHWH $K KH ZDV QRW QRZ RQ WKH VKLS 1RU ZDV KH DW WKH WDLORU VKRS 7KLV PXVW EH KRPH +H VDW XS LQ EHG JD]LQJ DW WKH HQRUPLW\ RI WKLQJV LQ WKH URRP 2K 0DPD KH FULHG EXW QR DQVZHU FDPH +H MXPSHG RII WKH EHG DQG GUDJJHG RQ KLV ERRWV +H GUHVVHG DQG PDGH IRU WKH GRRU +H ZDV VWUXFN RQFH PRUH E\ WKH JORZ RI WKH EULJKW n3DQDPD VXQ 7KH URRP RSHQHG RXW RQ D SRUFK QRW YHU\ ZLGH DQG WKHUH ZDV QR DZQLQJ WR FRRO LW DPD D ODV VLHWH y 'RZQ E\ WKH VWDLUVn D KDOIVLFN KDOIFORWKHG FXS RI KRW PLON $V VRRQ DV WKH PLON ZDV VKLIWHG VWDPS DW WKH OLWWOH ER\ RQ WKH IORRU m KHUH DP WR JHW LW IURP" VKH VFUHDPHG \RX ZKDW GR FDUH LI \RX KDYHQnW HDWHQ IRU ZRXOG VOLGH XS DQG GRZQ 7KH SODFH ZDV QRLV\ DQG YXOJDU ,W VPHOW RI EUDQG\ DQG DPDLFD UXP EXW WX[HGRV DQG FUDVK WXQLFV ZHUH VHZHG WKHUH IRU WKH GDQG\ LW NHSW WZHQW\ PHQ RQ WKH MRE EXW LW ZDV DQ LGOHUnV DQG D OD]\ PDQnV M RLQW &XVWRPHUV OLNH WKH MXGJH D SURXG EOXHH\HG 6SDQLDUG ZRXOG VWRS E\ RQ WKHLU ZD\ KRPH DW QLJKW EXW LW ZDV D KDQJRXW DQG DQ DVVLJQDWLRQ VSRW IRU FDEURQV DQG EDUHIRRWHG EODFN PDUHV &n*R DQn SLFN XS GDK FRWWRQ UHHO IXK PDKn %ULJKW VDLG WR KLP DQn SXW GLV HPSW\ ERWWOH EHKLQG WKH FRXQWHU ,W ZDV KHUH WKDW *HUDOG ZDV WR WDNH RQ WKH FRORU RI OLIH f 9, FH DPD D ODV VLHWH ,W ZDV VHYHQ RnFORFN VLRQ D FRFNnV ORIW\ FURZLQJ 2SHQLQJ KLV H\HV c f f f f f f

PAGE 129

, f 7523,& n'($7+ f 7523,& 9($7+ WZR GD\V \RXU VWRPDFK EXUQLQJ \RX ZHOO JR WR VOHHS \RX EHHQ DOUHDG\ ZHOO JR DJDLQo VOHHS VOHHS LW ZLOO GR \RX JRRG LW ZLOO PDNH \RX IRUJHW \RX HYHU KDG D EHOO\ 7KLQN SLFN XS VPRNHG VDXVDJH" ,nYH JRW WR EX\ LW $QG ZKDW KDYH JRW WR EX\ LW ZLWK" )LOWK 0D\ WKH KHDYHQV FRQVXPH \RX 6KXW XS VD\ KR FDUHV ZKHWKHU LW LV VHYHQ RnFORFN RU HLJKW RnFORFN RU QLQH RnFORFN" /HW PH EH 7KH EDE\nV JRW WR HDW DQG \RXnG EHWWHU EHJRQH \RXnUH WRR QRLV\ 6HYHQ RnFORFN 6LQJ LW WR WKH ELUGV VLQJ LW WR WKH FDQDU\ VLQJ LW WR WKH ZLQGV LQGV FDQ ZDNH XS WKH GHDG *R WU\ EDZO LW WR WKH ZLQGV %XW ,nYH JRW P\ RZQ VRQJ ,nYH JRW P\ RZQ WXQH GRQnW ZDQW WR KHDU \RX VKXW XS VD\ f &KLQDPDQ GRZQVWDLUV WR JLYn PH ZDWWDK \Rn GDP &KLQDPDQJ \RX JLYn PH GH ZDWWDKn ,W WRRN D ORQJ WLPH IRULW WR WUHDFOH XSVWDLUV 7KH ZDWHU VWUXJJOLQJ XS DW ODVW VKH SURFHHGHG WR EDWKH 0DGDPHnV FDQDU\ 7R VXSHUYLVH WKH ULWH 0DGDPH FDPH KHUVHOI DGGLQJ WR WKH f DV VZLIW DQG DV SDUURWOLNH 0DGDPH ZDV D EHDXW\ :LIH RI D &RORPELD UXP PHUFKDQW VKH ZDV IDW DQG URV\ DQG ZKLWH 0H ZKLWH VKHnG VD\ WR WKH HVW ,QGLDQ f VNLQ" 7KH SODWH RI KHU MHZHOHG ERVRP VRDUHG ZULQNOHG IDFH KDG EHHQ VPRWKHUHG LQ VRPH IDFH DQG WKH VRUHV PDNLQJ D EDWWHU RI KLV WRHV XQIRUJHWWDEO\ PRYHG KLP VKH GDEEHG VR WKLFN RQ KHU IDFH VRPHWLPHV IDLOHG WR DFFRPSOLVK LWV WDVN $W LQWHUYDOV WKH ZLQG ZDV WR KLP 6KH ZDV RI PL[HG EORRG RI DVV D f ? f f f f f

PAGE 130

f f f 7523,& 9($7+ 7523,& -($7+ 0DGDPHnV H\HV ZRXOG H[SRVH D VNLQ DV \HOORZ DV WKH EUHDVWV RI WKH &KROR JLUO 0LVWUHVV RI WKH WHQHPHQW DQG XVLQJ D URZ RI VL[ RI LWV RQHURRPV 0DGDPHnV ORYH RI MHZHOV URVH WR D IHWLVK +HU VXLWH ZDV IXOO RI MHZHOU\ +HU RSXOHQW SHUVRQ ZDV DEOD]H ZLWK WKHP +HU EULJKW WKLFN EODFN KDLU ZDV SULFNO\ ZLWK KDLUSLQV RI VLOYHU KDLUSLQV RI JROG 6KH ZDOORZHG LQ FRORUV WRR 6RPH RI WKH SLQV ZHUH EOXH VRPH UHG RWKHUV JUHHQ +HU IDW VTXDW DUPV ZHUH ORDGHG ZLWK EDQJOHV +HU JDSLQJ VWRPDFK VKLPPHUHG LQ D VHD RI ULFK ZKLWH VLON DONLQJ LW UROOHG DQG GD]]OHG DQG VKLPo PHUHG f VPLOHG 2QH RI WKH RQHURRP IODWV RQ WKDW VLGH RI WKH SRUFKEHORQJHG WR KHU EXW RQ VS\LQJ KLP VKH VZHSW SDVW LW 5XQ GRZQ WR WKH RKQ &KLQDPDQnV OLNH D JRRG OLWWOH ER\ DQG EULQJ PH D ORDI RI )UHQFK EUHDG DQG D WLQ RI VDUGLQH &RPH ZDVK \Rn IDFH DQG GULQN \Rn WHD *HUDOG EHIRn LW JHW FROG FULHG D YRLFH 2UULJKW PDPD DK FRPLQn DQG KH UDQ DZD\ XQFHUWDLQ RI WKH HVFDSH OHDYLQJ WKH 6W f SHVR ,Q VWXPSHG f f f f f f f )LUHG E\ WKH EHDXW\ RI WKH PDUEOHV DQG WKH WKHUH VDOOLHG RXW RI WKH NLWFKHQ D ZRPDQ 6KH ZDV D PXODWWR 6KH ZDV FDUU\LQJ D VPRNLQJ f LQ WKH FORXGV 6TXDW DV 0DGDPH VKH WRR ZDV VRUHV RQ WKHLU OHJV $ FLW\ RI VRUHV 6RPH RI f PDUEOHV KHU QHFN +HU FORJJHG IHHW VHQW EX[RP RXW DW \RX D EHOO\ EXUVWLQJ ZLWK D IDW PHOORZ WXPRU ,W f f

PAGE 131

7523,& 9($7+ ZKHQ LW ZDV VSLQQLQJ f ZDQGHUHG RQ f B f OQJ y y m f f f f f 7523,& 9($7+ OHFKHURXV KXWV 'RZQ LQ WKHP VHHWKHG KRVWV RI )UHQFK DQG (QJOLVK EODFNV /RZ DQG ZLGH XS DURXQG WKHP URVH WKH IDFHV DQG IODQNV RI WHQHo PHQWV KLJK DV WKH RQH *HUDOG OLYHG LQ &LU f FOLQJ WKHVH RQHURRP FDELQV WKHUH ZDV D VWULS RI SDYHPHQW KDOI RI ZKLFK ZDV VKDUHG E\ WKH GUDLQV DQG JXWWHUV %XW IURP WKH SRUFK *HUDOG ZDV XQDEOH WR VHH WKH VWULS RI SDYHPHQW IRU WKH WRSV RI WKHVH KXWV ZHUH RI ZLGH JDOYDQL]H ZKLFK VHQW WKH UDLQ D IRRW RU WZR EH\RQG WKH VODQWLQJ ULP %XW LW ZDVQnW UDLQLQJ WKH VXQ ZDV VKLQLQJ DQG LW ZDV WKH GD\ RI WKH 4XHHQnV FRURQDWLRQ 2Q WKDW JDOYDQL]HG URRI WKH VXQ EULVWOHG )ODN\ ZKLWH WKH URRI EXUQHG VL]]OHG 7KH VXQ EXUQHG LW JUHHQ WKHQ \HOORZ WKHQ UHG WKHQ EOXH EOXLVK ZKLWH WKHQ EURZQLVK JUHHQ DQG \HOORZLVK UHG ,W ZDV D IOXLG OXVWURXV VXQ ,W FUHDWHG D *DUGHQ RI WKH URRI ,W UHFDSWXUHG WKH HVVHQFH RI WKDW ILUVW MXQJOH VFHQH 8SZDUG f RQ RQH RI WKH URRInV KLOOV VSUHDG WKH OHDYHV RI EDQ\DQ WUHH )UXLW PHOORZ KDQJLQJ WHPSW f f f f

PAGE 132

f f c f f 7523,&n9($7+ f IURP EH\RQG WKH ULYHU RU WKH \HOORZLQJ ULFH KLOOV RQ VRPH IHUWLOH URRI $OO GD\ WKH GD\ RI WKH FRURQDWLRQ *HUDOG VWRRG RQ WKH SRUFK SHHULQJ GRZQ RQ WKH EXUQLQJ URRI ,W GD]]OHG KLP IRU XS IURP LW FDPH VRXQGV VRXQGV RI PXVLF DQG GDQFLQJ 6RXQGV RI KDOIGUXQN FUHROHV VFUHDPLQJ 6RWLH VRWLHn )OXWHV DQG VWHHO DQG KDQGSDWWLQJ GUXPV IDVW SDQWLQJ PXVLF EUHDWKOHVV H[RWLF UK\WKP JLUOV ZLWK RQO\ D VOLS RQ ZLOG DV ODUNV VSHHGLQJ RXW RI WKLV URRP LQWR WKDW RQH $OO GD\ WKH GD\ RI WKH FRURQDWLRQ WKH PXVLF ODVWHG WKH GDQFLQJ ODVWHG WKH IHHOLQJ PRXQWHG %ROLYDU 6WUHHW 7KURXJK LW *HUDOG WLSWRHG VXUUHSWLWLRXVO\ WR VHH WKH ERPEHURV RQ SDUDGH +H VWRRG DW WKH HGJH RI WKH FXUE JD]LQJ XS WKH VWUHHW DW WKH FODQJ DQG FODVK RI UHG IODQQHO VKLUWV OHJJLQJV %HKLQG KLP ZDV D FDQWHHQ DQG LW ZDV IDPLOLDU WR KLP f f f 7523,& 9($7+ OHDYHV ZUHDWKV DQG ZUHDWKV RI WKHP &RPH RQ 'LQD DQn EHKDYn \RnVHOI
PAGE 133

n7523,& 9($7+ 2K PL *DKG +nP 523,& -($7+ 1LW 1R KDUP PHDQW VRXO 'LGQnW \RX 0UV %ULJKW"
PAGE 134

f 7523,& 9($7+ n7523,& n'($7+ P\ ER\ FKLOG WR VKLHOG IURP GH ZRUOH IURP GH f PRRQ RQO\ VWDUW LW UXQQLQJ ZXVVDK +H\ ZH FDQnW nHOS \Rn ZLG nH QL 0LVV %ULJKW" LQ VRPHERG\ HOVH KDQn XUQ FDQnW EH D ROG VWRU\ f LW ZLOO FDn\ ZD\ GH UHGQHVV DQn GH VRUHQHVV EHWWDK UHV ,Q SHDFH
PAGE 135

f f 752SF 9($7+ nIDWKHUnV VKRS 7KHUH KHnG JDWKHU UXP ERWWOHV DQG FRWWRQ UHHOV RSHQ XS WKH EDFN\DUG DQG LQ YHLJOH WKH XGJHnV VRQ WR FRPH GRZQ DQG SOD\ nVKHOOV DQG VKXW KLV HDUV WR WKH PHQnV YLOH EDQWHU 2QH GD\ DIWHU WKH PHQ KDG JRQH KH VDZ KLV IDWKHU WDNH D JODVV ERZO IURP D VKHOI IDU EDFN LQ WKH VKRS DQG SXW LW RQ KLV PDFKLQH +H ZDV GUDZQ WR LW IRU VTXLUPLQJ DERXW LQ WKH ZHHG DQG PRVV ZDV D FRQJHULHV RI OLWWOH EODFN UHSWLOHV 3DSD ZKDn LV GHVH QL" /HDYH WKHP VLU KLV IDWKHU VKRXWHG DQn JHW DZD\ IURP WKHUH +H ZDWFKHG KLV IDWKHU IXUWLYHO\ +LV IDFH ZDV VRUH DUP KLV WHHWK +H PRYHG RYHU WR WKH ERZO ZLQFLQJ SDWLHQWO\ ZDLWHG f 7523,& 9($7+ WKH VWRUP 2K 2L LV RUULJKW 1R W WR GUDZ RXW DOO GH EDG EORRG 2[\JHQ JUH WHQVH H[DFWLQJ f \Rn ZD\V f $W 6L[WK DQG +XGVRQ f

PAGE 136

7523,& 9($7+ f 7523,& 9($75 EUDQFK RI WKH 3O\PRXWK %UHWKUHQ DQG 6DUDK VXGGHQO\ ZHQW DERXW WKH EXVLQHVV RI VHFXULQJ DFFHSWDQFH WKHUH 1RZ VR IDU DV UXQQLQJ LW ZHQW WKH VKRS ZDV RXW RI %ULJKWnV KDQGV +H ZDV LOO DQG KDG WR VWD\ DW KRPH 2QH RI WKH PHQ %DOG\ D PXODWWR $QWLJXDQ WRRN KROG RI WKLQJV %\ ZD\ RI WKH 6L[WK 6WUHHW 0LVVLRQ KLV PRWKHU URRWHG UHOLJLRQ LQWR KLV VRXO (YHU\ QLJKW KH ZDV PDUFKHG RII WR PHHWLQJ 7KHUH KHnG PHHW WKH GUHGJHGLJJLQJ =RQHEXLOGLQJ /RUGORYLQJ SHDVDQWV RI WKH HVW ,QGLHV RQ VRUH NQHHV RI DWRQHPHQW DVNLQJ WKH /RUG WR EULQJ VDOYDWLRQ WR WKHLU SHUILGLRXV VRXOV ,Q WKH WKURDWHG PDUNHW DW WKH HQGV RI WKH SD\ FDU OLQHV 7KXUVGD\ QLJKW ZDV SUD\HU PHHWLQJ 5Ho OLJLRXVO\ 6DUDK DQG *HUDOG ZHQW $OO WKH EURWKHUV DQG WKH VLVWHUV WRRN D GHHS DQG YLWDO LQWHUHVW LQ KLP 7KH\nG EULQJ KLP VZHHWV DQG FRSSHUV DQG VWDUH ORQJ DW KLP WKHLU H\HV ZHW DQG VRIW 7KH\ FDPH D GURYH RI WKHP WR WKH KRXVH DOO GUHVVHG LQ EODFN ZKLFK VHW WKH QHLJKo ERUV WDONLQJ +H ZDV QRW D FKLOG RI WKH /RUG KH GLG QRW EHOLHYH LQ WKH 6FULSWXUHV EXW LW GLG QRW VHUYH WR f VRLO WKH RQHV WR QXUWXUH FDQH DQG ZDWHU VRUo UHO VWHZ FRFRDQXWV DQG PL[ 0DXEH QRZ WKHLUV FKRUHV +LOO DQG YDOH YDOOH\ DQG VWUHDP JDYH EDG 2L ZRQGDK ZKDn LV GH PDWWDK ZLWn GHPn DQ\ JRRG /XFLDQ" ,W VWLOO KXUWLQn \R /XFLDQ" f f f f f

PAGE 137

7523,& -($7+ 7523,& 9($7)O &XWWLQn PH OLNH D NQLIH H[KDXVWOHVV SUD\HU $OO ZRXOG EH VLOHQW WR ZKLVWOH WR WKH FDQDU\ ZKLOH WKH &KROR JLUO ZDVKHG LW %XW DV KH DSSURDFKHG VKH IOHG LQ WHUURU VFUHDPLQJ 1 R QR GRQnW WRXFK JR nZD\ UQDn 7KH OLWWOH ER\ WKH VHYHQ RnFORFN RQHy OHW KL KL 1 UHIXVHG WR HW KLP FRPH QHDU LP QR f ,FH ZDV RYHU f f f f f f f EHFRPH RQH RI WKHP +H ZDV RQH RI WKHP QRZ f ,

PAGE 138

7523,& 9($7+ ZRPHQ DQG WKH FKLOGUHQ WKH 'XTXH WLFNHW VHOOHUV DQG WKH VRUHIRRWHG KHDWKHQV WKHUH ZHUH WKH VWUHHW WKH FKDSHO RI WKH &KULVW &KXUFK IHOW D ELW RI WKH RQUXVKLQJ VHD ZLQG DQG PDGH WKH GULYH 7KH VHD ZLQG EHDW DJDLQVW WKHP ,W ZDV FRRO DQG UHIUHVKLQJ $W ODVW WKH\ ZHUH DW WKH KRVSLWDO f f f f f f f $ KLJK ER[ VTXDUH JDX]HHQFDVHG DQG ZKLWH $VLDWLFV VHHQ WKURXJK WKH GXVW\ VFUHHQ 1HDU WKH VORSLQJ HQG RI WKH SRUFK WKH URVHEXVK ZDV ZLWKHULQJ PRFNLQJ WKH ELWWHU IXU\ RI WKH VXQ WKH VXQIORZHUV ZHUH VOLJKWO\ ERZLQJ $FFXV HUV EOXHZLQJHG KXPPLQJ ELUGV f f f 7523,& 9($7+ EURXJKW WKHP WKHUH DQG DOO WKH VRUURZ DQG DQJXLVK LQVLGH KHU UXVKHG WR 6DUDK %ULJKWnV H\HV
PAGE 139

7523,& 9($7+ /RUG ZXNV +LV ZRQGHUV LQ D P\VWHULRXV ZD\ :KDWnV WR EH ZLOO EH +H WRR ZDV ZHHSLQJ EXW VKH KHOG RQ GUUYo LQJ WKH PLUDJH WR WKH ZLQGV
PAGE 140

f f f f f f f ? f f f f f f f f f f f f f f f f I f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f U

PAGE 141

5 f I(% f 6 n '$7( '8( 'U f O B '(0HR f